Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 02. rujna 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
 
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić, Zdravko Radović, Tomo Sparožić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Marino Kirinčić, predsjednik Mjesnog odbora Njivice,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Anivija Baldigara Badurina, ravnateljica Centra za kulturu Općine Omišalj,
- Antun Turato, građanin, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Mladen Trinajstić, novinar Novog lista,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
           
      Vijeće je usvojilo zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća od 14. kolovoza 2013. godine
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Zdravko Radović postavio je dopunu vijećničkih pitanja sa 3. sjednice Vijeća:
 1. „Vezano uz odlaganje otpada građevinskog materijala, konačno je uklonjena tabla, međutim opet imamo dva, tri kamiona koji tamo dovoze otpad. Tko će i kada voditi brigu o tom zemljištu?“
Općinska načelnica odgovorila je da je uklanjanjem table postignuto to da navedeno zemljište više nije označeno kao odlagalište otpada. Postavljanje rampe od strane Općine, a kojom bi se spriječio prilaz zemljištu, nije moguće budući da je riječ o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te je iz tog razloga dogovoren sastanak u Ministarstvu kako bi se vidjelo na koji način riješiti navedeni  problem.
 
2. „Što se tiče puta od Buča prema naftovodu, cijev je položena, gromače su postavljene, ali cesta nije dovedena u prvobitno stanje. Tražim od načelnice da sa GP Krk dogovori rok kada će se cesta dovesti u prvobitno stanje?“
Općinska načelnica odgovorila je da je komunalni redar obišao navedeno područje, te je ovlastila Natašu Domišljanović za davanje odgovora, a koja je odgovorila da je dogovoreno sa GP Krk da će poravnati put kad se vrate na gradilište, tijekom 9. mjeseca.
 
 
       Vijeće je na prijedlog predsjednika Vijeća jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
 
„Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj“
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.  a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c)  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
d) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
e) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
f) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj za 2013. godinu
3. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2013. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
4.  Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj za 2013.godinu
5. Prijedlog izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013.godinu
6.  Prijedlog izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
7. Prijedlog odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj
9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesječje 2013. godine
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“
11. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
12. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
13. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
14. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
15. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
16. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
17. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
18. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
19. Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
___ . ___
 
         Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c)  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
d) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
e) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
f) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
 
       Članovima Vijeća izvještaji su dostavljeni uz poziv za sjednicu.
       Izvještaje je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
       U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Nataša Domišljanović, Miljenka Justić, Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić, Josip Đurđević i Damir Jakovčić.
 
Josip Đurđević postavio je pitanje zbog čega među udrugama nije navedena i udruga HRVI „DINA“?
Općinska načelnica odgovorila je da se navedena udruga nije javila na javni poziv za sufinanciranje programa rada, te iz navedenog razloga nije navedena među udrugama.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje zbog čega se Autokampu Pušća financiraju elektro-ormari za priključenje kampera i kabela, kada je to trošak koji bi trebao biti obveza vlasnika Autokampa?
Općinska načelnica ovlastila je Natašu Domišljanović na odgovor, te je ona odgovorila da je riječ o ulaganju u imovinu Općine Omišalj sukladno dosadašnjem stavu da se sve što se uprihodi od kampa u njega i uloži.
 
Nikola Dujmović postavio je pitanje koliko je novaca dosada isplaćeno za katastarsku izmjeru i koliko je još preostalo?
Općinska načelnica ovlastila je Maju Mahulju na odgovor, te je ona odgovorila da je riječ o iznosu ugovorenom u visini od 13 miliona kuna, od čega 60% financira Republika Hrvatska, a 40% Općina Omišalj. Što se tiče iznosa koji Općina Omišalj treba isplatiti, preostalo je još 467.000 kuna te je također rezerviran i iznos od 250.000,00  kuna, a koji se tiče rješavanja prigovora u postupku katastarske izmjere.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje zbog čega se rad Radija Otok Krk financira sa 18.000,00 kuna kada se radio ne čuje ni u Omišlju, niti u Njivicama.
Općinska načelnica odgovorila je da je stav Skupštine Radija otok Krk da se svi projekti podrže u određenom iznosu od strane svih članova, s tim da Općina Omišalj i Općina Malinska sudjeluju s manjim iznosom, zbog loše čujnosti.
 
         Vijeće je nakon rasprave, pojedinačno glasovalo o polugodišnjim izvještajima.
 
         Vijeće je jednoglasno donijelo
a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu.
 
         Vijeće je jednoglasno usvojilo:
b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
c) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
d) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,
e) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu,
f) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu.
 
Točka 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
 Centra za kulturu Općine Omišalj za 2013. godinu
 
        Članovima Vijeća izvještaj je dostavljen uz poziv za sjednicu.
        Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Centra za kulturu Anivija Baldigara Badurina.
        U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Anivija Baldigara Badurina, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić i Josip Đurđević.
Nikola Brozić postavio je pitanje na što se odnosi pozicija 6331 Tekuće pomoći iz proračuna u iznosu od 19.000,00 kuna, na što je ravnateljica odgovorila da će se o navedenom pitanju očitovati u pisanom obliku.
 
         Dunja Mihelec postavila je sljedeća pitanja:
         - Koliko je od utrošenih sredstava u iznosu 386.235,16 kuna dobiveno sredstava od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a koliko od Primorsko-goranske županije?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da je od Ministarstva kulture Republike Hrvatske dobiveno 5.000,00 kuna, a od Primorsko-goranske županije još 19.000,00 kuna.
         - Da li je na kulturnim manifestacijama u organizaciji CZK bilo izvođača koji su nastupili bez naknade?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da jedino Klapa „Mažurana“ iz Omišlja nastupa bez naknade.
         - Na koliko se natječaja Ministarstva kulture RH prijavio Centar za kulturu Općine Omišalj?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da se Centar za kulturu kandidirao sa manifestacijom Pučki teatar „Omišalj-Čavle“, Fertinates JAZZ festival i cjelokupnim likovnim programom.
        
         Krešimir Kraljić postavio je sljedeća pitanja:
         - Što spada u rashode za usluge (pozicija 323) u redovnim djelatnostima, a što u kulturnim manifestacijama?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da navedene djelatnosti uključuju troškove knjigovodstvenog servisa, kao i tehničkog servisa Infoprojekt, te sve vezano za ugovore sa izvođačima.
         - Koliki se prihodi očekuju od izložbenih prostora?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da se očekuju prihodi od oko 20.000,00 do 30.000,00 kuna
         - Kolike su neto plaće zaposlenih u CZK Općine Omišalj?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da je plaća ravnateljice nešto viša od 7.000,00 kuna neto, a djelatnice zaposlene na pola radnog vremena oko 2.900,00 kuna neto.
 
         Josip Đurđević postavio je pitanje koliko je ljudi zaposleno u CZK Općine Omišalj i koje je radno vrijeme Centra?
         Anivija Baldigara Badurina odgovorila je da je pored ravnateljice Centra zaposlena još jedna osoba na pola radnog vremena, te da je uredovno radno vrijeme Centra od 9-14 sati, ali da se također radi i izvan uredovnog radnog vremena.
 
         Dunja Mihelec postavila je pitanje da li naknada za službena putovanja, te naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ulazi u iznos plaće, na što je Anivija Baldigara Badurina odgovorila da su navedene naknade troškovi koji se posebno prikazuju te ne ulaze u  iznos plaće.  
 
Vijeće je sa 11 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj za 2013.godinu.
  
 
Točka 3.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2013. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
 
           Prijedlozi ovih akata dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
      Općinska načelnica obrazložila je prijedloge Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, kao i prijedloge prvih izmjena i dopuna programa.
U raspravi su sudjelovali: Tomo Sparožić, Gordana Ožbolt-Kreso, Mirela Ahmetović, Zdravko Radović, Dunja Mihelec, Nikola Dujmović, Dragica Marohnić i Krešimir Kraljić.
 
Tomo Sparožić postavio je pitanje zbog čega je smanjena komunalna naknada. Navedeno pitanje također je postavila i vijećnica Gordana Ožbolt-Kreso.
Općinska načelnica je odgovorila da su prihodi od DINA Petrokemije bili neizvjesni još početkom godine, odnosno kod donošenja Proračuna za 2013.g., te se nije moglo sa sigurnošću planirati navedene prihode. Također je napomenula da se radi na tome da se riješi dugovanje JANAF-a i Zračne luke Rijeka.
 
Gordana Ožbolt-Kreso postavila je pitanje zbog čega još nije donesena odluka o prodaji Peharčeka, tj. zašto se ne ostvaruju prihodi koji su se trebali ostvariti?
Općinska načelnica odgovorila je da se čekalo formiranje novih odbora te da se odluka o prodaji odgodila kako bi o njoj mogli raspraviti članovi odgovarajućih odbora.
 
Zdravko Radović postavio je pitanje zbog čega je napravljena razlika između Udruge antifašista i Udruge veterana domovinskog rata, a glede smanjenja sredstava?
Općinska načelnica odgovorila je da su svim udrugama smanjena sredstva u jednakom iznosu, osim naravno onim udrugama koje su navedena sredstva u potpunosti  iskoristile te se to nije moglo učiniti.
 
Nikola Dujmović postavio je pitanje kome se plaća uklanjanje ambrozije?
Općinska načelnica odgovorila je da tvrtka Pirika d.o.o. iz Dramlja uklanja ambroziju.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje u vezi pozicije 127.01, projekti za poslovne prostore gdje se iznos od 30.000 povećao na 130.000 kuna, i to za projekte za legalizaciju zgrada u vlasništvu Općine Omišalj. Kako je to moguće i o kojim zgradama je riječ?
Nataša Domišljanović odgovorila je da je riječ o skloništu za životinje, prostoru u kuli Dubec, boćarskom klubu u Njivicama i prostorijama Veslačkog kluba, za koje objekte je dan zahtjev za legalizaciju.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje zašto je povećan iznos za održavanje javne rasvjete i održavanje komunalne infrastrukture?
Općinska načelnica odgovorila je da je riječ o povećanju iznosa zbog neplaćenog računa iz prethodne godine.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a)  Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu usvojen je jednoglasno,
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je jednoglasno,
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je jednoglasno,
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu usvojen je s 12 glasova za i 1 glasom protiv,
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu usvojen je jednoglasno.
 
         Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu,
         b)  Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
c) Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
d)  Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu,
e) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu.
 
Točka 4.
Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj za 2013.godinu
 
Članovima Vijeća dostavljen je, uz poziv za sjednicu, Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj za 2013. godinu.
Uvodno obrazloženje podnijela je ravnateljica Centra za kulturu Anivija Baldigara Badurina.
 
Vijeće je bez rasprave, s 11 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj za 2013. godinu.
 
Nakon glasovanja o navedenoj točki vijećnik Tomo Sparožić napustio je sjednicu Vijeća.
 
 
Točka 5.
Prijedlog izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013.godinu
 
         Članovima Vijeća prijedlog izmjene Programa dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013. godinu.
 
Točka 6.
Prijedlog izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
        
         Članovima Vijeća prijedlog izmjene Plana dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dapčić, Mirela Ahmetović, Gordana Ožbolt-Kreso, Razim Muratović i Josip Đurđević.
 
         Gordana Ožbolt –Kreso postavila je pitanje zbog čega potpredsjednik Vijeća ima veću naknadu od ostalih vijećnika kad njegova funkcija nije bitno drukčija od njihove.
         Općinska načelnica odgovorila je da potpredsjednik Vijeća sudjeluje u pripremi materijala te stoga ima više obaveza od ostalih vijećnika.
 
         Razim Muratović postavio je pitanje koliko smisla ima da predsjednik Odbora ima višu naknadu od vijećnika?
         Općinska načelnika odgovorila je da član Vijeća ima fiksnu naknadu koju član Odbora nema, te da je predsjednik odnosno član odbora nagrađen po radu, pa će, ukoliko članovi odbora ne budu aktivni, predložiti smanjenje njihovih naknada.
 
Vijeće je, nakon rasprave, s 9 glasova za i 3 glasa protiv donijelo Odluku o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela.
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Ožbolt-Kreso, Mirela Ahmetović i Razim Muratović.
 
Gordana Ožbolt-Kreso iskazala je sumnju u opravdanost smanjenja plaće Općinske načelnice u iznosu od 10%, napomenuvši kako isto može biti kontraproduktivno.
Općinska načelnica odgovorila je da smanjenje njezine plaće ne može biti kontraproduktivno, obzirom da motiv njezina kandidiranja za dužnost Općinske načelnice nije bio financijske prirode, jer da je tomu tako, tada bi zadržala radna mjesta koja je imala prije kandidiranja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj.
  
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesječje 2013. godine
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesječje 2013. godine.
 
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
         U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Dunja Mihelec.
 
      Dunja Mihelec postavila je pitanje što za Općinu Omišalj znači članstvo u LAG-u prilikom evaluacije projekata?
      Općinska načelnica odgovorila je da članstvo u LAG-u Općini Omišalj donosi dodatne bodove pri kandidiranju projekata za EU fondove.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“.
 
 
Točka 11.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
 
         „U Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:
1.      Krešimir Kraljić, za predsjednika,
2.      Jasminka Albaneze, za člana,
3.   Dolores Pujas-Majurec, za člana.“
 
Točka 12.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
        
         „U Odbor za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:
1.      Nikola Brozić, za predsjednika,
2.      Josip Šepčić, za člana,
3.      Josip Slunjski, za člana.“
 
Točka 13.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
         Zdravko Radović izjavio je da se zahvaljuje na prijedlogu za imenovanje u navedeni odbor, ali da je došlo do zabune jer je smatrao da je riječ o članstvu u drugom odboru te da ne bi bio član navedenog odbora.
 
         Vijeće je, nakon toga, prihvatilo prijedlog predsjednika Vijeća da se prijedlog odluke sa novim članom Odbora ponovno uvrsti u dnevni red naredne sjednice Vijeća.
 
Točka 14.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
        
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
 
        „U Odbor za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Omišalj  izabrani su:
1.      Darko Žuvić, za predsjednika,
2.      Vlado Filić, za člana,
3.      Ivan Požega, za člana.“
 
Točka 15.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
        
         „U Odbor za poračun, financije i imovinu Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:
1.      Dunja Mihelec, za predsjednicu,
2.      Željka Guttman, za člana,
3.       Sonja Kirn, za člana.“
 
Točka 16.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
        
         „U Odbor za kulturu, sport i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:
1.      Josip Đurđević, za predsjednika,
2.      Zoran Đunđek, za člana,
3.      Željko Barešić, za člana.“
 
Točka 17.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec, te je ujedno predložila da se za člana Odbora umjesto Karmen Pindulić-Možnik imenuje Vesna Štropin. Time je navedeni prijedlog postao sastavni dio Prijedloga odluke.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
 
        „U Odbor za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:
1.      Miljenka Justić, za predsjednicu,
2.      Jelena Bigović, za člana,
3.      Vesna Štropin, za člana.“
  
Točka 18.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
      Gordana Ožbolt-Kreso izjavila je kako se član Vijeća Tomo Sparožić zahvalio na prijedlogu za člana Odbora, ali da ne bi želio biti član navedenog Odbora, što je potvrdila i Općinska načelnica.
 
         Vijeće je, nakon toga, prihvatilo prijedlog predsjednika Vijeća da se prijedlog odluke sa novim članom Odbora ponovno uvrsti u dnevni red naredne sjednice Vijeća.
  
 
Točka 19.
Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je na samoj sjednici.
         Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić.
  
Vijeće, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću
 
O D L U K U
 
            Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj bira se Josip Đurđević.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 21,02 sati.
 
 
KLASA:021-05/13-01/10
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                           Općinskog vijeća Općine Omišalj
      Valentina Marohnić, v.r.                                                         Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije