Odluka o groblju

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/93,15/ 95, 4/96, 26/97 i 5/98), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 23. svibnja 2000. godine donijelo je

ODLUKU
o groblju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način privremenog ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti upravljanja grobljem, te vođenje grobnih očevidnika.

Članak 2.

Groblje na području Općine Omišalj je Sv. Duh u Omišlju (u nastavku teksta: Groblje).

Članak 3.

Grobljem upravlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine Omišalj (u nastavku teksta: Uprava groblja).

Članak 4.

Na Groblju se ukapaju, u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području Općine Omišalj.
Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovom ukopu.

Članak 5.

Obred ukopa vrši se na temelju volje umrlog, njegove bliže rodbine ili osobe koja skrbi o ukopu umrlog.

Na Groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima.

Vjerski obredi na Groblju vrše se u skladu s propisima o vjerskim zajednicama.

Vjerski obred nad otvorenim mrtvačkim sandukom nije dopušten.

II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 6.

Grobnim se mjestom u smislu ove Odluke smatra pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica, niša za lijes te niša za urnu.

Članak 7.

Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

Članak 8.

Prihod ostvaren naknadom utvrđenom u članku 7. ove Odluke služi isključivo za financiranje upravljanja i održavanja Groblja.

Članak 9.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje, u pravilu, u času nastale potrebe za ukopom.

Grobno mjesto može se dodijeliti i prije potrebe za ukopom, ako se namjerava graditi grobnica, kapelica ili odgovarajući spomenik.

Grobno mjesto, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, neće se dodijeliti na korištenje osobi koja je na Groblju iz članka 2. ove Odluke korisnik obiteljskog groba ili grobnice.

Članak 10.

Grobna mjesta na kojima je izgrađen nadgrobni spomenik, odnosno ona koja su izgrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju zahtjeva, prikupljanja ponuda ili natječaja.

Uprava groblja odlučuje o dodjeli grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Pravo ukopa pored korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta smatraju se u smislu ove odluke bračni i izvanbračni drug korisnika, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni drugovi te roditelji i braća korisnika.

Nakon smrti korisnika, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Članak 12.

Korisnik grobnog mjesta može pisanom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Privremeni ukop može se izvršiti i u privremenom grobu.

Svaki privremeni ukop mora se evidentirati.

Prijenos privremeno ukopanog u grob predviđen za konačni ukop može se izvršiti samo na temelju odobrenja nadležne sanitarne inspekcije.

Članak 13.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ustupiti trećim osobama koje imaju prebivalište na području Općine Omišalj, a koji nisu evidentirani kao korisnici drugog grobnog mjesta na Groblju iz članka 2. ove Odluke, osim u slučaju ako je grobno mjesto kojeg je korisnik treća osoba popunjeno.

Ugovor o ustupanju korištenja grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka koji korisnik zaključi s trećom osobom, mora dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

III. UVJETI, MJERILA I PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

Članak 14.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade za korištenje utvrđuje Uprava groblja.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema:

- veličini grobnog mjesta,

- vrsti grobnog mjesta (grob, grobnica, niša za lijes ili urnu),

- lokaciji grobnog mjesta na groblju.

Članak 15.

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju prema mjerilima iz članka 14. ove Odluke, u pravilu, jednom godišnje, na temelju uplatnice koju korisniku dostavlja Uprava groblja.

Članak 16.

U slučaju neredovitog plaćanja godišnje naknade korisnik grobnog mjesta dužan je podmiriti zaostala dugovanja sa zakonskom zateznom kamatom.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu ili nišu.

Uprava groblja dužna je odluku i popis napuštenih grobova objaviti na oglasnoj ploči. Objava mora biti na oglasnoj ploči najmanje šest mjeseci.

Uprava groblja dužna je prije dodjele grobnog mjesta odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA

Članak 17.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa odnosno nakon proteka roka od 30 trideset godina od posljednjeg ukopa u grobnicu ili nišu.

Izuzetno od odredbe iz st. 1. ovog članka Uprava groblja 'može u pojedinim slučajevima odlučiti da se ukop u popunjeno grobno mjesto može obaviti prije isteka navedenog roka, au ne prije isteka roka od 10 godina za grob odnosno 20 godina za grobnicu ili nišu.

Članak 18.

Nepoznate osobe ukapaju se u općem polju u grobno mjesto koje odredi Uprava groblja na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti).

Trošak ukopa nepoznatih osoba snosi Općina Omišalj.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 19.

Uprava groblja vodi brigu o održavanju Groblja i uklanjanju otpada s Groblja.

Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. ovog članka smatra se:

- održavanje puteva i staza,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje objekata vezanih za pogrebne poslove,

- održavanje vanjskog ogradnog zida groblja.

Pod otpadom u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se predmeti koji po svojoj prirodi ne pripadaju Groblju ili narušavaju njegov izgled, te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled Groblja, a korisnici su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Članak 20.

Uprava groblja dužna je radnje iz članka 19. obavljati redovito, na način da Groblje uvijek bude uredno i čisto a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.

Članak 21.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu osigurati prostor za odlaganje otpada, a na način da ne zagađuje okoliš.

Članak 22.

Na Groblju je zabranjeno:

a) onečišćavati grobove, puteve, staze i uređaje,

b) obavljati bilo kakvu trgovinu,

c) bukom narušavati mir,

d) dovoditi pse i druge životinje,

e) napasati stoku,

f) neovlašteno kositi travu,

g) gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

h) pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

i) kidati i odnositi cvijeće s grobova,

j) oštećivati ogradu groblja,

k) postavljati neprikladne slike, natpise i drugo.

Članak 23.

Pogrebi se obavljaju od mjeseca listopada do uključivo ožujka, u pravilu između 10,00 i 17,00 sati, a u ostalim mjesecima u pravilu između 9,00 i 19,00 sati.

Članak 24.

Ako se prilikom ukopa moraju pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika na grobu ili grobnici u koju se vrši ukop odnosno na okolnim grobovima ili grobnicama, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev vrši ukop.

Odluku o potrebi i opsegu pomicanja spomenika iz prethodnog stavka donosi Uprava groblja.

Članak 25.

Groblje mora imati zajedničku grobnicu - posebni prostor na prikladnom mjestu Groblja. U zajedničku grobnicu premještaju se ostaci preminulih iz napuštenih grobova, općeg polja i grobova koji se prekapaju.

Za premještanje kostiju u zajedničku grobnicu ne palaca se naknada.

Zainteresirana osoba može zatražiti da se kosti umrloga ne ukapaju u zajedničku grobnicu, već u posebni grob.

Članak 26.

Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim, pazeći da se ne oštete susjedni grobovi.

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Uprava groblja pozvat će korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim. Ako, unatoč pozivu, korisnik ne uredi grobno mjesto, Uprava groblja uredit će ga na trošak korisnika.

Svaki se grob mora označiti brojem, temeljem položajnog p ana grobnih mjesta i grobnica.

Članak 27.

O oblikovanju nadgrobne ploče, spomenika i natpisa i o uređenju groba, odlučuje korisnik groba, s tim da nadgrobna ploča odnosno spomenik moraju biti izgrađeni od trajnog materijala (kamen, beton, legura i si.) i u skladu s okolnim spomenicima.

Članak 28.

Za gradnju grobnice, postavljanje nadgrobnih ploča odnosno spomenika, kao i za druge preinake potrebno je odobrenje Uprave groblja.

Članak 29.

Uprava groblja donosi pravila o ponašanju na Groblju.

Pravila o ponašanju na Groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu prije svakog ulaska na Groblje.

VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 30.

Uprava groblja dužna je upravljati Grobljem pažnjom dobrog gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje prema mrtvima.

Uprava groblja dužna je najmanje jednom godišnje Općinskom poglavarstvu podnijeti izvješće o obavljanju poslova iz ove Odluke.

Članak 31.

Uprava groblja brine se da «e grobovi grade prema položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša i estetskim vrijednostima.

Ako za Groblje nema plana iz stavka 1. Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana primopredaje od strane Upravnog odjela donijeti taj plan koji mora biti prilagođen postojećem stanju rasporeda grobnih mjesta i grobnica na Groblju.

Članak 32.

Uprava groblja dužna je poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala grobna mjesta.

Ako nema prostora na Groblju, Uprava groblja predlaže Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću Općine Omišalj poduzimanje mjera za proširenje postojećeg ili gradnju novog groblja, sukladno Prostornom planu i programu.

Članak 33.

Higijensko-sanitarni nadzor na Groblju na području Općine Omišalj vrši Ispostava županijskog ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.

Opći nadzor nad provođenjem ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke vrši Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 34.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na svom području, koji sadrži podatke o:

- grobnicama i grobnicama za urne,

- grobovima i grobovima za urne,

- korisnicima grobova i grobnica, te grobova i grobnica za urne,

- osobama koje imaju pravo ukopa,

- svim promjenama,

- uzroku smrti.

Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1, ovog članka je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu oca, te jedinstvenom matičnom broju građana umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

Akti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka moraju se pohraniti i trajno čuvati.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom od 150,00 do 500,00 kn kaznit će se za prekršaj:

1. korisnik grobnog mjesta ako se ne pridržava zabrane utvrđene člankom 22. ove Odluke;

2. fizička osoba ako postupa protivno članku 24. i 26. ove Odluke;

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/00-01/4
Ur. broj: 2142-06-00-01-3
Omišalj, 23. svibnja 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Ranko Špigl, v. r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije