Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
UPRAVNI ODJEL
 
KLASA:112-01/14-01/2
URBROJ: 2142-06-11-01-11
Omišalj, 07. svibnja 2014. godine
 
                                                          
Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj donosi
 
 
ODLUKU
 o poništenju Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme
 
 
I.
 
Poništava se Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
Viši stručni suradnik 2 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo u Upravnom odjelu Općine Omišalj (1 izvršitelj), objavljen dana 12.03.2014. godine u „Narodnim novinama“, „Novom listu“ te na web stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj.
 
II.
 
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 
III.
 
Ova Odluka objavit će se na web stranicama Općine Omišalj, a stupa na snagu danom donošenja.
 
                                                                                                                 
                                                                                                    Pročelnica
                                                                                                                     Maja Mahulja, v.r.
                                        
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije