Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2011. godinu

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) i članka 23. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 2,008.238,20 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2,193.862,60 kn

3. Manjak primitaka od financijske imovine 1,130.260,15 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 2,008.238,20 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva dio manjka prihoda na nefinancijskoj imovini.

Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 185.624,40 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1,130.260,15 kn pokriva se iz prenesenog viška prihoda u iznosu od 1,478.634,48 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2011. godinu u iznosu od 162.749,93 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2011. godinu u iznosu od 162.749,93 kn sadržava po izvorima financiranja:

- 291.664,61 kn manjka općih prihoda i primitaka

- 493.374,60 kn viška sredstava na HBOR-u

- 194.679,04 kn manjka prihoda za posebne namjene

- 101.537,80 kn neutrošene donacije od TZ

- 51.997,80 kn neutrošenih sredstava od prodaje stanova

- 2.183,38 kn neutrošenih sredstava od poticane stanogradnje

Članak 4.

Utvrđeni manjak općih prihoda i primitaka u iznosu od 291.664,61 kn i prihoda za posebne namjene u iznosu od 194.679,04 kn nadoknadit će se u 2012. godine iz odgovarajućih izvora financiranja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/4

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije