Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća

 Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 25. studenog 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Marijan Kraljić, predsjednik Savjeta mladih Općine Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Siniša Glušica iz arhitektonskog ureda DRAŽUL GLUŠICA ARHITEKTI d.o.o., projektant
- Marko Udiljak i Darko Pongračić, predstavnici investitora,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj i
-  Dolores Pujas-Majurec, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku.
        
    Vijeće je usvojilo zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 21. listopada 2013. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
      Dunja Mihelec i Miljenka Justić zatražile su detaljniju dopunu pisanog odgovora na pitanja koja su postavile na prethodnoj sjednici Vijeća, a u vezi sa priključcima za vodu i struju i kućnim brojevima u naselju Homutno, odnosno popravkom pješačke staze u ulici Pod orišina- Brgučena.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
        1. „Zbog čega još uvijek nisu podšišane grane na stablima iza Trga Ante Starčevića u Kijcu, a koje predstavljaju veliku opasnost za nevremena? Da li je razlog nedostatak sredstava?“
Općinska načelnica odgovorila je da je komunalni redar izašao na teren i sastavio zapisnik o utvrđenom stanju. U zapisniku stoji da su grane hrasta još uvijek dovoljno daleko od stambenih objekata, a o čemu su vijećnicima stavljene na raspolaganje i fotografije. Također je napomenula da u Proračunu Općine Omišalj nije predviđena sječa navedenih grana jer je riječ o površini koja je u vlasništvu Kijac nekretnina, ali da ukoliko bi vijećnici inzistirali na uklanjanju grana, da bi se eventualno uklanjanje grana moglo organizirati na dobrovoljnoj bazi, možda i putem udruga.
      2.„Za prošlog nevremena, pred 15-20 dana na plaži u Kijcu su bile dvije kabine za presvlačenje. Te kabine je vjetar otpuhao, jednu kod starog odbojkaškog igrališta, a drugu u more. Mene zanima čije su te dvije kabine, da li od Turističke zajednice ili koncesionara na toj plaži? Ružno ih je za vidjet, a i neodgovorno je da to tako stoji.“
Općinska načelnica odgovorila je da nije upućena u navedeni problem i da će se po vijećničkom pitanju postupiti, ali je ujedno napomenula da o postojanju ovakvih problema uvijek treba ukazati Odsjeku za komunalno gospodarstvo, da se ne bi moralo čekati sjednicu Vijeća.
 
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
     1. „Dobio sam odgovor na pitanje postavljeno na prošloj sjednici Vijeća u vezi sanacije puta na Pušći, međutim zašto po tom pitanju ništa nije učinjeno? Vidio sam iskrcana tri kubika pjeska, ali za koju namjenu, ne znam.“
Općinska načelnica odgovorila je da je osobno izvršila uvid, te da je GPP Mikić, koji je izvođač, upućena opomena jer nije izvršio radove u roku, a ukoliko ne izvrši navedeno, s istim će se raskinuti ugovor.
         2. „Što se može učiniti po pitanju dva kubika staklene vune koja je odložena uz cestu od Poslovne zone Pušća prema naselju Bjanižov? Također je na istom području, na kojem stoji oznaka da je zabranjeno odlaganje otpada, iskrcano razno smeće i otpad, uključujući i borove.“
Općinska načelnica odgovorila je da je i osobno izvršila uvid i da će spomenuto biti uklonjeno u najkraćem mogućem roku. Ujedno je dala informaciju vijećnicima, da će se, s obzirom na nezadovoljstvo radom komunalnog odsjeka, pokrenuti postupci zbog povreda dužnosti ako propusta bude i dalje.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
      1. „Kada se planira kandidiranje na natječaje EU fondova za nastavak izgradnje kanalizacije stare jezgre Omišlja i naselja Rosulje, te da li je možda dokumentacija kompletirana?“
Općinska načelnica odgovorila je da je na prošloj skupštini Ponikve rečeno da se realizacija odnosno završetak studije isplativosti ovog projekta očekuje do kraja godine, odnosno do početka iduće godine.
      2. „Koliko često se čiste kanali i šahte za oborinske vode i tko izvodi radove na istima?“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da oborinske kanale čiste Ponikve d.o.o. sukladno programu čišćenja, a koji obuhvaća čišćenje otvorenih oborinskih kanala 4 puta godišnje, a zatvorenih oborinskih kanala 2 puta godišnje. Nataša Domišljanović je nadodala da je izmjenama Proračuna, čišćenje od strane Ponikve smanjeno na 3 puta godišnje i izvršena preraspodjela na način da je na Pesja Nautiku prebačeno čišćenje oborinskog kanala Put mora, radi veće količine koju treba čistiti.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
       1. „Tko je odgovoran za čišćenje oborinskih kanala uz županijsku cestu, npr. ceste prema groblju? Smatram da to čišćenje nije u nadležnosti Općine, već da je u djelokrugu županije budući da je riječ o županijskoj cesti?“
         Općinska načelnica ovlastila je Natašu Domišljanović na davanje odgovora, a koja je odgovorila da prema ugovoru sa Županijskom upravom za ceste, a u vezi rekonstrukcije županijskih cesta, izričito stoji da se ŽUC obvezuje čistiti kolnik, a Općina Omišalj se obvezuje na održavanje nogostupa i sustava oborinske odvodnje s kolnika.
         2. „Da li imamo namjeru sanirati stabla koja je bura nakrivila, a nalaze se uz cestu?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se sva stabla koja se nalaze na javnim površinama sanirati, sukladno prioritetima, te da će intervenirati i u navedenom slučaju i pristupiti sanaciji.
  
Nikola Brozić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
         1. „Budući da je donesena Odluka o imenovanju članova Skupštine Pesja Nautike, da li možete još jednom ponoviti koji su imenovani članovi i općenito koje su najvažnije stvari koje bi trebalo riješiti, odnosno promijeniti u Pesja Nautici?“
Općinska načelnica odgovorila je da su za članove Skupštine Pesja Nautike imenovani: Nikola Dujmović, mr.sc. Mirela Ahmetović, Željko Frankić, Božidar Kovačić i Tomislav Kraljić, a da će se preslika Odluke o imenovanju članova Skupštine vijećnicima podijeliti po iscrpljenju dnevnog reda. Navela je da su najvažniji zadaci Skupštine: revizija Društvenog ugovora Pesja Nautike koji nije usklađen sa odredbama postojećeg Zakona o trgovačkim društvima, reorganizacija Pesja Nautike i u što skorijoj budućnosti prenošenje obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti u nadležnost iste.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
         1. „Da li je moguće da se nešto poduzme po pitanju ceste koja vodi do lovačkog doma, jer je u katastrofalnom stanju?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Proračun Općine Omišalj u teškoj situaciji, te da u Proračunu Općine Omišalj nisu predviđena sredstva za to, ali da će se barem nešto moći poduzeti što se tiče radova, te je ujedno zamolila Vijećnika da fotografijama ukaže na dijelove ceste koje je potrebno sanirati.
        
Krešimir Kraljić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
         1. „Kakva je situacija što se tiče komunalnog nereda u ulici Veli kijec? Je li nešto poduzeto po tom pitanju i što?“
Općinska načelnica odgovorila je da je navedenu ulicu osobno obišla i da je o navedenom upozorila djelatnike komunalnog odsjeka, ali da do danas nije poduzeto sve što je trebalo biti poduzeto. Upozoren je i jedan od vlasnika otpada koji je odložen na javnu površinu, te je dio otpada uklonjen, ali ne u potpunosti, te će se postupiti i prema vlasniku i prema djelatnicima koji su propustili odraditi posao.
 
         Prije prelaska na dnevni red utvrđeno je da je Vijećnicima na samoj sjednici Vijeća dostavljeno „Otvoreno pismo“ bivšeg zamjenika Općinskog načelnika, Dinka Justinića, a kao reagiranje na članak objavljen u Novom listu dana 23.10.2013.g. pod naslovom „Vijećnici jednoglasno ukinuli Centar za kulturu“.
 
         Vijeće je na prijedlog predsjednika Vijeća jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
 
- „Informacija u vezi „Otvorenog pisma“ bivšeg zamjenika Općinskog načelnika, Dinka Justinića
 
Zbog prisutnih gostiju iz  DRAŽUL GLUŠICA ARHITEKTI d.o.o., Vijeće je prihvatilo da  Točka 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra postane Točka 1. dnevnog reda, te da se o njoj raspravlja odmah na početku sjednice.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.  Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
2. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
     b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
    c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
     d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
    e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
3.  Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
4.  Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Omišalj za 2014. godinu
5. Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu
6.  Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2014. godinu
8. Informacija o pozivu Vijeća za vodne usluge na usklađenje Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj
9. Informacija u vezi „Otvorenog pisma“ bivšeg zamjenika Općinskog načelnika, Dinka Justinića
___ . ___
 
         Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
 
       Članovima Vijeća materijal je dostavljen uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno projektant Siniša Glušica.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Dunja Mihelec, Josip Đurđević, Nikola Dujmović, Razim Muratović, Siniša Glušica i Nataša Domišljanović.
 
    Dunja Mihelec postavila je pitanje gdje bi se, prema projektu, nalazio servis za kampere? Ujedno je napomenula da bi se pražnjenje tankova kampera trebalo vršiti u strogo kontroliranim uvjetima, te postavila pitanje da li bi se to pražnjenje vršilo putem nekog objekta ili samo podzemnog tanka?
        Siniša Glušica odgovorio je da je, sukladno Detaljnom planu uređenja, predviđen dio za kampere i 2,3 autobusa, jer da takvim centrima često nedostaje parkiralište za veća vozila. Također je odgovorio da je što se servisa za kampere tiče, riječ o uslužnom servisu gdje bi mogli napuniti vodu i sl. Što se tiče pražnjenja tankova postoji ideja da se ide ili na izgradnju vlastitog pročišćivaća unutar parcele ili bi se moglo vršiti privremeno deponiranje u nepropusni tank, pa kasnije odvoziti cisternama.
 
Josip Đurđević postavio je pitanje da li će se parkiranje u predviđenoj podzemnoj garaži naplaćivati?
Siniša Glušica odgovorio je da je namjena garaže da osigura parkiranje za korisnike objekta i u najvećim gužvama, te da nije predviđena javna garaža i da će se navedeno pitanje riješiti sa vlasnikom centra.
 
Nikola Dujmović postavio je pitanje glede kvadrature površine koja se ukida, da li je to mjerio geometar kojeg je angažirala Općina Omišalj ili geometar investitora?
Nataša Domišljanović odgovorila je da je Geodetski zavod Rijeka, koji inače radi izmjeru za Općinu Omišalj, radio izmjeru navedene površine na trošak investitora. Ujedno je napomenula da će za navedenu česticu još biti održano izlaganje na katastru, te da do objave odluke u „Službenim novinama PGŽ“ može doći do manjih korekcija površine.
 
Razim Muratović postavio je pitanje tko je investitor projekta i kada bi projekt trebao biti dovršen?
Siniša Glušica odgovorio je da je riječ o privatnom investitoru i da je  ideja je da se to ponudi na tržište.  Zainteresiranih ima, ali se prethodno treba riješiti sve u vezi navedene građevne čestice jer dosta radnji ovisi o Općini Omišalj. Projekt bi trebao biti gotov do 1.5.2014.g.
         Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijeloOdluku o ukidanju statusa javnog dobra.
 
Točka 2.
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
 
       Članovima Vijeća Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, a koje je utvrdila Općinska načelnica, dostavljen je 15.11.2013. godine, a preostali materijal dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
      Općinska načelnica predložila je sljedeće izmjene, a koje su postale sastavni dio Prijedloga proračuna Općine Omišalj za 2014.g, i to:
1. u Programu razvoja civilnog društva 1422:
- u Aktivnosti Udruge EKO KVARNER- zaštita okoliša i održivi razvoj Općine Omišalj, iznos od „8.000,00“ kn zamjenjuje se iznosom od „5.000,00“ kn, te
- u Aktivnosti Udruge Slow food „Liburnija“-Njivice, iznos od „8.000,00“ kn zamjenjuje se iznosom od“ 5.000,00 kn.
2. u vezi sa navedenim izmjenama, predlaže se povećanje sredstava u Programu Upravljanje i administrativni poslovi- Općinska načelnica, u Aktivnosti Rashodi protokola, iznos od „46 000,00 kn“ zamjenjuje se sa iznosom od „52.000,00“ kn.
 
    Općinska načelnica ujedno je obrazložila Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2014. g, kao i prijedloge programa.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Dunja Mihelec, Zdravko Radović, Krešimir Kraljić, Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Nikola Dapčić, Gordana Ožbolt-Kreso, Razim Muratović, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja i Nataša Domišljanović.
 
Dunja Mihelec izjavila je, u ime Odbora za proračun i financije, da predlaže da se kod prve sljedeće izmjene Proračuna za 2014. godine učini korekcija u dijelu sufinanciranja prijevoza učenika – prijevoz učenika srednjih škola i prijevoz studenata, na način da Općina Omišalj u stopostotnom iznosu financira prijevoz, što bi prema procjenama bio trošak od oko 130.000,00 kn. Sredstva bi se mogla prebaciti iz stavke "sufinanciranje izborne nastave" ukoliko se od Ministarstva obrazovanja dobije pozitivno očitovanje o "besplatnom osnovnoškolskom obrazovanju“.
 
         Zdravko Radović postavio je sljedeća pitanja:
         - Kojim kriterijima se rukovodilo prilikom predlaganja sredstava koja će se dodijeliti pojedinim sportskim udrugama odnosno društvima? Da li je to postignut rezultat udruge, članarina, broj članova ili neki drugi kriterij?
         Općinska načelnica odgovorila je da je svaki zahtjev pojedinačno pregledan, a da su sredstva predložena sukladno programima za koje je ocijenjeno da je potrebno da ih Općina financira. Pritom se uzimao u obzir i program udruga, broj članova udruge i ostvareni rezultati. Također je napomenula da je zbog različitosti udruga odnosno klubova gotovo nemoguće uspostaviti univerzalni kriterij.
         - U Prijedlogu proračuna predviđen je iznos od 40.000,00 kn za uređenje ulice Riva Pape Ivana Pavla II? Što to uređenje obuhvaća, govori se o proširenju obale, šetnice i zelenog pojasa?
Općinska načelnica odgovorila je da se sredstva osiguravaju za tu namjeru i da se radi projekt za proširenje tog dijela.
         - Što se tiče otkupa zemljišta za cestu za Dječji vrtić Omišalj i za cestu koja vodi od Jezera prema Hotelu Beli Kamik u Njivicama, zbog čega je ista cijena od 20 eura predviđena za otkup oba zemljišta, kada je u Omišlju riječ o cesti koja prolazi kroz građevno područje, a u Njivicama kroz zeleni pojas. Ne slažem se s time.
         Općinska načelnica odgovorila je da je u pregovorima sa direktorom Hotela Njivice da sudjeluje u financiranju izgradnje te ceste, o čemu je dao usmenu potvrdu. Također je ovlastila Pročelnicu Upravnog odjela da nadopuni odgovor, a koja je navela da je riječ o aproksimativnoj cijeni zemljišta određenoj na temelju dosadašnjeg iskustva, te da će se neposredno prije samog otkupa zemljišta ići na procjenu putem sudskog vještaka.
 
     Nikola Brozić postavio je pitanje u vezi duga prema JANAF-u, kako se moglo dozvoliti da dođe do tog propusta i što je sam uzrok tog propusta?
        Općinska načelnica je odgovorila da ne može odgovoriti na pitanje kako je došlo do navedenog propusta, a da ono što je utvrđeno je nesklad obračuna komunalne naknade prema JANAF-u u odnosu na zakonsku osnovu, te da je došlo do prekomjernog obračuna i Općina Omišalj je dužna vršiti povrati i u 2014., 2015. i 2016. godini, u svakoj godini po 2.000.000,00 kuna, osim u 2016.g. u iznosu nešto manjem od 200.000,00 kuna.
       Gordana Ožbolt-Kreso se nadovezala da je riječ o tome da su postojali određeni kriteriji o tome što se smatra poslovnim prostorom i da se smatralo da skladišni prostor koji inače JANAF koristi za skladištenje nafte i koji daje u zakup drugima, predstavlja poslovni prostor. Drugostupanjsko tijelo je potvrdilo navedeno rješenje, ali je Upravni sud zauzeo drugačije mišljenje, da tankovi nisu poslovni prostor. Te je nadodala da je riječ o državnoj politici da se zaštiti JANAF.
      Općinska načelnica se nadovezala i konstatirala da smatra da nije navedeno rješenje problematično, već činjenica da se čitav taj iznos tijekom trajanja sudskog postupka potrošio. Smatra da je proračunsku potrošnju trebalo držati u nešto užem obimu.
         Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je dala sljedeće pojašnjenje: Rješenje o visini komunalne naknade za JANAF doneseno je temeljem izmijenjene Odluke o komunalnoj naknadi, a koja je, kao i sve ostale odluke Općinskog vijeća bila poslana na nadzor Uredu državne uprave u PGŽ, koji na navedenu Odluku nije imao primjedbi. Znači smatrao je da je odluka korektna. Nakon stupanja na snagu navedene Odluke, Općina Omišalj je izdala Rješenje o visini komunalne naknade JANAF-u. JANAF se na naše rješenje pravovremeno žalio, žalbu im je drugostupanjsko tijelo – Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša u PGŽ odbilo, znači smatralo je da je naše Rješenje osnovano. Nakon toga je JANAF podnio tužbu i  pokrenuo upravni spor. Presuda Upravnog suda donesena je tek nakon 4 godine i Upravni sud je poništio rješenje, te je postupak vraćen u fazu od prije 4 godine, što je značilo da je Općina Omišalj morala donijeti novo rješenje i JANAF-u vratiti sporni iznos. Nakon toga su počeli intenzivni pregovori sa predstavnicima JANAF-a, te je zaključen Sporazum o povratu duga komunalne naknade. Zaključkom je također utvrđen novi očevid, a temeljem očevida i podataka nove katastarske izmjere, utvrđene su i nove površine kako zemljišta, tako i poslovnog prostora. Zapisnik su potpisale obje strane. Sada je situacija takva da Općina Omišalj dug vraća na način da 180.000,00 kn kompenzira, a ostali dio iznosa JANAF plaća.
 
     Nikola Dujmović postavio je pitanje kada je došlo do tog povećanja plaćanja komunalne naknade od strane JANAF-a?
     Pročelnica Upravnog odjela odgovorila je da je do povećanja došlo Odlukom Općinskog vijeća 2006. godine prema kojoj su skladišta odnosno rezervoari utvrđeni poslovnim prostorom. I tu je došlo do povećanja  sa otprilike 200.000,00 kn na oko 300.000,00 kn.
 
         Nikola Brozić se nadovezao, pa je postavio pitanje da li je u tom periodu pregovora sa JANAF-om došlo do toga da je nekadašnja cesta prema Mirinama prešla u vlasništvo JANAF-a?
         Pročelnica Upravnog odjela odgovorila je da je riječ o zemljištu koje nije ni bilo u vlasništvu Općine Omišalj, već JANAF-a.
 
     Krešimir Kraljić nadovezao se na prethodno postavljeno pitanje u vezi dodjele sredstava sportskim udrugama te je apelirao da se prilikom sljedećih izmjena Proračuna za 2014. godinu kao osnovna metoda dodjele sredstava primjeni broj mladih u određenim klubovima. Tamo gdje ima više djece da se osigura  i više sredstava.
        
       Zdravko Radović postavio je pitanje da li se u izmjenama Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu mogu osigurati sredstva za sufinanciranje kupnje bilo kakvih voćaka, maslina, trešanja i sl.?
    Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj član Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu te da izdvaja sredstva od 20.000,00 kn upravo za poljoprivredu. Ujedno je napomenula kako je u razgovoru sa ravnateljem Centra informirana da Općina nije do sada kandidirala niti jedan projekt prema Centru, te je prilikom kandidature programa uspjela ishodovati sredstva za manifestacija Kreko. Također će se putem Centra, svakako predvidjeti sredstva za nabavu sadnica, maslina, voćaka i slično.
        
         Josip Đurđević izjasnio se u ime Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a u vezi sa dodjelom sredstava pojedinim udrugama i klubovima, da su svi programi pregledani od početka do kraja i da smatra da su sredstva udrugama raspodjeljena realno, u skladu sa osiguranim iznosom. Također je napomenuo da će ubuduće i udruge i klubovi morati tražiti sponzore.
 
         Nikola Dapčić postavio je sljedeća pitanja:
         - Ipak bih htio čuti neke od kriterija za dodjelu sredstava  udrugama i klubovima, jer ispada da su nekima sredstva smanjena za pola, dok su drugima za isto toliko povećana, premda nemaju ni djece ni omladine?
         Josip Đurđević odgovorio je da su u postotku svima skinuta sredstva u jednakom iznosu, da nitko nije oštećen,  te da se sa svim voditeljima udruga i klubova planira održati sastanak kako bi im se objasnila situacija.
         Općinska načelnica odgovorila je da je, što se tiče kriterija za dodjelu sredstava, najprije je utvrđen ukupan iznos raspoloživih sredstava. Nakon toga je svaki zahtjev pojedinačno pregledan i utvrđeno je da li je shodno da ga Općina financira. Napomenula je da je ovogodišnja novost da za povlačenje sredstava predviđenih Proračunom nije samo dovoljno napisati zahtjev za isplatom sredstava, nego je zahtjev potrebno i potkrijepiti predračunom, ponudom ili računom za izvršene usluge. To što je određeni iznos odobren, nije jamstvo da će doista biti i isplaćen udruzi ili klubu.
 
         Gordana Ožbolt-Kreso postavila je pitanje da li je moguće ta sredstva, ukoliko nisu isplaćena, preraspodjeliti drugima, jer je primjerice između sredstava odobrenih Boćarskom klubu i Planinarskom društvu „Obzova“  velika razlika, s obzirom na razliku u broju članova?
         Općinska načelnica odgovorila je da su sredstva raspodjeljena prema prijedlogu kluba odnosno društva. Ali da se neutrošena sredstva uvijek mogu preraspodijeliti izmjenama Proračuna.
 
         Nikola Dapčić postavio je pitanje u vezi sa 250.000,00 kn predviđenih za uređenje ulice Put Postana. Što će tu biti napravljeno?
     Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Natašu Domišljanović, a koja je odgovorila da je riječ samo o sredstvima koja su osigurana za otkup zemljišta. Radovi na rekonstrukciji ceste izvest će se po dobivanju dozvole za gradnju, a obuhvaćat će proširenje postojeće ulice radi odvijanja dvosmjernog prometa i izgradnju kružnog toka kod križa. Navedeno neće biti izvršeno do ljeta 2014. godine.
 
     Razim Muratović postavio je pitanje na koji način će se vršiti isplata sredstava udrugama i klubovima kojima se do sad iznos isplaćivao kvartalno? Trebalo bi u ugovorima navesti da se isplata vrši po realiziranim programima, odnosno podnesenim računima, fakturama i sl.?
         Općinska načelnica odgovorila je da će se sredstva isplaćivati tek nakon realizacije pojedinog programa, sukladno svemu što je o tome naprijed navedeno.
 
      Krešimir Kraljić napomenuo je da, što se tiče sredstava koja se osiguravaju za pomagača u nastavi za etničke manjine, sada Ministarstvo rada i mirovinskog sustava plaća bruto plaću mladoj osobi između 25 i 29 godina da obavlja taj posao, pa da se vodi računa da bi se temeljem toga mogla napraviti ušteda ili biti zaposlena još jedna osoba.
      Pročelnica Upravnog odjela odgovorila je da je na to već skrenuta pozornost ravnatelju Osnovne škole prilikom sastanka u Općini Omišalj.
 
         Gordana Ožbolt-Kreso postavila je pitanje što je sa sredstvima koja su ranije bila predviđena za dovršenje otkupa zemljišta za izgradnju ceste u Omišlju, na području Večja i ogranku ulice Stran-Martinj. Trebalo bi to riješiti i dati mogućnost ljudima da grade. Da li to znači da je trajno zaustavljeno  ili postoje planovi za daljnju realizaciju?
         Općinska načelnica odgovorila je da je to samo privremeno stavljeno sa strane, te da se planira nastaviti sa realizacijom navedenog. Nataša Domišljanović nadodala je da je ostao neikorišten dio sredstava u 2013.g. predviđenih za otkup zemljišta.
        
Vijeće je zatim pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a)  Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu usvojeni su s 9 glasova za i 3 glasa protiv,
b)  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je s 9 glasova za i 3 glasa protiv,
c)  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je s 9 glasova za i 3 glasa protiv,
d)  Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu usvojen je s 9 glasova za i 3 glasa protiv,
e)  Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća, Krešimir Kraljić, potom utvrđuje da je Vijeće donijelo:
 
a)   Proračun Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
b)   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c)   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d)   Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e)   Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu.
        
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
 
Prijedlozi odluke dostavljen je članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu.
 
Nakon glasovanja o navedenoj točci, članovi Vijeća Nikola Dapčić i Zdravko Radović ispričali su se i napustili su sjednicu.
 
Točka 4.
Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada
 Savjeta mladih Općine Omišalj za 2014. godinu
 
         Članovima Vijeća Program rada Savjeta mladih dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Savjeta mladih Marijan Kraljić.
 
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno, donijelo zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Općine Omišalj za 2014. godinu.
           
Točka 5.
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu
 
         Članovima Vijeća Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu.
  
 
Točka 6.
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 
       Članovima Vijeća Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014.g. dostavljen je uz poziv za sjednicu.
       Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
 i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
 Općine Omišalj za 2014. godinu
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2014. godinu.
  
 
Točka 8.
Informacija o pozivu Vijeća za vodne usluge na usklađenje Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj
 
     Materijal za ovu točku dnevnog reda članovima Vijeća dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
         U raspravi su sudjelovali:Krešimir Kraljić i Dunja Mihelec.
        
     Krešimir Kraljić je apelirao na Načelnicu da kao predstavnica Općine Omišalj u Skupštini Ponikve učini štogod je moguće da Ponikve smanje cijene ukupnih komunalnih usluga koje su trenutno među najvišima u državi. Napomenuo je da život na otoku i inače nosi poteškoće, a sa većim režijskim troškovima je još teži, pogotovo uzevši u obzir DINU i činjenicu da je velik broj stanovnika bez stalnih izvora prihoda.
       Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije također nadodala da se na bilo koji način nađe rješenje da se stanovništvo zaštiti od povećanja cijena Ponikve. Te da se sa drugim čelnicima izvidi na koji način bi se moglo omogućiti da građani ne osjete prebacivanje subvencioniranja na svoja leđa.
 
         Vijeće je primilo k znanju informaciju i jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
     1. Apelira se na Općinsku načelnicu Općine Omišalj, da kao predstavnik Općine Omišalj u Skupštini Ponikve koja određuje cjenik komunalnih usluga, poduzme sve što je moguće da se cijene komunalnih usluga smanje.
 
Točka 9.
Informacija u vezi „Otvorenog pisma“ bivšeg zamjenika Općinskog načelnika, Dinka Justinića
 
       Otvoreno pismo uručeno je vijećnicima na sjednici Vijeća.
 
       Osvrt na „Otvoreno pismo“ dala je Općinska načelnica, a koja je navela da s obzirom na činjenicu da je pismo osvrt na članak u Novom listu za koji je Načelnica dala izjavu, da se osjetila pozvanom dati svoj komentar. Dinko Justinić je naveo da spomenuti izraz: „CZK je bio propagandna mašinerija bivše vladajuće garniture“ nije korektan i da se može smatrati uvredom svima. Općinska načelnica je napomenula da je najbolje upoznata sa dokumentacijom CZK i načinom trošenja sredstava, budući da su se njoj osobno dostavljali računi na potpis prije plaćanja, a od kojih dobar dio nije imao stvarnu osnovu, te se nakon povrata CZK sa zahtjevanim obrazloženjem mnogi računi više ne bi ponovno vratili na potpis. Navodi da su se po njenoj ocjeni sredstva trošila na domjenke, a da su domjenci bili propagandna mašinerija vladajuće garniture i da ona iza toga stoji. Također navodi da će ono što Dinko Justinić traži od nje, a to je objava rezultata bivše vladajuće garniture, s obzirom na njen stav o javnosti i transparentnosti rada, svakako i učiniti. Objaviti će se putem općinskog Glasnika, a neki njihovi doprinosi već su i objavljeni putem otočnog Novog lista, pa tako i u vezi sredstava dobivenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koja se tiču zamjeni svjetiljki i uštede električne energije. Također smatra da su svi o doprinosima nekadašnje vladajuće garniutre najbolje imali priliku pročitati u prošlom mjesečnom članku u Otočnom Novom listu. Ujedno je poručila gospodinu Justiniću da se njen izričit stav o javnosti i transparentosti rada ne mora dovoditi u sumnju, kao što se to čini, s obzirom da je ona prva u široj regiji koja je započela objavljivanje informatora, odnosno konkretnih podataka o tome gdje, kad, s kim i zašto se Načelnica nalazi. Napomenula je da je to sve što je htjela reći, te da naravno, ukoliko se gospodin Justinić osjetio povrijeđenim, da se ovim putem ispričava, ali da iza svake svoje formulacije u otočnom Novom listu stoji riječima, ali i dokuementacijom.
 
         U raspravi su sudjelovali:Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Maja Mahulja, Krešimir Kraljić i Nikola Dujmović.
 
         Miljenka Justić postavila je pitanje da li bi Općinska načelnica mogla objasniti ovaj dio gdje se spominje da je ukidanje CZK revanšizam?
        Općinska načelnica odgovorila je da naravno da nije riječ o revanšizmu, već da je ukidanje CZK čisto ekonomske prirode.
 
         Vijeće je primilo k znanju navedenu informaciju.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 20,27 sati.
 
 
KLASA:021-05/13-01/12
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                         Općinskog vijeća Općine Omišalj
      Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r.

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije