Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. siječnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju ustanovi Centar
za brdsko-planinsku poljoprivredu

Članak 1.

Općina Omišalj pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, u svojstvu njena pridruženog člana.

Općina Omišalj pristupa Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu sa ciljem unapređenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Omišalj potpiše Ugovor o sufinanciranju rada Centra za brdsko- planinsku poljoprivredu PGŽ-a.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur. broj: 2142-06-12-01-5

Omišalj, 26. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije