Aktiviraj pristupačnost

Upravni odjel Općine Omišalj

Osnovne informacije

U Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj i drugim propisima.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela obavljaju službenici i namještenici. 
Unutarnje ustrojstvene jedinice u Upravnom odjelu su odsjeci. Odsjecima unutar Upravnog odjela upravljaju voditelji odsjeka. Voditelji odsjeka odgovorni su za rad odsjeka pročelniku Upravnog odjela.

Odsjek se ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica za obavljanje upravnih i/ili stručnih međusobno povezanih poslova iz djelokruga Upravnog odjela.

U Upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

 

 1. Odsjek za proračun i financije,
 2. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 3. Odsjek za društvene djelatnosti.

 

Pročelnica Upravnog odjela: Maja Mahulja
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: maja.mahulja@omisalj.hr

 

 

1. Odsjek za proračun i financije

Osnovne informacije

U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • izrada Proračuna Općine Omišalj, te njegovih izmjena i dopuna,
 • procjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za trogodišnje razdoblje,
 • izvješća o izvršenju proračuna u skladu s propisima,
 • vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava: analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine, analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza,
 • knjiga blagajne, evidencija jamstava, knjiga izlaznih računa i obračuna potraživanja, knjiga ulaznih računa i obračuna obveza, obračun plaće i naknada,
 • vođenje odgovarajućeg upravnog postupka radi izdavanja poreznih rješenja, rješenja za spomeničku rentu, komunalnu naknadu,
 • izrada statističkih izvješća iz djelokruga rada Odsjeka,
 • evidencija i osiguranje imovine.

 

Popis djelatnika

Voditeljica Odsjeka: Ana Cetina
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: ana.cetina@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za proračunsko računovodstvo i financije: Antonija Ilijić
Tel: +385 (0)51 661 973
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: antonija.ilijic@omisalj.hr

Viši stručni suradnik za obračun i naplatu općinskih prihoda: Marko Jedrlinić
Tel: +385 (0)51 661 977
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: marko.jedrlinic@omisalj.hr

 

Referentica za računovodstvene poslove: Sandra Bilicki
Tel: +385 (0)51 661 973
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: sandra.bilicki@omisalj.hr

 

  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Osnovne informacije

 

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • izrada nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvršavanje i nadziranje provođenja tih programa,
 • vođenje odgovarajućeg upravnog postupka radi utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, 
 • provođenje komunalnog reda,
 • izrada četverogodišnjeg izvješća o stanju u prostoru,
 • priprema odgovarajućih materijala i provođenje postupka za donošenja prostornih planova i dokumenata,
 • vođenje geografskog informacijskog sustava za potrebe praćenja stanja u prostoru, 
 • izrada plana gospodarenja otpadom,
 • izrada i provođenje dokumenata zaštite od buke,
 • poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema na području Općine, a time i povećanja kvalitete života stanovnika Općine Omišalj,
 • pribavljanje potrebne dokumentacije za pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • realizacija planiranih projekata i upravljanje istim, 
 • izrada nacrta odgovarajućih akata u postupku davanja koncesije za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti,
 • poslovi iz područja gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine: priprema natječaja, izrada prijedloga odgovarajućih ugovora, zakup poslovnog prostora, zakup javnih površina,
 • praćenje zahvata u okolišu kojima se utječe na kvalitetu življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet. 


Popis djelatnika

Voditelj Odsjeka: Luka Mihalović
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: luka.mihalovic@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo: Sabina Barbiš
Tel: +385 (0)51 661 976
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: sabina.barbis@omisalj.hr

 

 Viši stručni suradnik za nekretnine i razvojne projekte: Kristijan Lončarić
Tel: +385 (0)51 661 977
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: kristijan.loncaric@omisalj.hr

 

Referent - glavni komunalni i prometni redar: Žaklina Učakar

Tel: +385 (0)51 661 979
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: zaklina.ucakar@omisalj.hr

 

Referent - komunalni i prometni redar I: Matej Noušak
Tel: +385 (0)51 661 975
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: matej.nousak@omisalj.hr

 

Referent - komunalni i prometni redar II: Mirjana Janković
Tel: +385 (0)51 661 979
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: mirjana.jankovic@omisalj.hr

 

3. Odsjek za društvene djelatnosti

Osnovne informacije

U Odsjeku za društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • praćenje rada dječjih vrtića i osnovne škole na području općine Omišalj,
 • provedba natječaja za stipendiranje učenika i studenata, te polaznika poslijediplomskih studija,
 • provedba postupka za dodjelu nagrada Općine Omišalj,
 • sudjelovanje u organizaciji kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi, izložbi i ostalih manifestacija te praćenje rada udruga iz tog područja,
 • sudjelovanje u izdavanju općinskog glasila i ostalih tiskovina i promotivnih materijala koje financira Općina Omišalj,
 • njegovanje tradicijske baštine i poticanje i promicanje amaterskog stvaralaštva u kulturi te promicanje kulturnih vrijednosti i umjetničkih dosega općine Omišalj, otoka Krka i Hrvatske putem međuopćinske i međunarodne suradnje,
 • organiziranje kulturnih skupova, savjetovanja, radionica, kolonija, predavanja, seminara i tribina,
 • protokolarni i drugi prateći poslovi za Općinskog načelnika, njegovog zamjenika i predsjednika Općinskog vijeća,
 • edukacija i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija korisnicima – stanovnicima općine Omišalj te promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu,
 • upravljanje objektima za kulturne priredbe,
 • sudjelovanje u organizaciji sportskih priredbi i praćenje rada sportskih udruga te gospodarenje sportskim objektima,
 • imovinsko - pravni poslovi (prodaja nekretnina, zakup poslovnih prostora i javnih površina i dr.),
 • opći, pravni i kadrovski poslovi (rad Općinskog vijeća, radnih tijela, izrada nacrta općih i drugih akata, poslovi javne nabave, poslovi pružanja pravne pomoći, uredsko poslovanje, zaštita i čuvanje arhivskog gradiva i dr.),
 • poslovi iz područja socijalne skrbi (izrada nacrta programa javnih potreba, provodba programa i izrada izvješća o izvršenju programa, obrada prava korisnika u području socijalne skrbi i dr.),
 • administrativni poslovi i poslovi prijemnog ureda.

 

Popis djelatnika


Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti: Jelena Bigović
Tel: +385 (0)51 661 983
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: jelena.bigovic@omisalj.hr

 

Viša stručna suradnica za pravne poslove: Sonja Čubranić
Tel: +385 (0)51 661 971
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: sonja.cubranic@omisalj.hr

Viša referentica za socijalnu skrb: Marija Kovačević
Tel: +385 (0)51 661 978
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: marija.kovacevic@omisalj.hr

Administrativna referentica: Mirela Đunđek
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: mirela.dundek@omisalj.hr

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije