Odluka o visini spomeničke rente

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/ 06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje visina spomeničke rente koja se plaća na području kulturno-povijesne cjeline Omišalj.

Kulturno-povijesna cjelina Omišalj utvrđena je Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno-povijesne cjeline Omišalj.

Spomeničku rentu plaćaju i fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno-povijesne cjeline Omišalj, i to za svaku poslovnu jedinicu zasebno.

Članak 3.

Obveznik plaćanja spomeničke rente iz članka 2. ove Odluke dužan je Upravnom odjelu Općine Omišalj do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline Omišalj.

U slučaju da obveznik sam ne prijavi podatke potrebne za donošenje rješenja, rješenje će po službenoj dužnosti donijeti Upravni odjel Općine Omišalj na temelju podataka koji se koriste za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade za isti prostor.

Članak 4.

Spomenička renta iznosi 3,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline Omišalj.

Članak 5.

Spomenička renta obračunava se u godišnjem iznosu prema rješenju Upravnog odjela Općine Omišalj o utvrđivanju visine spomeničke rente.

Obveznik plaćanja spomeničke rente uplaćuje mjesečni iznos spomeničke rente u visini jedne dvanaestine iznosa utvrđenog rješenjem iz stavka 1. ovog članka, u korist proračuna Općine Omišalj.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba započne ili prestane obavljati gospodarsku djelatnost na području kulturno-povijesne cjeline, plaća spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala.

Članak 6.

Na žalbeni i ovršni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/4
Ur. broj: 2142-06-07-01-3
Omišalj, 30. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije