Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Na temelju čl. 209. st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih
nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 52/11), u Glavi IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, dodaje se članak 19a, koji glasi:

»Članak 19a

Postupci započeti po odredbama Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih i oborinskih voda i opskrbe pitkom vodom (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/02 i 15/02), dovršit će se po odredbama te Odluke«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/6

Ur. broj: 2142-06-11-01-9

Omišalj, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije