Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu i projekcije

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. srpnja 2012. god. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2012. god. i projekcijama za 2013. i 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 1. mijenja se i glasi:

OPĆI DIO

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 2.

U članku 2. Prvih izmjena i dopuna Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 3.

U članku 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani su prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. i projekcija za 2013. i 2014. god. stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/12-01/6

Ur. broj: 2142-06-12-01-6

Omišalj, 25. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije