Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća

 Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 16. srpnja 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.

Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić, Tomo Sparožić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
-   mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
-   Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
-  Marino Kirinčić, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
-  Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- iz Upravnog odjela: pročelnica Maja Mahulja i voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Nataša Domišljanović,
- Viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Vanda Radetić-Tomić i Marina Kreso, novinarke Glasnika Općine Omišalj.
           
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća od 21. lipnja 2013. godine.
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je Mandatnom odboru dostavljena ostavka člana Općinskog vijeća Zvonimira Maslaća.
Vijeće je na prijedlog predsjednika Vijeća jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
 
„Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci“
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.      Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
2.      Davanje mišljenja na II. Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije
3.      Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
4.      Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
 
       Izvješće je podnio predsjednik Mandatnog odbora Nikola Brozić.
      Utvrdio je da je ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća sukladno zakonu podnio Zvonimir Maslać s kandidacijske liste grupe birača, nositelja Tome Sparožića, te da će ga zamijeniti prvi sljedeći neizabrani kandidat sa liste, Zdravko Radović.
Zdravko Radović sudjelovao je u radu na sjednici Općinskog vijeća.
         Pred predsjednikom Vijeća dao je i potpisao svečanu prisegu.
 
 
Točka 2.
Davanje mišljenja na II. Nacrt konačnog prijedloga
 Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 
         Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Tomo Sparožić, Mirela Ahmetović, Nataša Domišljanović, Krešimir Kraljić, Gordana Ožbolt-Kreso, Ranko Špigl, Josip Đurđević, Nikola Dujmović, Zdravko Radović i Vjeran Prišić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno dalo sljedeće mišljenje na II. Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije:
 
1. - U članku 18. i članku 117. tablica 18. potrebno je brisati tekst koji se odnosi na izgradnju građevina za uzgoj riba i školjkaša na otoku Sv. Marko, Omišalj.
- U karti namjene potrebno je brisati oznaku „marikultura“.
OBRAZLOŽENJE: Marikultura na ovoj lokaciji je neopravdana i neizvediva. Otok Sv. Marko spada u prirodnu i arheološku baštinu, a i sam geografski položaj je takav (prometni pravci na moru) da nije moguće planirati marikulturu na tom području. 
 
2. - U članku 35. stavku 5., Tablici 3: Minimalni broj osnovnih škola, u dijelu: Minimalan broj razrednih odjela, stupac B, umjesto planiranih 10 razrednih odjela za Osnovnu školu Omišalj, potrebno je planirati 8 razrednih odjela.
OBRAZLOŽENJE: Mišljenja smo da je određeni minimum od 10 razrednih odjela prevelik obzirom na sadašnje stanje i broj djece na području Općine Omišalj, te da bi uvjetovanje minimalno 10 razrednih odjela moglo dovesti do eventualnog ukidanja škole u    Omišlju.
 
3. - U članku 62. i tablici 10. izvršen je, sukladno dosadašnjim primjedbama, djelomični ispravak površina proizvodnih i poslovnih zona. Površinu proizvodne zone Omišalj-Petrokemijski pogon potrebno je uskladiti sa površinom iz PPU Općine Omišalj, a to je 161 ha. Smatramo da je nepotrebno povećavati površinu ove proizvodne zone na 170 ha, obzirom da je do sada iskorišteno samo cca 1/3 njene površine.
Međutim u karti 1. „korištenje i namjena površina“ ponovno se pojavljuje površina od gotovo 600 ha gospodarske namjene od državnog značaja koja se od petrokemijskog pogona širi prema Njivicama odnosno uvali Blatna.
- U članku 148. i karti 1 “korištenje i namjena površina“ brisati „industrijsku luku za prekrcaj ukapljenog naftnog plina“.
OBRAZLOŽENJE: Ovakav prikaz gospodarske zone je neopravdan, jer je stav Općine Omišalj da se postojeća industrija ne širi, odnosno da se novoplanirana postrojenja i terminali predvide unutar dosadašnjih granica prostora Janaf-a i Petrokemije. Na njima ima dovoljno neiskorištenog prostora, pa ucrtano širenje gospodarske zone na područje visokovrijednog krajolika i obalnog pojasa ne bi bilo u skladu sa planskim načelom održivog razvoja i očuvanja prostora kao vrijednog resursa.
Pretpostavljamo da je riječ o proceduralnoj greški, budući da se povećanje ove zone pojavilo u Planu nakon održane javne rasprave o I prijedlogu Plana i izradi izvješća s javne rasprave, iako nitko nije dao primjedbu da se gospodarska zona u grafičkom prikazu proširi. Po navedenom dostavljeno vam je mišljenje Općinskog vijeća Općine Omišalj od 28. studenog 2012. godine, kojim upozoravamo na ovu pogrešku. Međutim u II prijedlogu Plana za ponovnu raspravu opet se pojavljuje povećana površina gospodarske zone.
Napominjemo da širenje gospodarske zone Omišalj prema naselju Njivice nije bilo niti navedeno kao tema izmjena Prijedloga Prostornog plana PGŽ. Stoga tražimo da izvršite navedene korekcije kako po Općinu Omišalj ne bi nastale nesagledive posljedice.
Riječi „industrijsku luku za prekrcaj ukapljenog naftnog plina“, potrebno je brisati iz razloga što se u prikazanim projektima od strane tvrtke LNG Hrvatska d.o.o. planira doprema samo ukapljenog prirodnog plina.
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj.
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 na području općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je naknadno.
         Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
U raspravi su sudjelovali: Tomo Sparožić, Mirela Ahmetović i Krešimir Kraljić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 9 glasova za i 4 glasa protiv donijelo Odluku o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Gdje smo stigli sa odlagalištem otpada građevinskog materijala za cijeli otok? Nije bilo u planu. Neka svatko vodi za sebe. Da li mi možemo za sebe odlagalište napraviti? Odlagalištu se ne može pristupiti ni pješice, mislim da je krajnje vrijeme da ga zatvorimo i zaposlimo čovjeka koji će naplaćivati odlaganje građevinskog materijala.“
        
Nataša Domišljanović odgovorila je da će prijedlog troškova sanacije biti ugrađen u izmjenama Proračuna Općine Omišalj sukladno usvojenom Planu gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje 2013.-2021.
 
2. „Da li su završeni radovi na cjevovodu od Buča do kolektora pročistača. Ova cijev što je položena u trup ceste da li je to gotovo, više se neće vaditi ni kopati? E pa onda treba GP Krk koji radove izvodi reći neka onaj kamen počiste i naprave kako smo mi radili kad smo išli na Forticu.“
 
Nataša Domišljanović odgovorila je da radovi nisu završeni do kraja, ali da se ta cijev koja je položena u trup ceste više neće vaditi ni kopati.“
 
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Što se može poduzeti u vezi paljenja kabela, guma i drugog otpada u naselju Homotno u Omišlju?“
 
Nataša Domišljanović odgovorila je da su već poduzimane mjere kao što su obavještavanje policije i protupožarnog inspektora, ali da se i dalje radi na rješavanju navedenog problema.
 
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kakva je situacija sa Proračunom Općine Omišalj, odnosno prihodima i rashodima?“
 
Općinska načelnica odgovorila je da je situacija nepovoljna zbog prijenosa manjka iz 2012. godine u iznosu od 4.354.092,58 kuna, te da je u tijeku izrada izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013.g.
 
2. Tko vrši nadzor nad izvršavanjem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete)?“
 
Nataša Domišljanović odgovorila je da nadzor vrše komunalni redari.
 
 
Vjeran Piršić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Molim da se ispitaju navodi iz predstavke grupe građana korisnika vezova u lučici u Njivicama, a koju predstavku su Općini Omišalj dostavili na današnji dan.“
 
Općinska načelnica odgovorila je da će se po navedenom pitanju žurno postupiti, te zatražiti očitovanja od Pesja Nautike i Lučke uprave Krk.
 
 
Sjednica je zaključena u 19,40 sati.
 
 
KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                       Općinskog vijeća Općine Omišalj
      Valentina Marohnić, v.r.                                                        Krešimir Kraljić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije