Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama
osiguravaju za katastarsku izmjeru
na području Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava koja pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj.

Članak 2.

Visina sredstava kojima fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, sudjeluje u financiranju katastarske izmjere na području općine Omišalj iznosi 2.000,00 kn.

Nositelj prava na samo jednoj nekretnini-stanu u ulici Bjanižov i Veli kijec broj 53/1 i 53/2 u naselju Omišalj i u ulicama: Krčine 1, Trg ružmarina, Cvjetni trg, Trg A. Starčevića i Stube put Kijca u naselju Njivice plaća 25% iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Iznos iz stavka 1. i 2. ovog članka, nositelj prava na nekretninama može platiti u četiri jednaka obroka u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Članak 3.

Visina sredstava kojima će pravna osoba, nositelj prava na nekretninama sudjelovati u financiranju katastarske izmjere na području općine Omišalj određuje se prema površini predviđenoj za razvoj djelatnosti u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj i iznosi:

- za nekretnine površine do 1.000 m2 3.000,00 kn
- za nekretnine površine od 1.001 do 5000 m2 5.000,00 kn
- za nekretnine površine od 5.001 do 30.000 m2 10.000,00 kn
- za nekretnine površine od 30.001 do 100.000 m2 30.000,00 kn
- za nekretnine površine od 100.001 do 1.000.000 m2 50.000,00 kn
- za nekretnine površine preko 1.000.000 m2 100.000,00 kn

Članak 4.

Općina Omišalj i nositelj prava na nekretninama iz ove Odluke zaključit će ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se način plaćanja i druga međusobna prava i obveze.

Članak 5.

Nositelj prava na nekretninama dužan je kod pristupanja izlaganju katastarskih podataka predočiti ugovor o sufinanciranju iz članka 4. ove Odluke i potvrdu o izvršenoj uplati iznosa iz ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/5
Ur. broj: 2142-06-07-01-3
Omišalj, 27. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije