Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
                OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/13-01/10
URBROJ:2142-06-13-01-1
Omišalj, 28. kolovoza 2013. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
4.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
02. rujna 2013. godine (ponedjeljak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.  a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c)  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
d) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
e) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
f) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj za 2013. godinu
3. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2013. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
4.  Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj za 2013.godinu
5.Prijedlog izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013.godinu
6. Prijedlog izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
7.Prijedlog odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj
9.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesječje 2013. godine
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“
11. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
12. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
13. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
14. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
15. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
16. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
17. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
18. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                       Predsjednik
                                                                                             Krešimir Kraljić, v.r.
      
-Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije