Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada u 2021. godini

                                

              REPUBLIKA HRVATSKA

     PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA OMIŠALJ

                 OPĆINSKO VIJEĆE

          ODBOR ZA MEĐUNARODNU I

MEĐUOPĆINSKU SURADNJU I JAVNA PRIZNANJA

 

KLASA: 023-01/21-01/6

URBROJ: 2142-06-21-01-1

Omišalj, 27. siječnja 2021.

 

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 4/14 i 26/20), Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada

Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada

u 2021. godini

 

 

I.

 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada imaju građani općine Omišalj, pravne osobe i Općinska načelnica Općine Omišalj.

 

II.

 

Uvjeti za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj su:

 

- za nagradu Općine Omišalj za životno djelo

Nagrada Općine Omišalj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.

 

- za godišnje nagrade Općine Omišalj

Godišnja nagrada Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

 

III.

 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu nagrade Općine Omišalj obvezno sadrži sljedeće podatke: 

ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, 

prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv nagrade i područje za koje se podnosi prijedlog,

iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade Općine Omišalj.

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

 

IV.

 

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti kratki tekst koji se upisuje u povelji, a iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izniman značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

 

V.

 

Prijedlozi za dodjelu nagrada Općine Omišalj s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 5. ožujka 2021. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13 (prethodno potrebna najava telefonom na broj 661-970) ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Za dodjelu nagrada Općine Omišalj".

 

 

Predsjednik

Davor Albaneze, v.r.

 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije