Aktiviraj pristupačnost

Dokumenti načelnice

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine ...

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 3/15), Općina Omišalj objavljuje Godišnji ...

Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

- Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/15)   - I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. ...

Odluka o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora

Na temelju članka 17. stavka 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o imenovanju direktora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 24a. Izjave o osnivanju društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, Skupština društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije