Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2021. godinu

                           

           REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA OMIŠALJ

          OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA: 612-01/21-01/3

URBROJ: 2142-06-21-01-2

Omišalj, 12. siječnja 2021. godine

 

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15 i 39/18) i Odluke Općinske načelnice Općine Omišalj od 28. prosinca 2020. godine Općina Omišalj objavljuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2021. godinu

 

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva i razvoja mjesne samouprave koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Omišalj u 2021. godini.

 

II.

Sufinancirat će se:

 1. vannastavni programi/projekti u školstvu,
 2. redovita djelatnost udruga u kulturi,
 3. programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 4. programi/projekti jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi,
 5. redovita djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 6. programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi,
 7. redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu,
 8. redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite,
 9. programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama,
 10. programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Omišalj.

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 971.500,00 kuna, od toga za vannastavne programe/projekte u školstvu 10.000,00 kuna, za promicanje kulture 144.000,00 kuna, za razvoj civilnog društva 272.000,00 kuna, za razvoj sporta i rekreacije 485.000,00 kuna, za zaštitu i unapređenje zdravlja 60.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

 

III.

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz točke II. ovog Javnog poziva, te ostale ustanove, udruge i organizacije.

 

IV.

Sve prispjele programe/projekte obradit će i ocijeniti nadležna povjerenstva.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Općine Omišalj i bit će uvršteni u odgovarajući program javnih potreba Općine Omišalj za 2021. godinu, koji donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj.

 

V.

Kriteriji za financiranje programa/projekata su:

 • usmjerenost programa/projekata na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi, 
 • jasno definiran i stvarno dostižan cilj programa/projekta,
 • jasno definirani korisnici programa/projekta,
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta, 
 • stvaran odnos troškova  i planiranih aktivnosti projekta/programa, 
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,
 • osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora,
 • izvornost/inovativnost programa/projekta, 
 • sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,
 • osigurano sufinanciranje programa/projekta iz sredstava EU,
 • suradnja i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta,
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Općinom Omišalj.

VI.

Općina Omišalj će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekata udrugama i neprofitnim organizacijama uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredjelili su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Omišalj i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj,
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15).

VII.

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Omišalj.

Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom original Zahtjev te priložiti preslike računa, predračuna, ponude, ugovora i uplatnice iz kojih je razvidna namjena trošenja. 

 

VIII.

Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:

 • obrazac opisa programa ili projekta,
 • obrazac proračuna programa ili projekta,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Navedeni obrasci mogu se preuzeti na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr.

Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebno ispunjene obrasce.

Udruge građana dužne su priložiti i presliku zapisnika posljednje Skupštine. 

 

Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje, potvrdu Fine o preuzetom financijskom izvještaju za 2020. godinu i dokaz o nepostojanju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj (Porezna uprava), udruge će dostaviti prilikom potpisivanja ugovora ili prilikom podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu sredstava iz proračuna.

 

IX.

Javni poziv otvoren je do 12. veljače 2021. godine.

 

X.

Prijedlozi programa mogu se predati u Općinu Omišalj osobno ili poslati poštom na adresu: Općina Omišalj, Upravni odjel, Prikešte 13, 51513 Omišalj s napomenom 'Javni poziv'.

Prijedlozi koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na web stranicama Općine Omišalj.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 661-983.

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije