Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice

Temeljem članka 49. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice (“Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 8/19, 3/20 i 39/20), Općinska načelnica raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE FASADA 

U STAROJ JEZGRI NASELJA OMIŠALJ I NJIVICE

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2021. godinu.

 

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe:

 1. koje su vlasnici/suvlasnici objekta koji se nalazi u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice,
 2. koje su državljani Republike Hrvatske,
 3. koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

 

III. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili dotrajala.

Pod opravdane troškove radova u postupku obnove fasada smatrati će se oni koji su navedeni u ponudi odabranog izvoditelja koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti ovlašteni službenik Upravnog odjela kao opravdanu ili neopravdanu. Svi ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku obnove fasade, van naprijed navedene ponude i mišljenja, smatrati će se neprihvatljivima te će iste u cijelosti snositi naručitelji tih radova ili usluga. 

 

IV. IZNOS SUFINANCIRANJA

Općina Omišalj sufinancira obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja koji se odnose na nabavu materijala/opreme i troškove izvođenja radova obnove, ali najviše do iznosa od 40.000,00 kn. Također, za opravdane troškove prihvatiti će se kumulativni trošak radova na uređenju fasade do 400 kn/m², odnosno Općina Omišalj će sufinancirati iznos do 200 kn/m² (50% od pune cijene).

 

V. NAČIN PROVEDBE

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev obvezno prilaže sljedeće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici: 

 • presliku osobne iskaznice (obostrano),
 • fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasade,
 • zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) ne stariji od 30 dana,
 • dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili drugi odgovarajući dokaz),
 • odobrenje za građenje, odnosno dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini, sukladno važećem Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (navedeno vrijedi za zgrade koje imaju više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu veću od 600 m²),
 • ponudu odabranog izvoditelja i njegovu registraciju, koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti ovlašteni službenik Upravnog odjela kao opravdanu ili neopravdanu,
 • posebne uvjete zaštite za obnovu fasade Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
 • prikaz boje koja bi se koristila za obnovu fasade (iz kataloga ili slično), 
 • potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj,
 • izjavu o osiguranju vlastitih sredstava,
 • suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada ukoliko podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik,
 • privolu za obradu podataka.

Nakon što Upravni odjel utvrdi da vlasnik ili svi suvlasnici ili upravitelj zgrade u svojstvu podnositelja zahtjeva ostvaruje pravo na sufinanciranje, predložiti će Općinskoj načelnici donošenje Odluke o dodjeli sufinanciranja te sklapanje Ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.

Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada sklopiti će se između Općine, s jedne strane, te s (su)vlasnicima zgrada, s druge strane.

 

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

Ugovorena nepovratna sredstva isplatiti će se po okončanju radova obnove fasada uz obveznu dostavu zahtjeva za isplatu sufinanciranja te: 

 • zapisnika o primopredaji i konačnog obračuna o izvedenim radovima potpisanih od strane podnositelja zahtjeva u svojstvu naručitelja i izvođača radova ,
 • računa za nabavljeni materijal za uređenje fasada i/ili izvršene radove najmanje u visini dodijeljenih nepovratnih sredstava,
 • fotografije svih pročelja građevine na kojoj je provedena obnova fasada. 

Isplata dodijeljenih sredstava izvršiti će se direktno izvođaču radova najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu.

 

Prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava, ovlašteni službenik Upravnog odjela izvršiti će pregled usklađenosti činjeničnog stanja i utvrditi da li su radovi obnove fasade izvedeni u skladu sa dostavljenim izvješćem, računom i fotografijama iz prvog stavka ovog članka. 

 

Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu za isplatu subvencije i/ili izvještaju i računu, Općina zadržava pravo neisplaćivanja istih.

 

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu:

 

OPĆINA OMIŠALJ
Prikešte 13
51513 OMIŠALJ

s naznakom „Javni poziv – sufinanciranje obnove fasada“

 

INFORMACIJE telefonom: 051/661-977 ili e-mailom: opcina@omisalj.hr

 

Zahtjevi se podnose u roku od 10 dana od dana raspisivanja javnog poziva do 01. listopada 2021. godine.

 

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

 

Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se preuzeti s WEB stranice Općine Omišalj: www.omisalj.hr. 

 

KLASA: 361-01/21-01/1
URBROJ: 2142-06-21-01-2
Omišalj, 12.01.2021. godine

 

Općinska načelnica

mr.sc. Mirela Ahmetović

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije