Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta

Na temelju članka 23. i članka 25. stavka 4. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj, dana 24. svibnja 2010. godine, dana 28. svibnja 2012. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju rezerviranih
parkirališnih mjesta

Članak 1.

U Odluci o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 10 i 20/11), u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. na javnom parkiralištu u ulici Kovačnica:

-tri parkirališna mjesta za liječničku službu,

-jedno parkirališno mjesto za ljekarnu,

-jedno parkirališno mjesto za interventni pristup ambulanti,

-jedno parkirališno mjesto za Župni ured,

-jedno parkirališno mjesto za Centar za kulturu Općine Omišalj,

-jedno parkirališno mjesto za trgovačko društvo »Pesja- nautika« d.o.o.,

-dva parkirališna mjesta za ugostiteljski objekt »U barbi Gerga«,

-jedno parkirališno mjesto za Povjerenstvo za izlaganje katastarske izmjere i osnivanje zemljišne knjige za k.o. Omišalj-Njivice,

-preostala parkirališna mjesta za Općinu Omišalj.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 5. alineja prva mijenja se i glasi:

»- jedno parkirališno mjesto za javnog bilježnika,«

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točki 5. iza šeste alineje dodaje se sljedeća alineja, koja glasi:

»- jedno parkirališno mjesto za poslovnicu Privredne banke Zagreb u Omišlju.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-01/12

Ur. broj: 2142-06-12-01-1

Omišalj, 28. svibnja 2012.

Općinski načelnik
Općine Omišalj
Tomo Sparožić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije