Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima dionice ili udjele u vlasništvu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 26. siječnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o predlaganju kandidata za izbor člana
nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Zračne luke Rijeka d.o.o. Rijeka da se za člana nadzornog odbora tog trgovačkog društva, kao predstavnika Općine Omišalj izabere:

1. MARINELLA MATIĆ, Baječ 3, Omišalj

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur. broj: 2142-06-12-01-4

Omišalj, 26. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije