Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/13-01/11
URBROJ:2142-06-13-01-1
Omišalj, 17. listopada 2013. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
5.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
21. listopada 2013. godine (ponedjeljak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1.  Prijedlog uputa za izradu Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
2.  a) Prijedlog odluke o prestanku Ustanove „Centar za kulturu Općine Omišalj“
 b) Prijedlog odluke o imenovanju likvidatora Ustanove „Centar za kulturu Općine     Omišalj“
3. a) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih  djelatnosti
 b) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti
4. Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
5.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Omišalj
6.  Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju
7.Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
8. Prijedlog profesionalizacije knjižnične djelatnosti u Općini Omišalj
9. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
10. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                            Predsjednik
                                               Krešimir Kraljić, v.r.
                                                
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije