Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. siječnja 2012. godine donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Omišalj za 2012. godinu

Ove Smjernice donose se radi ostvarivanja prava i obveza u području zaštite i spašavanja utvrđenih Zakonom i drugim propisima. Njima se unapređuje organizacija i razvija sustav zaštite i spašavanja na području općine Omišalj.

U tu svrhu, u Proračunu Općine Omišalj za 2012. godinu treba osigurati odgovarajuća sredstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo, udruge i dr. (sastavni dio ovih Smjernica je izvadak iz Proračuna za 2012. godinu u kojem su navedene pozicije sa sredstvima za ove namjene, koji se ne objavljuje).

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine rukovodi i koordinira Općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja.

Stožer će se sastati po potrebi, a najmanje jednom do dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i/ili krajem godine.

U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje i prema Planu rada samog Stožera iz 2011. g, u prvoj polovici 2012. g izvršit će se edukacija članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj.

2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Općina Omišalj nema organiziranih snaga civilne zaštite, a potreba za osnivanjem istih propisana je Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, koju je usvojilo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 21. listopada 2010. godine.

Funkcija postrojbe CZ detaljnije je razrađena Planom zaštite i spašavanja, kojeg je Općinsko Vijeće usvojilo 15. rujna 2011. g. Postupak formiranja je u tijeku i do kraja 2012. g. očekuje se dovršetak te provedba prve smotre postrojbe.

3. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE OMIŠALJ

Općinsko vijeće usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Omišalj, uz prethodno pribavljenu suglasnost Uprave za zaštitu i spašavanje.

Temeljem usvojene Procjene, usvojen je 15. 9. 2011. g. i Plan zaštite i spašavanja te je započeta izrada i do kraja 2012. g. se očekuje dovršetak, pratećih dokumenata čiju izradu definira Plan. U to spadaju pored navedenog formiranja postrojbe CZ i Odluka Načelnika o pravnim osobama koji su neophodne za ZiS na području Općine, definicija tog odnosa.

4. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Omišalj, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavaju Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

S tim u vezi, Općinsko vijeće je na sjednici 22. prosinca 2011. godine usvojilo revidiranu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Tim planom uređuje se sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara.

Uoči turističke sezone izvršiti pripreme i donijeti planove i druge akte sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske.

5. VATROGASTVO

Općina Omišalj će i u Proračunu za 2012. godinu osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kao i redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Kako DVD Njivice okuplja veliki broj mladih, Općina će financirati i pripreme za mlade.

Nastaviti s preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnji u ljetnoj sezoni i dr.

Za potrebe prelaska Krčkog mosta u slučaju orkanskog vjetra i sličnih nepovoljnih vremenskih prilika, koristit će se specijalno vozilo povjereno DVD-u Njivice.Vozilo će se koristiti za potrebe prijevoza osoba kojima je nužnu zdravstvenu pomoć moguće pružiti isključivo na kopnu (trudnice, stradale osobe, bolesni i sl.).

6. SKLONIŠTA

Prema Procjeni ugroženosti, na području općine Omišalj sklonište osnovne zaštite postoji u naselju Kijac u Njivicama te u krugu DINA Petrokemije d.d.Omišalj. Upravni odjel Općine Omišalj utvrdit će stanje skloništa, način njihovog upravljanja i korištenja.

7. SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE

Razmotrit će se mogućnost za unapređenje i modernizaciju sustava uzbunjivanja građana te uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća.

8. INFORMIRANJE I EDUKACIJA STANOVNIKA

Stožer zaštite i spašavanja, kontinuirano će surađivati s tvrtkama koje mogu izazvati akcidentne situacije (DINA Petrokemija, JANAF, Zračna luka »Rijeka« i dr.).

U dogovoru s tim tvrtkama informirati Općinsko vijeće i stanovnike općine Omišalj o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih (informiranje lecima, održavanjem predavanja, okruglog stola, vježbi i dr.).

U Područnoj osnovnoj školi u Omišlju i dječjim vrtićima u Omišlju i Njivicama provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentnih situacija te o postupku koji treba u tom slučaju poduzeti.

9. ORGANI, ORGANIZACIJE I SLUŽBE

Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj

Lučka kapetanija - Ispostava Omišalj će i u 2011. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom. U suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka, policijom, vatrogascima, hitnom medicinskom pomoći i dr., intervenirat će u slučaju nesreće na moru, zagađenja i sl.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Hitna medicinska pomoć

I u narednom razdoblju na području općine Omišalj djelovat će ambulanta Doma zdravlja Krk u Omišlju, ugovorna ordinacija opće medicine te ustanova medicine rada. Nastaviti s pružanjem zdravstvene zaštite u dosadašnjem obliku.

Produžiti ugovor s Domom zdravlja i Turističkom zajednicom općine »Njivice-Omišalj« o radu turističke ambulante, u Omišlju tijekom vikenda, a u Njivicama za vrijeme cijele turističke sezone.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temljem zakona.

Tijekom 2012. potrebno je potaknuti ovu organizaciju da organizira osposobljavanje građana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadataka u slučaju velikih nesreća, epidemija i sl. Za to je potrebno kvalitetno opremiti ekipe kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

Nastavit će i u 2012. godini obavljati utvrđene poslove zaštite i spašavanja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Na području Općine Omišalj predstoji daljnji razvoj industrije.

Izvidjeti mogućnost da se Nastavnom zavodu ili drugoj odgovarajućoj organizaciji povjeri planiranje i provođenje cjelovitog sustava za praćenje stanja svih sastavnica okoliša na području Općine Omišalj.

Zavod za javno zdravstvo nastavit će s nadzorom nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, do isteka ugovora. Također će se nastaviti ispitivanje kvalitete mora na plažama s plavom zastavom na području Općine Omišalj.

Zimska služba

Poslove zimske službe Općina Omišalj ima ugovorene s raznim izvoditeljima ovisno o tome da li je riječ o kolnoj ili pješačkoj površini. Sukladno ugovorenim uvjetima obavljat će se poslovi zimske službe (dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju cesta).

Veterinarska služba

Veterinarska služba iz Rijeke ili druga ovlaštena organizacija će obavljati poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS).

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Ovlaštenoj organizaciji povjerit će se poslovi obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno zaključenom ugovoru.

Ostale pravne osobe i obrti

Na području općine Omišalj djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati (GP Mikić, Tehnoval i dr.).

Odnosi sa pravnim osobama neophodnim za ZiS definirat će se u skladu sa propisanim u Planu zaštite i spašavanja.

10. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Športsko-ribolovno društvo »Zubatac« i Ronilački klub Njivice

Ove udruge provodit će ekološke akcije čišćenja podmorja u Omišlju i Njivicama.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur. broj: 2142-06-12-01-6

Omišalj, 26. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije