Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Na temelju čl. 209. st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj ...

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2012. - 2014. god.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) ...

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu i projekcije

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) ...

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014.g.

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2011. godinu

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, ...

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta

Na temelju članka 23. i članka 25. stavka 4. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09) i članka 46. Statuta ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije