Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 24. veljače 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Marijan Kraljić, predsjednik Savjeta mladih Općine Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Damir Jakovčić i Dragica Marohnić, Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Milica Alajbeg,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Anto Trogrlić, član Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
-Anton Turato i Dolores-Pujas Majurec, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća od 16. prosinca 2013. godine.
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Ponavljam pitanje postavljeno na prethodnim sjednicama: Što je učinjeno po pitanju uređenja privatnog terena o trošku Općine Omišalj?“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da je smatrala da je to riješeno nakon što je vijećnica obišla teren sa voditeljicom Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Natašom Domišljanović.
Dunja Mihelec je odgovorila da je nakon obilaska terena izvijestila Općinsko vijeće o tome što je ustanovljeno i što se dogodilo, te da je činjenica da su se zbog nečijeg uređenja privatne parcele trošila općinska sredstva te radovi na sanaciji izvršili kao hitni radovi.
Općinska načelnica predložila je da se organizira sastanak sa odvjetnikom na kojem će se razmotriti sva dokumentacija i vidjeti što se po navedenom pitanju može učiniti, te da će o terminu sastanka  Pročelnica Upravnog odjela obavijestiti članicu Vijeća, kako bi mogla prisustvovati istom.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što je poduzeto po pitanju građevinskog deponija na Pušći, da li je što riješeno i može li se tamo odlagati građevinski otpad ili ne?“
Općinska načelnica odgovorila je da Općina Omišalj ne raspolaže legalnim deponijem, a o navedenom pitanju održan je sastanak sa državnim odvjetništvom i Hrvatskim šumama te je postupak rješavanja u tijeku.
           
2. „Da li Općina subvencionira radove na fasadama i krovištima u staroj jezgri Omišlja?“
   Općinska načelnica odgovorila je da Općina Omišalj nema osigurana sredstva u Proračunu za ovu godinu za tu namjenu, ali da osobno podržava inicijativu te se nada da će Općinsko vijeće u narednom Proračunu osigurati sredstva za tu svrhu. Međutim, ukoliko bi se našla izvanproračunska sredstva, pristupilo bi se subvencioniranju i ove godine.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Direktor DINE Fabio Giacometti izjavio je na prošloj sjednici Vijeća da će radnici DINE dobiti neka sredstva, pa čak i sve zaostale neisplaćene plaće do 1.2.2014. Da li netko ima informaciju da su radnici DINE dobili ikakva sredstva do današnjeg dana?“
   Općinska načelnica odgovorila je da od sjednice Općinskog vijeća održane 16.12.2013. u vezi isplate plaća nije učinjeno ništa jer se čekao sastanak vjerovnika koji je zakazan za 4.3.2014.godine. U tom periodu, jedini izvor sredstava za radnike DINE bilo je 300 kuna koje je Općina Omišalj izdvojila za svakog radnika DINE sa područja općine Omišalj. Ukupno je to 107 radnika, od kojih su 103 radnika primila navedenu financijsku pomoć.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Postavio bih pitanje u vezi sa plažama u Kijcu i Njivicama- od Miramare do crkve, u koje su uloženi novci u vidu nasipavanja i sl., a koje su postale javni wc-i za kućne ljubimce. Da li su komunalni redari poduzeli šta po tom pitanju?“
      Općinska načelnica odgovorila je da, koliko je ona informirana, nije pokrenut ni jedan postupak po tom pitanju, te je napomenula da je teško izvršiti nadzor jer je potrebno pratiti vlasnike pasa prilikom šetnje sa njihovim psom i fotografirati navedeno. Istaknula je da se Općina Omišalj uključila u program „Zakrpaj to“, putem kojeg svi stanovnici općine mogu sa pametnim telefonima fotografirati takve slučajeve i obavijestiti o tome komunalnog redara.
     Josip Đurđević je predložio da se pokrene incijativa da se presretnu vlasnici pasa ako nemaju vrećicu sa sobom i da ih se kažnjava, barem u vezi sa ovim plažama koje su interesantne za turiste.
 
2. „Prije dva mjeseca, tijekom nevremena, u lučici u Kijcu razlupane su barke. Neke barke su pokupljene, ali dvije, tri veće su i dalje ostale. Da li je sa navedenom situacijom upoznata pomorska policija, lučka kapetanija i sl. da upozore vlasnike koji očito nisu iz naše općine da se to makne, jer može doći do zagađenja naftom, uljem i sl., te da li je komunalni redar reagirao po tom pitanju?“
      Općinska načelnica odgovorila je da je upoznata sa navedenim slučajem i od strane komunalnog redara, a i osobno, te da s obzirom da po tom pitanju nije ništa učinjeno, pretpostavlja da lučka kapetanija ne vrši pregled područja ažurno. Ujedno je ovlastila Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da su komunalni redari obilazili teren i pokrenuli postupke za uklanjanje plovila, a postoji i pregled vlasnika plovila prema kojima je pokrenut postupak, te je veći dio plovila dosta uspješno uklonjen. Ova primjedba stoji za područje na Ćufu, gdje je komunalni redar bio i evidentirao plovila sa registarskim oznakama izvan područja općine Omišalj. Potrebno je identificirati vlasnike u suradnji sa lučkom kapetanijom i riješiti probem u okviru nadležnosti.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Tko je vlasnik zemljišta na Vozu i što bi trebalo poduzeti kako bi se to zemljište moglo dati u koncesiju zainteresiranim osobama?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina vlasnik triju zemljišnih čestica, a da je vlasnik svih ostalih čestica Republika Hrvatska, te je nešto malo privatnih vlasnika. Što se tiče uvjeta za davanje čestica u vlasništvu Općine Omišalj u koncesiju, ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela da da odgovor. Pročelnica je odgovorila da može dati pregled čestica sa strukturom vlasništva, te da je navedeno područje pokriveno sa UPU 2 Voz-Peškera koji daje smjernice za uređenje tog područja, ali s obzirom da je riječ o terenu koji nije u našem vlasništvu tu smo ograničeni glede raspolaganja.
Vijećnik je dao prijedlog da bi se moglo ići sa upitom prema otocima Cres i Lošinj da li su zainteresirani da se poveže sa trajektnom linijom, da to bude alternativni pravac.
2. „Što Općina može poduzeti u vezi sanacije ceste do Voza? Mogla bi se koristiti kao alternativni pravac u slučaju da se desi situacija da most ne funkcionira ili u turističke svrhe.
      Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj vlasnik na tom djelu zemljišta te da se tamo može nešto urediti jedino pod uvjetom da se odreknemo nekih drugih sredstava i investicija.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Kada je i zbog čega cesta prema Vozu upisana kao vlasništvo Općine Omišalj, koliko mi je poznato to je bila državna cesta?“
   Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da je navedena cesta bila državna cesta koja je vodila do trajektnog pristaništa koje danas zbog oštećenja više nije u funkciji, ali da ne zna točnu godinu kada je cesta prešla u općinsko vlasništvo te da će to utvrditi.
       Ranko Špigl pojasnio je da je do Zračne luke Rijeka državna cesta, a od Zračne luke do Voza općinska. Trajektno pristanište je pod Županijskom lučkom upravom i tamo postoji zabrana pristajanja zbog mogućeg urušavanja. Danas nema interesa da se to pristanište ponovno osposobi i to je nemoguće, a također nema interesa da cesta ponovno postane državno vlasništvo jer više nije od interesa za državu.
      Pročelnica je također napomenula da sigurno nije bilo u interesu Općine Omišalj da ta cesta postane općinsko vlasništvo.
 
Vjeran Piršić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Koji je status našeg LAG-a „Bjeloglavi sup“, s obzirom da su se LAG-ovi prošle godine akreditirali za sredstva kod Ministarstva poljoprivrede? Prema informacijama sa stranica resornog Ministarstva i prema onome šta čujemo ispada da smo, uz Brač i Šoltu, napravili najsramotniji materijal  sa kojim je aplicirano. A to je sramotno jer smo otok sa najviše potencijala za dobivanje sredstava EU fondova, a bez LAG-a ćemo to puno teže ostvariti. Smatram da situacija zahtjeva odlučne poteze, ili da se LAG-u „Bjeloglavi sup“ sredi i da sljedeće godine bude akreditiran ili da se napusti, jer ispada kao neka privatna inicijativa sa štetnim posljedicama.“
     Općinska načelnica odgovorila je da će vijećnik dobiti odgovor u pisanom obliku o stanju u LAG-u, te je također napomenula da je ona jedina od svih članova negodovala što se tiče kvalitete strategije po pitanju nepismenosti i nekvalitete. Međutim uvjeravalo ju se da je takva strategija dovoljno dobra da bi bila prihvaćena. Zatražit će odgovor od predsjednika skupštine LAG-a , te će o navedenom informirati Vijećnika.
 
 2. „Budući da sam dobio informaciju da su Izmjene i dopune UPU 2 Njivice odbijene od strane resornog Ministarstva, također i da UPU Pušća nije prošao, a i da sa DPU Pesja ima određenih problema, očito je da postoji problem sa prostornim planovima. Može li se dobiti informacija u pisanom obliku kakvo je stanje sa prostorno-planskom dokumentacijom Općine Omišalj, da se vidi gjde je problem. Također sam dobio informaciju da se UPU 2-Njivice može popraviti sa osmodnevnom javnom raspravom. Zamolio bih detaljnije informacije o tome kakvo je postojeće stanje i što se sve treba napraviti?“
     Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče tri zatečena plana kojima se nije htjelo presijecati kontinuitet, da su oni vrlo nestručno napravljeni, a nekima su i konstantno isticali rokovi za donošenje. Napomenula je da se angažirala oko analize ugovora sa izrađivačem ovih planova za koja su izdvojena velika sredstva, te da će naći način da se izrađivač i njegovi previdi sa stajališta struke sankcioniraju. Stručne službe u Općini koje su bile angažirane prilikom provođenja ovih postupaka nisu služile kao korektiv i pazile na rokove za donošenje planova. Informaciju o UPU 2-Njivice dat će cjelovitije nešto kasnije, te će provjeriti navode Vijećnika.
      Vjeran Piršić je ujedno napomenuo da se boji da će neprihvaćanje izmjena i dopuna UPU 2 Njivice prouzročiti daljnju devastaciju Polja u Njivicama, na što je Načelnica odgovorila da će provjeriti tu informaciju.
 
Nikola Brozić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Molim Načelnicu da nas upozna sa novim momentima u vezi sa izgradnjom Dječjeg vrtića u Omišlju?“
      Općinska načelnica odgovorila je da je riječ o izrazito manjkavom projektu, primjerice najveća staklena stijena planirana je na strani koja je najviše izložena buri. Angažiran je i stručni voditelj izvođenja projekta, to je poduzeće KARLOLINE d.o.o. i gospodin Prostran, budući da stručne službe nisu pokazale umješnost u korekciji nedostataka.
      Ranko Špigl dao je podrobnije objašnjenje te je naveo da su grubi građevinski radovi uglavnom završeni te da se radi prva faza instalacija – struje, vode, grijanja i aluminijska bravarija.
Dječji vrtić definitivno nije dobro isprojektiran i borimo se da troškovi budu što manji. Napomenuo je i da postoji spor sa izvođačem u vezi iznosa zaračunatog za sanaciju temelja, a zbog vrtače na koju se naišlo prilikom gradnje. Tu je uložen prigovor i angažiran sudski vještak, te će najvjerojatnije stvar završiti na sudu. Što se tiče aluminijske bravarije Anto Trogrlić odrađuje veći dio posla kao konzultant. Dječji vrtić je potreban, ali smatra da se sve to moglo i skromnije napraviti. Rok završetka radova je 6. mjesec, međutim smatra da se to neće moći ispoštovati, te će za jedno petnaestak dana biti donesen novi operativni i financijski plan. Mogli bi biti zadovoljni ako bude izgrađen do početka nove školske godine. Do sada je utrošeno oko 30% sredstava, s time da su to grubi radovi, a sada su na redu skuplji radovi. Spomenuo je i da je postignut dogovor da studenti Akademije likovnih umjetnosti oslikaju jedan dio fasade motivima iz Ježeve kućice, koje bura i kiša ne bi trebale oštetiti.
    Načelnica je nadodala da će zbog ovako loše projektiranog vrtića održavanje vrtića iziskivati velike troškove, posebice troškove grijanja, te da bi, sukladno mišljenju stručnjaka koji su vidjeli dokumentaciju, skoro bilo jeftinije srušiti napravljeno i krenuti sve ispočetka. Ujedno je naglasila da je prethodni plan zaduženja što se tiče Dječjeg vrtića otklonjen i da će se potruditi da nikakvih zaduženja u vezi Dječjeg vrtića ne bude.
    Nikola Brozić napomenuo je da bi o navedenom bilo dobro informirati javnost i novinare.
     Ranko Špigl također je nadodao da u projektu postoje i prostorije koje nisu nužno potrebne te bi se mogle i naknadno urediti, po potrebi, jer je vrtić preraskošno projektiran i nema smisla uređivati prostorije koje nisu nužne.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom na neke pamflete koji kruže okolo, a koje sam imao prilike vidjeti, zanima me konkretno popis koji su to projekti, planovi, studije i analize rađeni u posljednjih 8 godina, u kojoj su fazi i koje od njih je moguće pokrenuti, a koje ne? Neupućeni čitatelj bi došao do zaključka da netko zaustavlja te projekte, pa me zanima tko to zaustavlja te projekte i zašto se ne realiziraju?“
     Općinska načelnica odgovorila je da vlasnički odnosi na lokacijama za koje je jedan dio projekata planiran nisu riješeni te nije utvrđeno vlasništvo Općine Omišalj, te da očekuje da ćemo vrlo brzo imati popis svih tih projekata, pa temeljem toga izvidjeti koje je moguće provesti, a koje ne.
2. „Koliko je potrošeno za izradu tih projekata, planova, studija i analiza i koji su to izrađivači kojima je isplaćena naknada?“
    Općinska načelnica je odgovorila da ne zna ukupan iznos, ali da je imala priliku izvršiti uvid u Idejno rješenje obalnog projekta u Njivicama, za koji je utrošeno 22.700,00 kuna. A u tom Idejnom rješenju barem jedan projekt nema riješenu prostornu dokumentaciju, te je kao takvo bilo bespotrebno.
    Nikola Brozić postavio je pitanje da li su neki od tih projekata stanovi POS-a, Društveno trgovački centar u Omišlju, te prenamjena Voza u turističke svrhe, na što je Načelnica odgovorila da još nije dobila sve projekte na uvid, pa će po dobivanju utvrditi navedeno.
  Krešimir Kraljić je napomenuo da treba utvrditi i koliko zahtjeva za lokacijsku i građevinsku dozvolu je podneseno,  koliko ih je ishodovano i kolikima je istekao rok trajanja, itd.
 
Vijeće je na prijedlog predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Nikole Dujmovića,  jednoglasno izostavilo sa dnevnog reda točku 1.:
„Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj“
budući da navedeni Odbor, prije sjednice vijeća, nije dao mišljenje na predloženu točku. Navedeno je iz istog razloga podržao i predsjednik Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo, Nikola Brozić.
 
Na prijedlog Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vijeće je jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
„Informacija o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice“
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Informacija o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice
2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi sa gradnjom građevine za poslovnu i trgovačku namjenu u Servisno-uslužnoj zoni „Pušća“
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
b) Prijedlozi zaključaka o kupoprodaji nekretnina
3. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
4. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj
5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Omišalj
6. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja dijela poslova održavanja javnih površina trgovačkom društvu Pesja nautika d.o.o.
7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih  djelatnosti održavanja javnih zelenih površina
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
9. Informacija o primjedbama Općine Omišalj na Studiju utjecaja na okoliš zahvata Uvozni terminal ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku
10. a) Prijedlog srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2014. godinu
11. a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2013.  godini
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na   području općine Omišalj za 2014. godinu
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 Točka 1.
Informacija o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama
 Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice
 
Informaciju je podnio predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Nikola Dujmović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić, Anto Trogrlić, Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
 
         Vjeran Piršić napomenuo je da je u radnom tijelu resornog Ministarstva neformalno obavješten da bi se  izmjene i dopune Plana još i mogle usvojiti, te da bi bilo dobro vidjeti sa Ministarstvom što se još po tom pitanju može učiniti.
         Na to je Općinska načelnica odgovorila da je sa Natašom Domišljanović otišla u Zavod za prostorno uređenje PGŽ gdje je od strane ravnatelja Zavoda i njegovih suradnika bila posramljena zbog izuzetno velikih stručnih pogrešaka izrađivača. Nakon dugačke rasprave Zavod se suglasio da će dati pozitivno mišljenje, ali je izrazio sumnju da će takva izmjena proći na višim razinama, odnosno na Ministarstvu. Ujedno je urgirala kod Ministarstva, koje je također iskazalo nezadovoljstvo jer je angažiran izvođač koji radi takve pogreške. Svakako će se angažirati i na tome da se još jednom provjere stručni propusti i njihove posljedice na život Njivica i oživotvorenje ovakvog plana punog grešaka.
         Vjeran Piršić napomenuo je da se slaže u potpunosti sa Načelnicom i da u ovom kratkom vremenu ova izmjena i dopuna bi mogla poboljšati postojeću situaciju, naročito u pogledu prometnih problema i prometne regulacije.
         Anto Trogrlić, kao član Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, napomenuo je da je evidentno da se izrađivač Plana pri izradi istog nije držao Odluke Vijeća o izradi navedenog Plana u kojoj je definirano što treba tim izmjenama učiniti. I Ministarstvo nas je tu uputilo da to dvoje treba uskladiti ili na način da ćemo promijeniti Odluku i uskladiti je sa postojećim stanjem ili na način da ćemo postojeće stanje uskladiti sa Odlukom, a niti jedno ni drugo nije nešto što se može učiniti u nekoliko dana. I tek kad se to napravi bi trebalo provesti raspravu. Također smatra da je dokument napravljen nestručno u odnosu na Odluku o izradi. Odbor će tome pristupiti na način da će se najprije u najskorije vrijeme pristupiti donošenju kvalitetne odluke, a onda će se prema toj odluci predložiti izmjene i dopune Plana.
         Dunja Mihelec postavila je pitanje koliko je koštala izrada tog Plana i da li postoje klauzule u ugovoru po kojima bi se moglo sankcionirati izvođača koji je odradio posao nestručno, na što je Načelnica odgovorila da postoji ugovor te da je u kontaktu sa odvjetničkim uredom koji će preispitati sankcioniranje, a o čemu će se očitovati pisanim putem.
        
         Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju Informaciju.
 
 
Točka 2.
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi sa gradnjom građevine za poslovnu i trgovačku namjenu u Servisno-uslužnoj zoni „Pušća“
a)      Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
b)      Prijedlozi zaključaka o kupoprodaji nekretnina
 
Materijal za ovu točku dnevnog reda, s obrazloženjem, dostavljen je članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Odluku o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra i
b) sljedeće zaključke:
1. Općina Omišalj prodat će zemljište oznake k.č.1763/5 k.o. Omišalj-Njivice, površine 799 m², trgovačkom društvu PONGRA-GORICA d.o.o. iz Velike Gorice, Don Frane Bulića 25, u svrhu formiranja neizgrađene građevne čestice u skladu sa Detaljnim planom uređenja Servisno-uslužne zone Pušća u Omišlju, po cijeni od 34,56 €/m².
2. Općina Omišalj kupit će zemljište oznake k.č.1754/2, k.č.1753/4 i k.č.1753/5 sve k.o. Omišalj-Njivice, površine 718 m²,od trgovačkog društva PONGRA-GORICA d.o.o.iz Velike Gorice, Don Frane Bulića 25, a u svrhu formiranja javnog puta/nerazvrstane ceste, po cijeni od 34,56 €/m².
3. Ovlašćuje se Općinska načelnica za sklapanje navedenih ugovora.
 
 Točka 3.
Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o komunalnom doprinosu.
 
 Točka 4.
Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali Dunja Mihelec i Maja Mahulja.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje kada će se odrediti visina nagrade?
Pročelnica Maja Mahulja odgovorila je da će se iznosi odrediti posebnom odlukom na jednoj od narednih sjednica Vijeća, a temeljem ove odluke.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o javnim priznanjima Općine Omišalj.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o davanju koncesije za prijevoz pokojnika
 na području Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku, s obrazloženjem, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić i Valentina Marohnić.
 
Miljenka Justić postavila je pitanje da li je Povjerenstvo za provođenje postupka imalo ikakve informacije o cijenama usluga koje će koncesionar ispostaviti krajnjim korisnicima, da se ne bi dogodilo da na kraju najpovoljniji ponuditelj naplaćuje previsoke cijene krajnjim korisnicima.
Općinska načelnica ovlastila je Valentinu Marohnić, kao voditelja Povjerenstva, na odgovor, a koja je odgovorila da je sastavni dio ponude svakog ponuditelja bio i cjenik usluga, te da se cjenici usluga dva najpovoljnija ponuditelja u principu nisu puno razlikovali. Vijećnicima su pročitane cijene ponuditelja iz njihovih cjenika.
Dunja Mihelec postavila je pitanje da li se može u ugovor staviti klauzula prema kojoj bi se ugovor raskinuo u slučaju učestalih pritužbi od strane rodbine preminule osobe, ukoliko ih koncesionar ne usvoji. Jer je to već bio problem sa prethodnim koncesionarom i građani su se žalili na postupanje sa okolnim gorbinicama prilikom sahrana, na nedolično ponašanje koncesionara i slično .  
Općinska načelnica ovlastila je Valentinu Marohnić na odgovor, a koja je odgovorila da je nacrt ugovora o koncesiji bio sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i da se u bitnom ne može mijenjati, ali da bi se vjerojatno moglo podvesti pod neku od odredbi o raskidu ugovora.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o davanju koncesije za prijevoz pokojnika na području općine Omišalj trgovačkom društvu SUZA ADRIA d.o.o., Iva Šodića 11, 51221 Kostrena, OIB:53081170772, na rok od dvije godine s cijenom ponude u iznosu od 60.400,00 kuna.
 
Točka 6.
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja dijela poslova održavanja javnih površina trgovačkom društvu Pesja nautika d.o.o.
 
         Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda, s obrazloženjem, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Nikola Brozić, Miljenka Justić i Mirela Ahmetović.
 
Nikola Dujmović postavio je pitanje da li je moguće da vijećnici dobiju specifikaciju tih puteva i površina uz prometnice koje je Pesja dužna čistiti?
Općinska načelnica odgovorila je potvrdno.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje da li se može očekivati da će Pesja Nautika kvalitetno obavljati navedene poslove?
Općinska načelnica odgovorila je da svakako očekuje efikasnost i da će se vršiti kontrola radova.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje da li je Pesja Nautika kadrovski i tehnički osposobljena za obavljanje navedenih poslova i koliko je kadrova i sredstava potrebno da bi se poslovi mogli kvalitetno obavljati?
Općinska načelnica odgovorila je da se prije predlaganja ovakve odluke pristupilo analizi i da je utvrđeno da Pesja Nautika trenutno ne raspolaže dovoljnim brojem sposobnih kadrova te je procijenjeno da će se morati zaposliti minimalno troje ljudi – 1 stalni zaposlenik i 2 sezonska zaposlenika. Što se tiče samih troškova odnosno sredstava biti će potrebno 1 vozilo i nešto alata. A sredstva će se osigurati na način da se neće prelaziti dosadašnji iznos predviđen u tu svrhu.
 
Razim Muratović postavio je pitanje da li postoje rokovi do kada bi to košenje trebalo biti gotovo, te je napomenuo da bi to trebalo izvršiti do kraja sezone, da se ne desi da se košnja obavlja usred ljeta dok su turisti prisutni?
Općinska načelnica odgovorila je da se maksimalno angažirala po tom pitanju i da smo svjedoci da poduzeće koje je bilo angažirano nije aktivno obavljalo svoj posao, ali da će se ubuduće to izmijeniti.
 
Nikola Brozić postavio je pitanje da li se može dobiti odgovor koliko Pesja Nautika ima pometačica, odnosno strojeva za pometanje?
Općinska načelnica odgovorila je da je po njenom saznanju riječ o jednoj pometačici, ali da će provjeriti. Na što je Nikola Brozić napomenuo da mu se čini da je riječ o dvije pometačice te je  zamolio odgovor u pisanom obliku.
 
Vijeće je, nakon zajedničke rasprave, jednoglasno donijelo:
a)Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora i
b)Zaključak o povjeravanju dijela komunalnih poslova održavanja javnih površina, i to: košenje i orezivanje prirodnih površina, košenje površina uz prometnice i pješačke puteve, sanitarni rez stabala u parkovima i sl., trgovačkom društvu Pesja nautika d.o.o.
 
 Točka 7.
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih  djelatnosti održavanja javnih zelenih površina
 
     Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
      Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
       U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Mirela Ahmetović i Krešimir Kraljić.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje koja je razlika između poslova povjerenih Pesja Nautici u prethodnoj točki i ovih poslova, na što je Općinska načelnica odgovorila da je pojednostavljeno razlika u tome što za poslove povjerene Pesja Nautici nije potrebno stručno znanje iz područja hortikulture, dok ovi poslovi to stručno znanje iziskuju.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
    1. Za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina na području Općine Omišalj za 2014. godinu, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se Pirika d.o.o. iz Dramlja, Dramaljsko Selce 2, sa cijenom od 400.916,00  kn bez PDV-a, odnosno 501.145,00 kn sa PDV-om.
    2. Ovlašćuje se Općinska načelnica za potpis Ugovora iz točke 1. ove Odluke.
 
 Točka 8.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
 
     Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
      Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
  
 Točka 9.
Informacija o primjedbama Općine Omišalj na Studiju utjecaja na okoliš zahvata Uvozni terminal ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku
 
Informaciju je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević i Krešimir Kraljić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, primilo k znanju Informaciju.
           
 Točka 10.
a) Prijedlog srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2014. godinu
 
    Materijal za ovu točku dnevnog reda, s obrazloženjem, članovima Vijeća dostavljen je uz poziv za sjednicu.
      Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
      Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Srednjeročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i
b) Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2014. godinu.
 
 Točka 11.
     a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2013.  godini
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na   području općine Omišalj za 2014. godinu
 
         Članovima Vijeća Izvješće i Prijedlog smjernica dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović, Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Nikola Brozić, Vjeran Piršić, Razim Muratović, Krešimir Kraljić i Mirela Ahmetović.
 
Nikola Dujmović napomenuo je da bi po pitanju Veterinarske službe Crikvenica bilo jako važno da se sa njima dogovori o šinteru koji bi hitno izlazio na teren u slučaju pasa lutalica. I trebao bi postojati broj koji bi bio dostupan svim građanima po tom pitanju.
Dunja Mihelec napomenula je da bi se trebalo uputiti jedan dopis DINI u vezi sa zbrinjavanjem kemikalija o kojima se razgovaralo na sjednici na kojoj je bio gospodin Giacometti da se vidi u kojoj je fazi to zbrinjavanje.
Miljenka Justić napomenula je da želi skrenuti pozornost na to da sklonište u Kijcu više nije sklonište u pravom smislu riječi, jer je preuređeno i dano na korištenje.
Darko Žuvić napomenuo je da je u skloništu u DINI loše stanje i da je sve devastirano.
Nikola Brozić napomenuo je da imamo jedan od najbolje uređenih sustava zaštite i spašavanja na području otoka Krka.
 
Darko Žuvić postavio je pitanje u vezi nekontroliranog paljenja otpada u Homutnom, prilikom kojeg se otpuštaju štetni plinovi, te da li DVD tu može reagirati i tko to kontrolira?
Krešimir Kraljić je napomenuo da bi se mogla u skorijem roku predložiti tematska sjednica na temu Homutno, radi sigurnosti građana i posjetitelja.
Razim Muratović postavio je pitanje ako bi se mogao uputiti dopis DINI, JANAF-u i Zračnoj luci za sufinanciranje DVD-a jer je i njima to u interesu?
Općinska načelnica odgovorila je da su i JANAF i Zračna luka dužni imati svoje vatrogasne postrojbe, ali da je pitanje koliko su oni financijski sposobni sufinancirati djelatnost DVD-a s obzirom na probleme u kojima se nalaze.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje glede zagađenja i paljenja otpada u naselju Homutno, o kojem se već godinama raspravlja. Naime, na teren su već izlazili pripadnici DVD-a i policije, međutim bez uspjeha. O navedenom je bio obaviješten i Zavod za javno zdravstvo, bili su prisutni i na jednoj od sjednica Vijeća te je postavila pitanje da li je Zavod došao i izmjerio zagađenje.
Nikola Dujmović se nadovezao i rekao kako smatra da bi im trebala biti održana edukacija o štetnosti paljenja kabela. Sa jasno razumljivim letcima sa slikama, od strane stručne osobe. Smatra da bi se to prestalo raditi ako bi im se jasno ukazalo na štetnost.
Vjeran Piršić je napomenuo da novi Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o otpadu predviđa identifikaciju donositelja sekundarnih sirovina, te bi to moglo pomoći. U vezi mjernih stanica napomenuo je da su ti uređaji veoma skupi, pa da je sigurno i u tome problem. Ujedno je napomenuo da je praksa pokazala da često puta čovjek sa financijskim interesom je blokiran mentalno, ne zanima ga štetnost. Smatra da bi koraci trebali biti sljedeći: 1.blokirati potražnju, 2.mjeriti sa pokretnom mjernom stanicom i 3. edukacija, ali je tu skeptičan.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2013.  godini
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na   području općine Omišalj za 2014. godinu
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 20,21 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/1
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
      Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                     Općinskog vijeća Općine Omišalj

      Valentina Marohnić                                                                Krešimir Kraljić 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije