Odluka o izmjeni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izkjeru na području općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. listopada 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na
nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru
na području Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 39/07), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznos iz stavka 1. i 2. ovog članka nositelj prava na nekretninama obvezan je platiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/7
Ur. broj: 2142-06-11-01-5
Omišalj, 13. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije