Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Omišalj i Devinske Nove Vesi u Republici Slovačkoj

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine ...

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Omišalj

Na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske ...

Odluka o rasporedu radnog vremena Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02) i članka 6. Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj ...

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Omišalj

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske ...

Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 17. točka 5. i članka 45. stavka 2. Statuta Općine ...

Odluka o javnim priznanjima Općine Omišalj

Na temelju članka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije