Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Omišalj

1.Općina Omišalj prodat će građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Omišalj za stambenu namjenu, u ulici Veli kijec u Omišlju, i to građevinsku parcelu površine 675 m2, k.č. 996 k.o. Omišalj, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 524,06 kn/m2 odnosno u ukupnom iznosu od 365.215,50 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju zemljišta iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 30. siječnja 2012.godine, utvrđuje se SLAVICA MIČETIĆ iz Dražica, Podkilavac 8.

3.Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će u ime Općine Omišalj, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta sa SLAVICOM MIČETIĆ iz Dražica, Podkilavac 8, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 15. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije