Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
        OPĆINSKA NAČELNICA
 
Klasa:­­­­­­ ­­­­­­363-01/14-01/57                                                                   
Ur.broj: 2142-06-14-01-2
U Omišlju, 26. svibnja 2014.g.
                                                                                                                                                                     Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina idrugih nekretnina u vlasnitšvu Općine Omišalj za postavljanje privjremenih objekta, reklamnih i oglasnih predmeta(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12) i članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje  i oblikovanje privremenih objekata i predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice  od 26.svibnja 2014. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine
u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava  na sljedećim lokacijama:
 
I Kiosci i štandovi
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama ( mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine  do 12,00 m2
- kiosk za prodaju novina, cigareta, igre na sreću          
- razdoblje  na koje se daje zakup: sezonsko od 15. lipnja do 15. rujna 2014. godine
- početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi  18.000,00 kn
Uz kiosk se ne može izlagati roba niti postavljati bilo kakva naprava.
Priključak na električnu mrežu i javnu vodoopskrbu je osiguran.
 
2. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Mali Kijec u Omišlju (mikrolokacija u blizini dječjeg igrališta kod tkz.”Manje” ) za postavu  kioska površine do 12,00 m2  te ugostiteljske terase  na javnoj površini od 20,00 m2 uz kiosk
       - kiosk za ugostiteljstvo i  terasa uz ugostiteljski objekt
       - razdoblje na koje se daje zakup: od 15. lipnja 2014.  do 31. prosinac 2015. godine
       - početna cijena godišnjeg  zakupa iznosi 34.419,20 kn
Nije osiguran priključak na električnu mrežu i javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.
Troškove postave i pražnjenja kemijskog wc-a snosi zakupnik .
 
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Njivičina u Omišlju za postavu pokretne naprave (štand) površine do 8,00m2 za prodaju tekstila sa javnom površinom do 4,00 m2 za izlaganje robe 
       - štand za trgovinu i terasa uz štand
       - razdoblje na koje se daje zakup: od 15. lipnja 2014.  do 15. rujna  2014. godine
       - početna cijena zakupa iznosi  8.883,84  kn
Priključak na električnu mrežu i javnu vodoopskrbu je osiguran.
4. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Njivičina u Omišlju za postavu pokretne naprave (štand) površine do 8,00 m2 za prodaju voća i povrća i javnom površinom do 4,00 m2 za izlaganje robe   
       -  štand za trgovinu i terasa uz štand
       - razdoblje na koje se daje zakup: od 15. lipnja 2014.  do 15. rujna  2014. godine
       - početna cijena zakupa iznosi 15.883,84 kn
Priključak na električnu mrežu i javnu vodoopskrbu je osiguran.
 
5.  Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Šetalište Antuna Koste u Njivicama
(mikrolokacija- u blizini Vile “Rosuje” ispod objekta L.Turata br. 10.) za postavu kioska do 12,00 m2  te ugostiteljske terase  na javnoj površini od 20,00 m2 uz kiosk
       - kiosk za ugostiteljstvo i terasa uz ugostiteljski objekt
       - razdoblje na koje se daje u zakup: od 15. lipnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine        
       - početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 34.419,20 kn
Priključak na električnu mrežu i javnu vodoopskrbu i odvodnju nije osiguran.
Troškove postave i pražnjenja kemijskog wc-a snosi zakupnik.
Zemljište nije uređeno i pripremljeno za postavu kioska.
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za sezonsko razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2014. godine na slijedećim lokacijama :
 
Naselje Njivice
Red.
broj
 
Lokacija
 
Površina u m2
 
  Namjena
  Površine
 
Početna cijena zakupnine
 
1.
Ribarska obala 4
(ispred U.O. “La Rossa”)
52,32
Ugostiteljska
Terasa
11.560,63
 
2.
 
 
Ribarska obala 4-6
(ispred restorana
“ Miramare” )
16,50
Ugostiteljska
Terasa
3.645,84
 
4.
Ribarska obala 13
( ispred restorana Rivica)
 
66,25
Ugostiteljska
Terasa
14.638,60
 
5.
Ribarska obala 14
(ispred ugos.objekta Stop)
 
33,60
Ugostiteljska
Terasa
  7.424,26
 
 
 
Naselje Omišalj
 
1.
Put Dubca 13
 (ispred caffe bara Placa)
 
57,32
Ugostiteljska
Terasa
 10.554,33
 
2.
 
Put Dubca 20 (ispred ugos.objekta Ulikva)
40,26
Ugostiteljska
Terasa
  7.413,07
 
 
 
 
3.
Zagradi 39 ( ispred slastičarne pizzeria Ruža)
7,35
Ugostiteljska
Terasa
  1.353,36
 
 
4.
Riva pape Ivana Pavla II  1 (ispred ugos.objekta
Slastičarnice “Na rivi”)
50,20
Ugostiteljska
Terasa
  9.243,33
 
 
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
            -ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove   Odluke,
            - je već bio utvrđen  najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali       nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog rok,
            - ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
 
UVJETI NATJEČAJA:
-Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
-Početna cijena zakupnine odnosi se na sezonsko razdoblje, od 15. lipnja do 15. rujna 2014. godine, plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 15. srpnja 2014.godine.
-Cijena godišnjeg zakupa plaćati će se na slijedeći način:
            - za 2014. godinu 50 % godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovor
            - za svaku narednu godinu prvi obrok do 15. lipnja, a drugi obrok do 31. listopada tekuće      godine po ispostavljenom računu
 
-Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 57/10 i 12/11).
-Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura ( struja,voda i odvodnja) troškove opremanja lokacije snosi zakupac.
-Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta i priprema za postavu kioska.
-Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposreno uz privremenu napravu.
 
Općina može otkazatit ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekrenine koja je u zakupu odnosno radi privoenja nekretnine namjeni sukladno odgovarjućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nma pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu sa čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 00009, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB PONUDITELJA, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja. ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao.
 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 03. lipnja 2014. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 03. lipnja 2014.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.
 
 
                                                                                                Općinska načelnica:
                                                                                              mr. sc.Mirela  Ahmetović
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije