Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Omišalj

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 46. Statuta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj donio je 1. lipnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području općine Omišalj s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

2.Javna vatrogasna postrojba grada Krka

3.Dom zdravlja Krk-ambulante na području općine Omišalj

4.Gradsko društvo Crvenog križa Krk

5.Centar za socijalnu skrb Krk

6.VETERINARSKA STANICA Krk

7.RIJEKATANK d.o.o. Rijeka

8.Dezinsekcija d.d.

9.IND EKO d.o.o.

10.JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.o.o.

11.Radio postaja RADIO OK

12.Radio Rijeka

13.Ponikve d.o.o.Krk

14.Kvarner d.o.o. Punat

15.Trgovina Krk d.o.o.

16.Pesja-nautika d.o.o.

17.GPP MIKIĆ Omišalj

18.Iskopi i prijevoz Slavuj d.o.o.Omišalj

19.AMB prijevoz

20.Aeroklub Krila Kvarnera

21.Tehnoval d.o.o. Njivice

22.Lovačko društvo »Šljuka«

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavlja se Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Omišalj.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1. do 10. ove Odluke, obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje općine Omišalj.

Pravne osobe iz članka 2. točke 11. do 22. ove Odluke, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-12-01-7

Omišalj, 1. lipnja 2012.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinski načelnik
Tomo Sparožić, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije