Odluka o postavljanju prinudnog upravitelja

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
OPĆINSKA NAČELNICA
 
KLASA:371-01/13-01/3
URBROJ:2142-06-14-01-11
Omišalj, 20. veljače 2014.godine
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 144/12), a u vezi sa člankom 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 20. veljače 2014. godine, donosi sljedeću
 
 
O D L U K U
o postavljanju prinudnog upravitelja
 
Članak 1.
 
Temeljem provedenog Natječaja za određivanje prinudnog upravitelja od 14. siječnja 2014. godine, KLASA:371-01/13-01/3, URBROJ:2142-06-14-01-4, trgovačkom društvu M-upravljanje d.o.o. Srednje Nerzice 9, 51517 Kornić, OIB:98786292808, povjeravaju se na prinudno upravljanje nekretnine odnosno zgrade na području općine Omišalj, kojima suvlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom, sukladno popisu u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se.
 
Članak 2.
 
Obveza suvlasnika nekretnina iz članka 1. ove Odluke za izdvajanje sredstava za zajedničku pričuvu iznosi 2,70 kn/m² posebnog dijela mjesečno.
 
 
Članak 3.
 
Prinudni upravitelj obavljat će poslove naplate sredstava pričuve nekretnine, hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, te izvršiti osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta sve u okviru raspoloživih sredstava pričuve nekretnine, dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 
Članak 4.
 
Naknada upravitelju za poslove prinudnog upravitelja iznosi 0,49 kn/m² posebnog dijela nekretnine mjesečno uvećano za PDV i primjenjuje se od prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je donijeta Odluka.
 
 
Članak 5.
 
Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Općine Omišalj.
 
                            
                                Načelnica

                                                                      mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije