Aktiviraj pristupačnost

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 5. i članka 18a. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/12 i 29/14) i Odluke Općinske načelnice od 03.02.2021. godine, Općina Omišalj raspisuje                                           
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup zemljišta u 1/1 vlasništvu Općine Omišalj na k.č. 4223, z.k.ul. 4762, k.o. Omišalj - Njivice, površine 1241 m², radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu namjenu.
Razdoblje na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora.
Početna cijena zakupa: 1,30 kn/m² godišnje
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
  • ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 42/12 i 29/14),
  • je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za zemljište koje je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
  • koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova.
Cijena zakupa plaćati će se mjesečno temeljem ispostavljenog računa, do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.
Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela.
Zakupnik snosi troškove potrošnje električne energije i vode, kao i troškove opremanja lokacije na kojoj nije osigurana komunalna infrastruktura (električna energija, voda i odvodnja) te troškove uređenja zemljišta. 
Općina može otkazati  ugovor o zakupu u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu, odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja, u kojem slučaju zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, ponuđenom cijenom po kvadratnom metru te ukupnom godišnjom cijenom izraženom slovima i brojkama. Ponuđena zakupnina mora biti najmanje u visini početne godišnje zakupnine utvrđene ovim natječajem;
2. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog godišnjeg iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR91 2402 0061 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738 - OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup zemljišta;
4. Naznaku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren radi povrata jamčevine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine. 
 
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Troškove objave natječaja dužan je snositi odabrani ponuditelj.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup zemljišta – poljoprivredna obrada - ne otvarati“, najkasnije do 18.02.2021. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Otvaranje ponuda održati će se 19.02.2021. godine u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
 
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 09,00 - 15,00 h, na tel: 051/661-977.  
 
 
KLASA: 363-01/21-01/11
URBROJ: 2142-06-21-01-2
Omišalj, 10.02.2021. godine                             
 
          OPĆINA OMIŠALJ
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije