Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici 5. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju službenika
za informiranje

Članak 1.

Članak 1. Odluke o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/ 05), mijenja se i glasi:

»Određuje se Maja Mahulja, pročelnica Upravnog odjela, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/18
Ur. broj: 2142-06-05-01-3
Omišalj, 5. srpnja 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Tomo Sparožić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije