Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/14-01/1
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 19. veljače 2014. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
8.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
24. veljače 2014. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi sa gradnjom građevine za poslovnu i trgovačku namjenu u Servisno-uslužnoj zoni „Pušća“
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
b) Prijedlozi zaključaka o kupoprodaji nekretnina
3. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
4. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj
5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Omišalj
6. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja dijela poslova održavanja javnih površina trgovačkom društvu Pesja nautika d.o.o.
7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih  djelatnosti održavanja javnih zelenih površina
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
9.Informacija o primjedbama Općine Omišalj na Studiju utjecaja na okoliš zahvata Uvozni terminal ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku
10. a) Prijedlog srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2014. godinu
11. a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2013.  godini
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2014. godinu
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                             Krešimir Kraljić, v.r.
   
 - Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije