Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 21. lipnja 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Razim Muratović, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić, Tomo Sparožić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
-   mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
-   Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: pročelnica Maja Mahulja, voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović,  Damir Jakovčić i Dragica Marohnić, 
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
           
Vijeće je usvojilo zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 17. lipnja 2013. godine.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.      Informacija o Planu financijskog restrukturiranja DINA Petrokemija d.d. i njegovim izmjenama s posebnim osvrtom na potraživanja Općine Omišalj
2.      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Omišalj
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Informacija o Planu financijskog restrukturiranja DINA Petrokemija d.d. i njegovim izmjenama s posebnim osvrtom na potraživanja Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća sažetak informacije dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić, Mirela Ahmetović i Darko Žuvić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju Informaciju o Planu financijskog restrukturiranja DINA Petrokemija d.d. i njegovim izmjenama s posebnim osvrtom na potraživanja Općine Omišalj, te jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
         1. Općinsko vijeće Općine Omišalj podupire sva nastojanja da se provede financijsko i operativno restrukturiranje DINA Petrokemija d.d. u cilju deblokade poslovnih računa i nastavka pogona s proizvodnjom.
 
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Ožbolt-Kreso i Maja Mahulja.
 
         Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19,40 sati.
 
 
KLASA:021-05/13-01/6
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
 
      Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                      Općinskog vijeća Općine Omišalj
      Maja Mahulja, v.r.                                                                Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije