Odluka o komunalnoj naknadi s izmjenama i dopunama Odluke

Na osnovi članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 15. studenog 2001. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u kojima se plaća komunalna naknada, područja zona, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene (Kn), rokovi plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se oslobađaju plaćanja komunalne naknade te izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se u građevinskom području naselja Omišalj i Njivice kao i izvan građevinskog područja naselja pod uvjetima propisanim zakonom.

Članak 3.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se najazi unutar granica građevinskog područja naselja, a na kojem se, u skladu s Prostornim planom općine Omišalj mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 2. ovog članka, na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Članak 4.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od važnosti za Općinu Omišalj:
1. kojima se koriste predškolske ustanove,
2. sportska dvorana,
3. kojima se koriste vjerske zajednice za obavljanje vjerske djelatnosti,
4. nekretnine koje koriste udruge koje se pretežito financiraju iz proračuna Općine Omišalj ako ih ne daju u zakup, najam, podzakup ili podnajam*
5. galerija Lapidarij,
6. galerija Njivice.

Članak 5.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobodit će se i:
1. najmoprimatelji i vlasnici stanova za stanove u kojima stanuju, pod uvjetom da ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,
2. staračka domaćinstva s prosjekom dobi preko 75 godina,
3. vlasnici odnosno korisnici stambenog ili poslovnog prostora koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama, i to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne uklone.

Članak 6.

Za manje ostvarene prihode, u slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade utvrđenim u članku 4. i 5. ove Odluke, sredstva se osiguravaju u proračunu Općine Omišalj.

Članak 7.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:
- zoni u kojoj se nekretnina nalazi,
- vrsti nekretnine iz članka 3. ove Odluke.

Članak 8.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 9.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda (B) određene u kunama po m2, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).

Članak 10.

Vrijednost boda (B) određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Omišalj do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 11.

Na području općine Omišalj utvrđuju se sljedeće zone i koeficijenti zone:

ZONA 1 - područje Voza i Peškere, područje Rta te područje uvale Sepen,Omišaljskog polja i Zaglava, područje uz državnu cestu DC 102 od izlaza s Krčkog most do raskrižja kod benzinske postaje uključujući i benzinsku postaju, područje belog kamika.

- ulice u Omišlju: Baječ Bjanižov, Brgučena, Buč, Dubec, Dunaj, Dvor, Gornja vraća., Jadranska ulica, Kačini, Kanči-nar, Klančina, Kovačnica, Lokvica, Male steni, Mali Kijec, Maršija, Medermuniće, Meltina, Mestačini, Njivičina, Panći-rov, Papica, Pod koprivicu, Pod murve, Pod orišinu, Pod placu, Pod kačini, Pod voltu, Poje, Poklončić, Prikešte, Pušća, Put dubca, Put mora, Put sten, Put stogate, Riva, Stran, Šoići, Večja, Vele steni, Veli dvor, Veli Kijec, Zaku-će, Zagradi,

- ulice u Njivicama: 30. svibnja, Augusta Šenoe, Bodulska, Creska, Cvjetni trg, Dr. Zdravka Kučića, Draga, Gro-mačine, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Gundulića, Ivana Zajca, Ivane Brlić Mažuranić, Jadranska, Japlenički put, Jezero, Kala, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Krčine, Krčka, Krste Frankopana, Luke Turata, Mate Balote, Nikole Jurjevića, Nikole Lončarića, Odvojak Draga, Odvojak Kralja Tomislava, Odvojak Krčke ulice, Omladinska, Placa, Primorska cesta, Put postana, Ribarska obala, Starca, Stjepana Radića, Stražbica, Stube put Kijca, Šetalište Antona Koste, Tina Ujevića, Trg Ante Starčevića, Trg ružmarina, Vladimira Nazora,

koeficijent zone (Kz) 1,00

ZONA 2 - ostalo područje općine Omišalj

koeficijent zone (Kz) 0,90

Članak 12.

Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:
1. stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00
2. garažni prostor 1,00
3. neizgrađeno građevno zemljište 0,05
4. koeficijent namjene za poslovni prostor prema klasifikaciji djelatnosti

965 />

966 />

5. za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

Članak 13.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

Obveznici komunalne naknade za prostore iz stavka 1. ovog članka mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi ukoliko u poslovnom prostoru ne obavljaju djelatnost više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

Izmjena rješenja iz stavka 1. ovog članka može se zatražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine za koju se izmjena rješenja traži.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka visina komunalne naknade utvrdit će se primjenom kriterija propisanim zakonom.

Članak 14.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području općine Omišalj.

Obveznici komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, ako je utvrđena visina komunalne naknade veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarene u tim prostorima koji se nalaze na području općine Omišalj.

Izmjena rješenja iz stavka 1. ovog članka može se zatražiti u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje završnog računa, uz predočenje dokaza o ostvarenom godišnjem prihodu u prethodnoj godini.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mjesečna visina komunalne naknade odredit će se u visini 1/12 iznosa koji predstavlja 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarene u tom hotelu, apartmanskom naselju ili auto-kampu.

Članak 15.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel Općine Omišalj.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, nadležnom upravnom tijelu Primorsko - goranske županije.

Članak 16.

Komunalna naknada plaća se:
- za poslovni prostor čija ukupna površina prelazi 100 m2, građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište, do 20-og u mjescu za protekli mjesec,
- za poslovni prostor čija ukupna površina ne prelazi 100 m2, te za stambeni i garažni prostor, kvartalno.
Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zateznu kamatu po stopi određenoj propisima.

Članak 17.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 28/98 i 6/99).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 01. siječnja 2002. godine.

Klasa: 011-01/01-01/6
Ur. broj: 2142-06-01-01-1
Omišalj, 15. studenoga 2001.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije