Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 2012. g.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/09), Općinski načelnik donosi

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNI ODJEL OPĆINE OMIŠALJ ZA 2012. GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2012. godini prijam dviju osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Omišalj – www.omisalj.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.

KLASA: 112-01/12-01/2 URBROJ: 2142-06-12-01-1 Omišalj, 01. lipnja 2012.g.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OMIŠALJ
Tomo Sparožić

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije