Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općin sko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Omišalj

1.Općina Omišalj prodat će građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Omišalj za gospodarsku (pretežno zanatsku) namjenu, u Servisno-uslužnoj zoni Pušća u Omišlju, i to dio zemljišnoknjižne oznake z.č.1379/ 183 k.o.Omišalj, površine 371 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 234,43 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 86.973,53 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju zemljišta iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 30. siječnja 2012.godine, utvrđuje se G.P.P. MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131.

3.Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će u ime Općine Omišalj, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta s G.P.P. MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur. broj: 2142-06-12-01-5

Omišalj, 15. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije