Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 14. kolovoza 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Zdravko Radović, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja,
- Viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
           
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 16. srpnja 2013. godine zajedno sa primjedbama koje je iznio vijećnik Zdravko Radović u vezi sa svojim vijećničkim pitanjima postavljenima na toj sjednici, a po kojim primjedbama je u zapisnik uvršteno sljedeće:
 
         „Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
        
         1. „Gdje smo stigli sa odlagalištem otpada građevinskog materijala za cijeli otok? Nije bilo u planu. Neka svatko vodi za sebe. Da li mi možemo za sebe odlagalište napraviti? Odlagalištu se ne može pristupiti ni pješice, mislim da je krajnje vrijeme da ga zatvorimo i zaposlimo čovjeka koji će naplaćivati odlaganje građevinskog materijala.    
         Nataša Domišljanović odgovorila je da će prijedlog troškova sanacije biti ugrađen u izmjenama Proračuna Općine Omišalj sukladno usvojenom Planu gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje 2013.-2021.
         2. „Da li su završeni radovi na cjevovodu od Buča do kolektora pročistača. Ova cijev što je položena u trup ceste da li je to gotovo, više se neće vaditi ni kopati? E pa onda treba GP Krk koji radove izvodi reći neka onaj kamen počiste i naprave kako smo mi radili kad smo išli na Forticu.“
         Nataša Domišljanović odgovorila je da radovi nisu završeni do kraja, ali da se ta cijev koja je položena u trup ceste više neće vaditi ni kopati.“
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.      Prijedlog Statuta Općine Omišalj
2.      Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
  
Točka 1.
Prijedlog Statuta Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog Statuta Općine Omišalj s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
        Uvodno obrazloženje podnio je jedan od predlagača, Krešimir Kraljić. Ujedno je u ime predlagača podnio i amandman na Prijedlog Statuta, a koji je postao sastavnim dijelom Prijedloga, te glasi:
         „Iza članka 93. dodaje se članak 94.koji glasi:
 
Članak 94.
         Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
         Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
 
         Dosadašnji članci 94.-101. postaju članci 95.-102..
        
         U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Nikola Dujmović, Gordana Ožbolt-Kreso i Krešimir Kraljić.
         Zdravko Radović je tijekom rasprave predložio izmjenu članka 2. stavka 3. te su predlagatelji podnijeli amandman prema kojem se u članku 2. Prijedloga Statuta stavak 3. briše.  Amandman je postao sastavni dio Prijedloga Statuta.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Statut Općine Omišalj.
 
 
Točka 2.
Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnio je jedan od predlagača, Krešimir Kraljić. Ujedno je u ime predlagača podnio i dva amandmana na Prijedlog Poslovnika, a koji su postali sastavni dijelovi Prijedloga Poslovnika, te glase:
„1. U članku 42. brišu se stavci 4. i 6., a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.
  2. U članku 85. stavku 2. alineji 6. umjesto riječi: „razrješenju“ treba stajati riječ: „opozivu“.
 
         U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Gordana Ožbolt-Kreso i Krešimir Kraljić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li smo mi ove godine namjerno ili nemamo novaca zaboravili čistiti ili održavati naše spomenike (počevši od Mirina do Fortičine i tako redom)? Na internetu se lijepo vide slike čisto, uredno, zeleno, a sada je stanje kakvo je. Na svim lokalitetima. Moglo bi se u dogovoru sa Turističkom zajednicom općine Njivice-Omišalj čistiti navedene lokalitete, jer je njoj u interesu promoviranje navedenih lokaliteta te bi Turistička zajednica trebala to preuzeti na sebe.“
         Općinska načelnica odgovorila je da su sredstva u Proračunu Općine Omišalj ograničena i da se rade uštede gdjegod je moguće, ali da se Mirine svakako čiste, naročito prije raznih događanja. Također je navela da će glede trenutnog stanja održavanja navedenih lokaliteta vijećnik dobiti potpuni odgovor pisanim putem od strane voditeljice Odsjeka za komunalno gospodarstvo Nataše Domišljanović.
 
 
Nikola Dapčić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Već tri tjedna za redom je na kružnom toku u Njivicama parkiran kamion, kako to još prometni redar nije vidio? Također sve je puno smeća od križa do crkve, komunalni redar Ivan Šamanić je obavješten, ali to još uvijek tamo stoji.“
 
Općinska načelnica je odgovorila da navedeni problem dosad nije bio uočen. Također je navela da je istina da je na kružnom toku pojačana regulacija prometa te da će se svakako provjeriti ovaj navod.
Što se tiče smeća, napomenula je da je u Njivicama sada komunalni redar Ivan Žuvić, dok je Ivan Šamanić komunalni redar u Omišlju, te da će se navedeni problem riješiti.
 
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li je moguće djelovati preko Turističke zajednice ili na neki drugi način na vikendaške autobuse koji dolaze i parkiraju u Kijcu? Stvaraju jako veliki nered. Također problem je i nedostatak sanitarnih čvorova.“
 
Općinska načelnica odgovorila je da je na navedeni problem u vezi sa turističkim autobusima ukazala i Načelniku Policijske postaje Krk i policiji, a koji su obećali da će više pozornosti obratiti na rješavanje istoga.
Što se tiče sanitarnih čvorova, navela je da će se u Prijedlogu proračuna Općine Omišalj za 2014.g. razmotriti povećanje broja sanitarnih čvorova, ali da u ovom periodu više nema sredstava.
 
Sjednica je zaključena u 19,30 sati.
 
KLASA:021-05/13-01/9
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                         Općinskog vijeća Općine Omišalj
      Valentina Marohnić, v.r.                                                        Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
 
 
VIJEĆNIČKO PITANJE I ODGOVOR
 
Zdravko Radović:
 
1. „Da li smo mi ove godine namjerno ili nemamo novaca zaboravili čistiti ili održavati naše spomenike (počevši od Mirina do Fortičine i tako redom)? Na internetu se lijepo vide slike čisto, uredno, zeleno, a sada je stanje kakvo je. Na svim lokalitetima. Moglo bi se u dogovoru sa Turističkom zajednicom općine Njivice-Omišalj čistiti navedene lokalitete, jer je njoj u interesu promoviranje navedenih lokaliteta te bi Turistička zajednica trebala to preuzeti na sebe.“
 
         Programom održavanja komunalne infrastrukture predviđeno je čišćenje i održavanje javnih površina (ulica, trgova, pješačkih staza, plaža i sl.), što spomenici kulture nisu. Uz to, te se građevine nalaze uglavnom na privatnom zemljištu, a njihovo korištenje nije bilo uređeno do sada pisanim ugovorom ili nekim drugim dokumentom. Košenje i čišćenje ovih lokaliteta rješavalo se po pozivu ili Turističke zajednice ili Centra za kulturu, odnosno prije odvijanja određene manifestacije. Također i korištenje je bilo usmeno dogovarano sa vlasnicima parcela.
           
            Prijedlog Vijećnika za rješavanjem ove problematike može se razmotrit pri izradi novog proračuna Turističke zajednice ili Općine Omišalj te predložiti rezervaciju određenog iznosa za održavanje lokaliteta kulturne baštine, kao i dogovaranje međusobnih prava i obaveza vlasnika i korisnika nekretnina.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije