Odluka o izmjeni Odluke o groblju

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 (proč.tekst), 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 60/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o groblju

Članak 1.

U Odluci o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/00 i 57/09) iza članka 3. dodaje se članak 3.a, koji glasi:

»Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta na korištenje, redovno održavanje groblja i mrtvačnice i uklanjanje otpada, te ukop pokojnika na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2142-06-12-01-4

Omišalj, 19. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije