Aktiviraj pristupačnost

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16, 11/18 i 13/20), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 02.02.2021. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj 
za postavljanje privremenih objekata
 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I. Kiosci, štandovi i reklamni predmeti
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i zakup 29,00 m2 terase uz kiosk u Omišlju (mikrolokacija – križanje ulice Stran i ulice Mali Kijec):
- namjena: trgovina mješovitom robom
- razdoblje na koje se daje zakup: jedna godina od dana zaključenja ugovora
- početna cijena zakupa: 17.656,00 kn godišnje
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za godišnje razdoblje – 2021. godina, na sljedećim lokacijama:
 
Naselje Njivice:

 

Rbr.

Lokacija

Površina u m²

Namjena

površine

Početna cijena zakupnine (kn)

1.

Ulica Nikole Jurjevića ispred kbr. 1. (ispred ugostiteljskog objekta „Mama's“)

3,50

Ugostiteljska terasa

647,50

 

2.

Placa u Njivicama (ispred ugostiteljskog objekta „Vinea“)

15,00

Ugostiteljska terasa

2.775,00

3.

Placa kbr. 1 (ispred trgovine „Ivić“)

1,60

Terasa uz trgovinu

352,00

4.

Ribarska obala 1 (ispred ugostiteljskog objekta „Bourbon“)

40,58

Ugostiteljska terasa

8.927,60

5.

Ribarska obala 4 (ispred ugostiteljskog objekta

„La Rosa“)

41,34

Ugostiteljska terasa

9.094,80

6.

Ribarska obala 4 (ispred ugostiteljskog objekta „Bourbon“)

43,64

Ugostiteljska terasa

9.600,80

7.

Ribarska obala 5 (ispred restorana „Miramare“)

25,00

Ugostiteljska terasa uz objekt udaljena 3,00 m od zelenog pojasa

5.500,00

8.

Ribarska obala 5 (ispred objekta „Maxi“)

7,00

Ugostiteljska terasa uz objekt udaljena 3,00 m od zelenog pojasa

1.540,00

9.

Ribarska obala 13 (ispred objekta „Rivica“)

65,56

Ugostiteljska terasa

 

14.423,20

 

10.

Ribarska obala 14 (ispred ugostiteljskog objekta „Stop“)

20.84

Ugostiteljska terasa

4.584,80

11.

Ribarska obala 15 (ispred konobe „Nora“)

22,80

Ugostiteljska terasa

5.016,00

12.

Ribarska obala 18 (ispred ugostiteljskog objekta „Kod Dide“)

22,99

Ugostiteljska terasa

5.057,80

13.

Ribarska obala 18 (ispred trgovine „Adria Mia“)

9,30

 Terasa uz trgovinu

2.743,50

14.

Ribarska obala 20 (ispred trgovine „BN“)

30,23

Terasa uz trgovinu

8.917,50

15.

Ribarska obala 21 (ispred ugostiteljskog objekta „Passage“)

50,88

Ugostiteljska terasa

11.193,60

16.

Ribarska obala 22 (ispred ugostiteljskog objekta „Fontana“)

23,96

Ugostiteljska terasa

5.271,20

17.

Ribarska obala 23 (ispred ugostiteljskog objekta „Viktorija“)

32,11

Ugostiteljska terasa

7.064,20

18.

Ribarska obala 26 (ispred ugostiteljskog objekta „Da Vinci“)

23,10

Ugostiteljska terasa

5.082,00

19.

Ribarska obala 28 (ispred  objekta trgovine „Niki“)

24,95

Terasa uz trgovinu

7.360,25

20.

Ribarska obala 29 (ispred pizzerie „Dundo“)

71,60

Ugostiteljska terasa

15.752,00

21.

Ribarska obala 29 (ispred slastičarne „Dundo“)

24,00

Ugostiteljska terasa

 

5.280,00

 

22.

Ribarska obala (ispred hotela „Jadran“)

46,71

Ugostiteljska terasa

 

     10.276,20

 

23.

Park kod restorana „Plava terasa“ (ispred kioska brze prehrane)

9,00

Ugostiteljska terasa

1.980,00

 

Naselje Omišalj:

 

Rbr.

 

Lokacija

Površina u m²

Namjena

površine

Početna cijena zakupnine (kn)

24.

Put Dubca 20 (ispred ugostiteljskog objekta „Ulikva“)

40,26

Ugostiteljska terasa

7.448,10

25.

Ulica Riva pape Ivana Pavla II.

kbr. 1 (ispred ugostiteljskog objekta „Na rivi“)

50,20

Ugostiteljska terasa

9.287,00

26.

Put Dubca 13 (ispred ugostiteljskog objekta „Placa“)

57,32

Ugostiteljska terasa

10.604,20

27.

Prikešte 20/I (ispred slastičarnice „Caffe“)

12,00

Ugostiteljska terasa

 

2.220,00

 

 

 

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

  • ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
  • je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
  • koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.

 

UVJETI NATJEČAJA:

  • Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
  • Cijena godišnjeg zakupa plaća se u dva obroka, prvih 50% iznosa do 30.06.2021. godine, a drugih 50% iznosa do 31.07.2021. godine;
  • Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko - tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.

 

Zakupnik snosi troškove opremanja lokacije na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (električna energija, voda i odvodnja), kao i troškove uređenja zemljišta i pripreme za postavu privremene naprave. Također, zakupnik snosi troškove potrošnje električne energije i vode.

Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.

Općina može otkazati ugovor o zakupu u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu, odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. U navedenom slučaju zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.

 

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja lokacije za koju se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama; 

2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;

3. Presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba;

4. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;

5. Potpisanu izjavu o obavljanju djelatnosti u protekloj godini s potrebnim dokazima navedenima u izjavi (obrazac izjave dostupan je na mrežnim stranicama Općine Omišalj, dostavljaju ga samo ponuditelji za ugostiteljske terase koji su u protekloj godini radili dulje od devet mjeseci);

6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR91 2402 0061 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738 - OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine;

7. Naznaku broja tekućeg ili žiro - računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, radi povrata jamčevine. Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u iznos zakupnine.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine. 

 

Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati“, s naznačenim rednim brojem lokacije za koju se prijavljuje. Ponuda mora biti zaprimljena, bez obzira na način dostave, u Općini Omišalj na adresi: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, najkasnije do 24.02.2021. godine do 14,00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 26.02.2021. godine u 13,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.

Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj radnim danom od 09,00 - 15,00 h na tel: 051/661-977.

 

KLASA: 363-01/21-01/10

URBROJ: 2142-06-21-01-2

Omišalj, 10.02.2021. godine

 

OPĆINA OMIŠALJ

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije