Aktiviraj pristupačnost

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16 i 11/18), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) te Zaključka Općinske načelnice od 14. srpnja 2020. godine, Općina Omišalj raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina

u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

 

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:

 

I.  Kiosci i štandovi

 

1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa pokretnom napravom - štandom, u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija–ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28)

- štand za prodaju autohtonih suvenira i proizvoda

- razdoblje na koje se daje  zakup: dva mjeseca od dana potpisa ugovora 

- početna cijena zakupa iznosi 5.760,00 kn uvećano za PDV 

 

2 Lokacija za davanje u zakup javne površine sa pokretnom napravom – štandom, u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- ispred objekta Ribarska obala kbr. 26-28) 

- štand za prodaju lavande i proizvoda od lavande

- razdoblje na koje se daje  zakup: dva mjeseca od dana potpisa ugovora 

- početna cijena zakupa iznosi 5.760,00 kn uvećano za PDV 


II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za godišnje razdoblje - 2020. godina, na slijedećim lokacijama:

Red.
broj
Lokacija Površina u m² Namjena
površine
Početna cijena zakupnine (kn)
1. Placa kbr. 1 (ispred trgovine „Ivić), Njivice 1,60 Terasa uz trgovinu 352,00
2. Ribarska obala 1 ( ispred objekta fast fooda), Njivice 40,58 Ugostiteljska terasa 8.927,60
3. Ribarska obla 29 (ispred slastičarne „Dundo“), Njivice 24,00 Ugostiteljska terasa 5.280,00
4. Park kod restorana „Plava terasa“, Njivice – ispred kioska brze prehrane 9,00 Ugostiteljska terasa 1.980,00


 

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

-ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,

-je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,

-koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.

 

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova.

Cijena sezonskog zakupa plaća se po potpisu ugovora,

Cijena godišnjeg zakupa plaća se na sljedeći način:

- 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 10. kolovoza 2020.godine;

 

- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.

 

Za lokacije pod točkom I. rbr.1 i 2, ukoliko odabrani ponuditelj ostvaruje pravo na umanjenje cijene od 30% za prodaju autohtonih krčkih suvenira proizvedenih na otoku Krku, dužan je priložiti dokaz kojim potvrđuje izvornost (odgovarajući certifikat).

 

Za lokaciju pod točkom II. rb.r.2, odabrani ponuditelj dužan je priložiti suglasnost vlasnika/suvlasnika zemljišta na k.č. 10422/3  k.o. Omišalj-Njivice za postavu ugostiteljske terase.

 

Zakupnik snosi sljedeće troškove:

- troškove opremanja lokacije na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda i odvodnja),

- troškove potrošnje električne energije i vode,

- troškove uređenja javne površine i pripreme za postavu privremene naprave.

 

Obaveznu opremu uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.

 

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama

2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu.

3.  Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.

4.  Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba. 

5. Potpisanu izjavu o obavljanju djelatnosti u protekloj godini s potrebnim dokazima navedenim u izjavi (obrazac izjave dostupan na mrežnim stranicama Općine Omišalj, dostavljaju samo ponuditelji za lokacije pod točkom II. ukoliko je ugostiteljski objekt u protekloj godini radio dulje od devet mjeseci).

6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.

7. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren,sve radi povrata jamčevine.

 

Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

 

Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”. Ponuda mora biti zaprimljena bez obzira na način dostave u Općini Omišalj  na adresi: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj najkasnije do 23. srpnja 2020. godine do 11,00  sati. 

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 23. srpnja 2020. godine u 13,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj. 

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051 661 970.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.

Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

 

OPĆINA OMIŠALJ 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije