Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Omišalj i Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o uspostavljanju suradnje između Općine Omišalj i
Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Omišalj prihvaća uspostavljanje suradnje između Općine Omišalj i Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj na području društvenih djelatnosti, gospodarstva, komunalnih djelatnosti i lokalne samouprave.

Članak 2.

Temeljem ove odluke između Općine Omišalj i Devinske Nove Vesi sklopit će se sporazum o suradnji.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Tomo Sparožić za potpisivanje sporazuma iz članka 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6
Ur. broj: 2142-06-06-01-1
Omišalj, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije