Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7.i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. listopada 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini sredstava
koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za
katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/07 i 35/11), u članku 2. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Općina Omišalj i nositelj prava na nekretninama zaključuju ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere.

Ugovorom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se obveza plaćanja iznosa iz članka 2. i 3. ove Odluke u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora i urediti druga međusobna prava i obveze.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ako se uvidom u zemljišno-knjižni izvadak za k.o.Omišalj-Njivice utvrdi da je pravo vlasništva na novoformiranoj katastarskoj čestici upisano na ime i u korist nositelja prava vlasništva koji prethodno nije zaključio ugovor iz članka 4. i platio iznos iz članka 2. odnosno članka 3. ove Odluke, Općina Omišalj dostavit će mu račun radi plaćanja dužnog iznosa u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-06-12-01-6

Omišalj, 18. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije