Upravni odjel Općine Omišalj

Osnovne informacije

Upravnim odjelom, sukladno Zakonu i Odluci o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj, upravlja pročelnik. Upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela obavljaju službenici i namještenici. Službenike i namještenike bira pročelnik Upravnog odjela sukladno Zakonu.

Odsjecima unutar Upravnog odjela upravljaju voditelji odsjeka. Voditelje bira pročelnik Upravnog odjela na temelju javnog natječaja. Voditelji odsjeka odgovorni su za rad odsjeka pročelniku Upravnog odjela.

U Upravnom odjelu ustrojavaju se sljedeći odsjeci:
 

 1. Odsjek za proračun i financije
 2. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 3. Odsjek za društvene djelatnosti.
   

 

Popis djelatnika

Pročelnica Upravnog odjela: Maja Mahulja
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: maja.mahulja@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove: Valentina Marohnić
Tel: +385 (0)51 661 971
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: valentina.marohnic@omisalj.hr

Viša referentica za socijalnu skrb: Marija Kovačević
Tel: +385 (0)51 661 978
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: marija.kovacevic@omisalj.hr

Administrativna referentica: Mirela Đunđek
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: mirela.dundek@omisalj.hr

 

1. Odsjek za proračun i financije

Osnovne informacije

U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

 • - izrada godišnjeg proračuna te izmjene i dopune proračuna,
 • - procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za trogodišnje razdoblje,
 • - izvješća o izvršenju proračuna u skladu s propisima,
 • - vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava: analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine, analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza,
 • - knjiga blagajne, evidencija jamstava, knjiga izlaznih računa i obračuna potraživanja, knjiga ulaznih računa i obračuna obveza, obračun plaće i naknada,
 • - izrada statističkih izvješća iz djelokruga rada Odsjeka,
 • - evidencija osiguranja imovine.


Popis djelatnika


Voditeljica Odsjeka: Ana Cetina
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: ana.cetina@omisalj.hr

Viša stručna suradnica za proračunsko računovodstvo i financije: Antonija Štiglić
Tel: +385 (0)51 661 973
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: antonija.stiglic@omisalj.hr

Viši stručni suradnik za obračun i naplatu općinskih prihoda: Marko Jedrlinić
Tel: +385 (0)51 661 973
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: marko.jedrlinic@omisalj.hr

 

Referentica za računovodstvene poslove: Sandra Bilicki
Tel: +385 (0)51 661 973
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: sandra.bilicki@omisalj.hr

 

 

 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Osnovne informacije

U Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i poduzetništvo obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

1. poslovi iz oblasti komunalnog gospodarstva koji su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu stavljeni u nadležnost Općine, a naročito:

 • - izrada nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izvršavanje i nadziranje provođenja tih programa
 • - vođenje odgovarajućeg upravnog postupka radi utvrđivanja visine komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, zatim gospodarenja javnim površinama,
 • - provođenje komunalnog reda
 • - izrada nacrta odgovarajućih akata u postupku davanja koncesije za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti,


2. poslovi iz oblasti gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine: priprema natječaja, izrada prijedloga odgovarajućih ugovora, zakup poslovnog prostora,

3. poslovi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša koji su temeljem Zakona o prostornom uređenju i drugih propisa stavljeni u nadležnost Općine, a naročito:

 • - izrada izvješća i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine,
 • - priprema potrebnih materijala i provođenje postupka do donošenja određenih prostornih planova i dokumenata putem mjerodavnih organa Općine.


4. poslovi iz oblasti poduzetništva i to poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa.

Popis djelatnika

Voditeljica Odsjeka: Snježana Baždarić
Tel: +385 (0)51 661 970
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: snjezana.bazdaric@omisalj.hr

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo: Marica Trbović
Tel: +385 (0)51 661 977
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: marica.trbovic@omisalj.hr

 

Viši stručni suradnik II za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo: Luka Mihalović
Tel: +385 (0)51 661 977
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: luka.mihalovic@omisalj.hr

 

Viša stručna suradnica za nekretnine i razvojne projekte: Natalija Dašek Strčić
Tel: +385 (0)51 661 977
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: natalija.dasek@omisalj.hr


Referent - komunalni redar: Mirjana Janković
Tel: +385 (0)51 661 979
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: mirjana.jankovic@omisalj.hr

Referent - komunalni redar: Ivan Žuvić
Tel: +385 (0)51 661 975
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: ivan.zuvic@omisalj.hr

 

Referent - komunalni redar: Žaklina Učakar
Tel: +385 (0)51 661 979
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: zaklina.ucakar@omisalj.hr

 

3. Odsjek za društvene djelatnosti

Osnovne informacije

U Odsjeku za društvene djelatnosti obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi:

1. poslovi iz oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja: praćenje rada dječjih vrtića i osnove škole na području općine Omišalj,

 

2. poslovi iz oblasti kulture: praćenje rada udruga iz te oblasti, praćenje realizacije programa istraživanja, zaštite i prezentacije kulturne baštine,

 

3. poslovi iz oblasti informiranja: sudjelovanje u izdavanju općinskog glasila i ostalih brošura koje financira Općina, ažuriranje i dopuna općinskih web stranica,

 

4. poslovi iz oblasti sporta: sudjelovanje u organizaciji sportskih priredbi i praćenje rada sportskih udruga te gospodarenje sportskim objektima.


Popis djelatnika

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti: Jelena Bigović
Tel: +385 (0)51 661 983
Fax: +385 (0)51 661 982
E-mail: jelena.bigovic@omisalj.hr

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije