Aktiviraj pristupačnost

Dokumenti načelnice

 

Odluka o imenovanju člana Skupštine Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) i članka 13. Izjave o osnivanju društva PESJA – NAUTIKA ...

Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o postavljanju prinudnog upravitelja

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ OPĆINSKA NAČELNICA ...

Odluka o imenovanju članova Savjeta načelnice Općine Omišal

Odluka o imenovanju članova Savjeta načelnice Općine Omišal Materijal za preuzimanje

Odluka o osnivanju Savjeta načelnice Općine Omišalj

Odluka o osnivanju Savjeta načelnice Općine Omišalj Materijal za preuzimanje

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Žičara Učka d.o.o

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Žičara Učka d.o.o (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije