Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 16. prosinca 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović, Tomo Sparožić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Marijan Kraljić, predsjednik Savjeta mladih Općine Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Fabio Giacometti, direktor DINA Petrokemije d.d.,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća od 25. studenog 2013. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Tomo Sparožić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li postoji cjenik za usluge dostavnog vozila u staru jezgru Omišlja? Građani imaju primjedbe na navedenu uslugu.“
Općinska načelnica odgovorila je da bi vijećnik kao bivši načelnik trebao znati odgovor na navedeno pitanje, te da će mu odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.
 
Nikola Brozić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Mjesni odbor naselja Njivice nije se sastao već 6 mjeseci. Smatram da je to izuzetno neozbiljno i što je po tom pitanju poduzeto?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se u svibnju 2014. godine održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora i da se nada da će biti izabran netko tko će odgovorno obavljati svoj posao.
 
         Vijeće je na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
 
„Očitovanje na podnesak grupe vijećnika od strane Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja“
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.  Informacija o DINA Petrokemiji d.d.
2. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2013. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
3.Prijedlog izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013.godinu
4. Prijedlog izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
5. Prijedlog odluke o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
6.Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
8.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Omišalj
11. Prijedlog odluke o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
12. Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih  djelatnosti održavanja javnih zelenih površina
13. Očitovanje na podnesak grupe vijećnika od strane Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
___ . ___
 
         Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Informacija o DINA Petrokemiji d.d.
 
     Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a informaciju je usmeno podnio direktor DINA Petrokemije, Fabio Giacometti.
U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Dunja Mihelec, Razim Muratović, Josip Đurđević, Darko Žuvić, Krešimir Kraljić, Tomo Sparožić, Zdravko Radović, Nikola Dapčić, Miljenka Justić, Nikola Dujmović, Vjeran Piršić, Nikola Brozić, Mirela Ahmetović i Fabio Giacometti.
 
    Dunja Mihelec postavila je pitanje koji je na kraju stvarni status DINA Petrokemije i postoji li stvarno zainteresirani investitor ili ne, budući da se u medijima javljaju kontradiktorne informacije? I da li su planovi takvi da se nastavi proizvodnja, u bilo kojem obliku?
     Fabio Giacometti odgovorio je da je glavni problem bio što je u postupku predstečajne nagodbe predložen jedan strateški investitor koji se kasnije više nije oglasio, te da je pred 10tak dana potpisan predugovor sa novim investitorom koji je ozbiljniji od prethodnog. Informacije o navedenom  investitoru se nastoje čuvati dalje od medija dok se sve ne konkretizira. Novi investitor je spreman postupati u skladu sa predstečajnom nagodbom i nastaviti dalje, uz neke manje izmjene. Također je napomenuo da prema njegovom saznanju ideja novog investitora je da se tamo nastavi djelatnost petrokemije.
Razim Muratović  postavio je pitanje tko je većinski vlasnik DINA Petrokemije d.d. u Omišlju, da li se direktor osobno smatra odgovornim za sve posljedice koje radnici DINE trpe te kada će radnici DINE biti konačno isplaćeni za svoj dosadašnji rad?  
Fabio Giacometti odgovorio je da je na današnji dan: 62% vlasnik DIOKI d.d. u stečaju, 30% HEP i 8% Zagrebačka banka. To su firme s kojima se vrše pregovori. Odgovorio je da je svjestan odgovornosti koju je preuzeo, i prema ljudima i prema lokalnoj zajednici, te da će sve plaće biti isplaćene do 1.2.2014. godine jer investitor garantira isplatu i do tog datuma postupak preuzimanja mora biti završen.
 
Josip Đurđević postavio je pitanje što je točno potpisano sa tim novim investitorom?
Fabio Giacometti odgovorio je da je ono što je potpisano zapravo priprema za pismo namjere, da DINA nema obaveza mimo obaveza u predstečajnoj nagodbi, te da smo spremni primiti njihovo pismo namjere. Mi smo dobili njihovo pismo da su spremni preuzeti firmu, ali je potrebno uskladiti još neke elemente koji idu u konačnom pismu namjere.
 
Darko Žuvić postavio je pitanje koliko se može garantirati za sigurnost postrojenja u DINA Petrokemiji d.d. pošto je pretpostavka da je dosta certifikata i atesta  isteklo i da li je broj ljudi koji sada čuva ta postrojenja dovoljan da to bude sigurno? Krešimir Kraljić se nadovezao sa pitanjem da li je istina da su postavljena 2 čovjeka na porti i 2 vatrogasca u pogonu, a koja nisu obučena za rukovanje tom opremom?
Fabio Giacometti je odgovorio da se u DINI ne provodi nikakva aktivnost. Mjesec dana prije nego su povučeni ljudi, komisija DINA Petrokemije koja ima položen državni ispit o zaštiti na radu utvrdila je da je oprema sigurna i da ne prijeti nikakva opasnost od kemikalija koje se tamo nalaze. Ljudi su povučeni jer im više nije mogao biti osiguran prijevoz u DINU, kao ni odgovarajući uvjeti rada. Ali on ne bi povukao ljude da smatra da svi trebaju biti tamo. Također je napomenuo da je u slučaju da se nešto dogodi on osobno odgovoran.
 
       Vijećniku Tomu Sparožiću izrečena je opomena temeljem članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj, a zbog ustajanja sa mjesta i odlaska za govornicu bez dopuštenja predsjednika Vijeća, te grubog vrijeđanja vijećnika Razima Muratovića riječima kao što su: „prestani“, „ušuti malo“ i sl. te ometanja reda na sjednici.Predsjednik Općinskog vijeća upozorio ga je da će mu oduzeti riječ i udaljiti ga sa sjednice ukoliko nastavi s navedenim ponašanjem.
 
          Vijećniku Razimu Muratoviću također je izrečena opomena zbog toga što je svojim upadicama ometao govornika Tomu Sparožića i time ometao red na sjednici.
 
Tomo Sparožić je napomenuo da postoji interni dopis koji su sastavili: Romeo Deša, pomoćnik direktora za proizvodnju i Petar Popović, pomoćnik direktora za energetiku, te da je riječ o stručnim osobama koje su sastavile zapisnik 6.2., te utvrdile da je stanje u DINI takvo da je kadrovska situacija teška, da se spremnici nalaze u opasnom stanju i da oprema nije u potpunosti ispravna, a kakvo je stvarno stanje da se ne zna u potpunosti jer nisu obavljena sva ispitivanja.
 
Tomo Sparožić napustio je sjednicu.
 
Zdravko Radović napomenuo je da je jedino bitno pitanje pitanje sigurnosti i postavio pitanje što je od opasnih kemikalija sanirano od 2. mjeseca do danas?
Fabio Giacometti odgovorio je da nije sanirano ništa. Ministarstvo je poslalo inspekciju, inspekcija je naredila da se  mora napraviti pregled i to je napravljeno. Također je nadodao da se u DINI ne provodi nikakva aktivnost, samo se vrši nadzor, te da cisterne sa klorom ne predstavljaju opasnost i da kao stručnjak tvrdi da klor neće doći niti do Njivica niti do JANAF-a.
 
Zdravko Radović napustio je sjednicu.
 
    Krešimir Kraljić postavio je pitanje da li se ijedna relevantna neovisna institucija pismeno očitovala da se neće ništa dogoditi?
      Fabio Giacometti odgovorio je da nije, ali da je i on sam kompetentna osoba, koju obvezuje diploma njegovog fakulteta, te koja ima položen ispit iz toksikologije, ekplozije i zaštite od požara.
     Miljenka Justić postavila je pitanje da li su određene licence odnosno atesti za ispravnost svih mogućih uređaja istekli ili još uvijek vrijede? Kako se može tvrditi da je nešto sigurno, ako je atest istekao?
         Fabio Giacometti odgovorio je da su istekli, ali da se nikakva aktivnost ne provodi te da je inspekcijska služba ionako zabranila korištenje opreme.
 
Nikola Dapčić napustio je sjednicu.
 
       Dunja Mihelec postavila je pitanje da li se može znati koliko je tih opasnih kemikalija još uvijek u DINI? Na koji način se može utjecati, pomoći da se te opasne kemikalije čim prije zbrinu, te koliko točno košta zbrinjavanje tih opasnih kemikalija?
      Fabio Giacometti odgovorio je da spisak opasnih kemikalija postoji. Također je rekao da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dobilo zadatak da zbrine klor, amonijak i VCM i od 3. mjeseca traže rješenje koje se još uvijek čeka. Napomenuo je da je sve nadležne institucije kontaktirao on osobno, ali da su svi odgovorili da sredstava za zbrinjavanje nema. Napomenuo je da zbrinjavanje tih opasnih kemikalija iznosi oko 150.000,00 kn.
 
       Nikola Dujmović i Miljenka Justić postavili su pitanja o potencijalnoj opasnosti koja prijeti od opasnih kemikalija  klora, amonijaka i VCN-a?
        Fabio Giacometti odgovorio je da klor kao takav je teži od zraka i ne ide više od 4 m od  zemlje. Dakle pošto je brdo između DINE i Njivica od 45  metara, ne postoji mogućnost da on pređe to brdo, osim ako se ne bi desila urnebesna ciklona. S druge strane klor se apsorbira u vodi, pa ukoliko bi došao do mora, more bi ga apsorbiralo. Što se tiče amonijaka naveo je da amonijak spada u otrove, ali u većim količinama od količina koje se nalaze u DINA Petrokemiji. Ista stvar je i sa VCN-om.
 
     Josip Đurđević postavio je pitanje socijalnog aspekta, što u slučaju „socijalne bombe“?Koja je po njemu opasnija od ekološke bombe.
         Fabio Giacometti je odgovorio da je investitor poslao Privrednoj banci Zagreb u kojoj 80% radnika DINE ima račune pismo u kojem ih obavještavaju da su oni investitori i da očekuju da se što prije riješi taj problem, te u kojem mole PBZ da se ne vrši ovrha. Treba pričekati očitovanje banke. Također je napomenuo da je zatražio od investitora da se tijekom ovog tjedna definitivno izjasni.
 
     Vjeran Piršić postavio je pitanje o mogućim problemima u slučaju korozije, kao i potencijalne opasnosti od namjerne greške odnosno sabotaže?
        Fabio Giacometti odgovorio je da, što se tiče korozije, Komisija je prilikom pregleda prvo provjerila tu potencijalnu opasnost. To je bilo sve novo prefarbano, farba je potpuno netaknuta, znači da nema nikakvih znakova korozije, te u naredna 2 mjeseca sigurno ne prijeti opasnost od korozije. A što se tiče opasnosti od namjerne greške, to je bio jedan od razloga zbog kojeg je smanjen broj ljudi u DINI. Ostavljena su dva čovjeka kao zaštitari da ne bi netko izvana došao. Takva greška mogla bi nešto uzrokovati kod osobe koja ju je počinila, ali ne bi imala efekta na širu zajednicu. Također je napomenuo da je sistem zaštite što se klora tiče takav, da se klor nalazi u cilindričnoj posudi, a koja oko sebe ima još jedan okvir. Ima dva ventila, od kojih je prvi zaštićen, a vanjski je nezaštićen. Klor se do prije 25 godina naveliko vozio po cestama, te su te cisterne perfektno projektirane. To ne znači da on može tamo stajati još 5 godina, ali do 1.2. svakako može.
     Također je postavio  pitanje da li je optimalnije pričekati 1.2. i zbrinuti navedene kemikalije, ili to zbrinjavanje izvršiti prije, ako one nisu potrebne za eventualno ponovno pokretanje proizvodnje?
        Fabio Giacometti odgovorio je da smatra da će navedeni materijal nakon 1.2. zbrinuti novi investitor i da navedeni materijal nije potreban za nastavak tj. pokretanje proizvodnje. Također smatra da je manje opasno držati klor u DINI i čekati da proizvodnja starta jer bi se klor kod ponovnog startanja mogao ponovno upotrijebiti, nego ga pokušati zbrinuti prije toga.
 
         Nikola Brozić postavio je pitanje da li je gospodin Robert Ježić u ikakvoj vezi sa DINA Petrokemijom?
         Fabio Giacometti odgovorio je da nije.
 
       Vjeran Piršić postavio je pitanje, budući da je rečeno da su kemikalije proglašene opasnim otpadom u 7. mjesecu, zašto se naknada troška za zbrinjavanje otpada ne traži od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji financira zbrinjavanje opasnog otpada?
         Fabio Giacometti odgovorio je da Fond financira zbrinjavanje opasnog otpada, ali da nakon toga traži povrat novaca od proizvođača otpada, te se trošak opet vraća na DINU. Također je napomenuo da je činjenica da nije nađeno rješenje za zbrinjavanje klora, premda se to u DINI može napraviti, ali tek kad temperatura bude 18º. Također očekuje da investitor prilikom preuzimanja proizvodnje riješi to pitanje.
 
      Općinska načelnica napomenula je, s obzirom na to da je prozvana od strane jednog dijela vijećnika, da je vrlo intenzivno uključena u sve razgovore oko situacije u DINA Petrokemiji, od predstavnika tvrtke do ministarstava i ostalih institucija. Postavila je pitanje da li je gospodin Giacometti ikad postavio zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da se otpad zbrine? Te da li je u prethodne 2 godine, otkada traje ovakvo stanje u DINI prisustvovao ijednoj sjednici Vijeća, ili bio pozvan na sjednicu Vijeća?
     Fabio Giacometti odgovorio je da su u 4. mjesecu predstavnici DINE zajedno sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo bili pozvani na sjednicu Vijeća. Općinska načelnica je napomenula da se po zapisnicima vijeća može vidjeti da li je u prethodne 2 godine na sjednici vijeća bio ijedan predstavnik DINA Petrokemije da objasni stanje u DINA Petrokemiji.
 
        Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju Informaciju o DINA Petrokemiji d.d.
 
 Točka 2.
a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture za 2013. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu
 
         Prijedlozi ovih akata dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Općinska načelnica obrazložila je Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, kao i prijedloge drugih izmjena i dopuna programa, te je ujedno napomenula da se u Prijedlogu drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu potkrala greška, te da u članku 2. točki 1. umjesto iznosa od 450.000,00 kn treba stajati iznos od 1.070.000,00 kn, a u drugom stavku umjesto iznosa od 1.712.000,00 kn treba stajati iznos 1.677.000,00 kn.
 
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Ranko Špigl, Mirela Ahmetović i Vjeran Piršić.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje zamjeniku Općinske načelnice zbog čega je dinamika za izgradnju Dječjeg vrtića usporena i gdje je problem?
Ranko Špigl odgovorio je da je dinamika gradnje takva jer Ministarstvo sufinancira izgradnju kroz više godina. Ali isto tako je naglasio da su se oko Dječjeg vrtića pojavili problemi jer izvođač postavlja neutemeljene zahtjeve za izvantroškovničke radove te da će se najvjerojatnije ići u spor sa izvođačem te će se morati provesti  i osiguranje dokaza kako bi se dokazalo da su zahtjevi izvođača neosnovani.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a)  Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu usvojen je jednoglasno,
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je jednoglasno,
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je jednoglasno,
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu usvojen je jednoglasno,
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu usvojen je jednoglasno.
 
    Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu,
         b) Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
c) Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
d) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu,
e) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu.
 
Točka 3.
Prijedlog izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013.godinu
 
Članovima Vijeća prijedlog izmjene Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013. godinu.
 
Točka 4.
Prijedlog izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
 
Članovima Vijeća prijedlog izmjene Plana s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
 
       Članovima Vijeća Prijedlog odluke o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove, s obrazloženjem, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
        Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec i Krešimir Kraljić.
 
Nikola Dujmović postavio je pitanje da li se udio Općine Omišalj koji drži u Ponikve usluga d.o.o. prijenosom na nove članove promijenio?
Općinska načelnica odgovorila je da je udio Općine Omišalj u novim članovima u postotku ostao isti.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje da li je bilo potrebno uplatiti još jedan dio temeljnog kapitala u te druge firme da bi se uskladili postotci, odnosno ostali isti postotci?
Općinska načelnica odgovorila je je bilo potrebno uplatiti u svaku firmu 3.200,00 kn da bi se dobio taj postotak od 16,09%
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
 
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
 Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
 
     Članovima Vijeća Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
       Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
 
      Članovima Vijeća Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju.
  
Točka 8.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela.
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
 
    Članovima Vijeća Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi s obrazloženjem, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
     Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević i Miljenka Justić.
 
    Miljenka Justić kao predsjednica Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,istaknula je da je navedena izmjena predložena budući da je prilikom obilaska terena utvrđeno da velik dio korisnika uopće ne živi trajno na području općine Omišalj, već samo dođu kada treba ostvariti pravo na naknadu. Te da je navedeno prije svega utvrđeno u pogledu velikog dijela stanovnika naselja Homutno.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi u predloženom tekstu.
 
Točka 10.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Omišalj
 
    Materijal za ovu točku dnevnog reda članovima Vijeća dostavljen je uz poziv za sjednicu.
     Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
      U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović i Mirela Ahmetović.
 
     Nikola Dujmović postavio je pitanje da li se može dobiti točan spisak nerazvrstanih cesta.
       Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
 
    Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Omišalj.
 
Točka 11.
Prijedlog odluke o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
 
     Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
      Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
Mirela Ahmetović je, radi primjedbe na nerazumljivost naziva točke, a koju je na početku sjednice dao vijećnik Tomo Sparožić, napomenula da je vijećnik morao biti upoznat s navedenim nazivom i materijom jer je ona bila aktualna i u vrijeme dok je obnašao dužnost načelnika, a naročito s obzirom na to da je materija pojašnjena u materijalima koje su vijećnici primili uz poziv za sjednicu, te je pojasnila da je Interdisciplinarna strategija strategija koja vodi računa o različitim aspektima postizanja nulte emisije stakleničkih plinova. Interdisciplinarni pristup je pojednostavljeno, pristup sa sociološkog, tehničkog, tehnološkog, prirodnog i bilo kojeg drugog stajališta u rješavanju problema.
Vjeran Piršić napomenuo je da je riječ o sjajnom projektu, prvom takvom koji se radi na jednom mediteranskom otoku, te da je riječ o izvrsnom načinu brendiranja turizma.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka.
 
Točka 12.
Utvrđivanje popisa ponuditelja za obavljanje komunalnih  djelatnosti održavanja javnih zelenih površina
 
  Članovima Vijeća prijedlog popisa ponuditelja s odgovarajućim obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić i Dunja Mihelec
 
   Dunja Mihelec postavila je pitanje kada će Pesja Nautika biti osposobljena za obavljanje navedenih poslova?
     Općinska načelnica odgovorila je da se nada da bi to trebalo biti moguće do kraja njenog mandata, ali da prije toga treba učiniti izmjene temeljnih akata, raspolaganje sredstvima i ostale bitne promjene u samom komunalnom društvu. I da bi se već od iduće godine ozbiljno krenulo ka proširenju djelatnosti Pesja Nautike.
 
     Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo prijedlog Općinske načelnice i utvrdilo popis ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i to:
      - Pirika d.o.o., Dramaljsko selce 2, Dramalj,
      - Lumin d.o.o., Vršanska 26b, Krk,
      - GPP Mikić d.o.o., Pušća 250, Omišalj,
      - KP Ivanj, Ivana Mažuranića 1, Novi Vinodolski,
      - KP Murvica, S.Radića 1, Crikvenica,
      - Andrita d.o.o., Rožmanići 52, Kostrena.
 
Točka 13.
Očitovanje na podnesak grupe vijećnika od strane Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
 
         Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je na samoj sjednici.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
 
Vijeće je primilo k znanju Očitovanje Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
 
Sjednica je zaključena u 19,56 sati.
 
 
KLASA:021-05/13-01/14
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
        Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                         Općinskog vijeća Općine Omišalj

      Valentina Marohnić, v.r.                                                         Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije