Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i ...

Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima dionice ili ...

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 2012. g.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 46. Statuta ...

Plan nabave Općine Omišalj za 2012. godinu

1052 /> REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ NAČELNIK KLASA:023-01/12-01/3 URBROJ:2142-06-12-01-1 Omišalj, 19. prosinca 2011. godine Na temelju članka ...

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Preuzimanje dokumenta:

Plan nabave Općine Omišalj za 2012. godinu

1049 /> REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ NAČELNIK KLASA:023-01/12-01/3 URBROJ:2142-06-12-01-1 Omišalj, 19. prosinca 2011. godine Na temelju ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije