Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/13-01/12
URBROJ:2142-06-13-01-1
Omišalj, 20. studenog 2013. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
6.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
25. studenog 2013. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu     
    b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
    c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
     d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
    e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
2.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
3.  Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Omišalj za 2014. godinu
4.  Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu
5.  Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2014. godinu
7. Informacija o pozivu Vijeća za vodne usluge na usklađenje Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj
8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točku 1.a) dostavljen je članovima Vijeća 15.11.2013.g.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                                  Krešimir Kraljić, v.r.
                                             
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije