Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/13-01/14
URBROJ:2142-06-13-01-1
Omišalj, 11. prosinca 2013. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
7.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
16. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1.  Informacija o DINA Petrokemiji d.d.
2. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2013. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
3.Prijedlog izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013.godinu
4. Prijedlog izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
5. Prijedlog odluke o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
6.Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
8.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Omišalj
11. Prijedlog odluke o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
12.Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih  djelatnosti održavanja javnih zelenih površina
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Informacija za točku 1. bit će dana usmeno na sjednici.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                               Krešimir Kraljić, v.r.
                                             
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. -
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije