Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 06. ožujka 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Marijan Kraljić, predsjednik Savjeta mladih Općine Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelj odsjeka Nataša Domišljanović,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
 
         Temeljem članka 56. stavka 4. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj, Općinska načelnica obrazložila je hitnost donošenja predložene odluke, a kojoj je cilj poticanje poduzetništva u poslovnim zonama.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno prihvatilo opravdanost razloga za hitan postupak.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, te je navela da je tvrtka PONGRA-GORICA d.o.o. pored zahtjeva za umanjenjem iznosa komunalnog doprinosa sukladno članku 9. postojeće Odluke o komunalnom doprinosu, temeljem priložene potvrde o podnesenom zahtjevu za promjenom sjedišta tvrtke na područje Općine Omišalj, ujedno zatražila i obročno plaćanje komunalnog doprinosa, sukladno članku 15. stavku 2. postojeće Odluke o komunalnom doprinosu.
 
         U raspravi su sudjelovali Miljenka Justić, Mirela Ahmetović i Maja Mahulja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu, te odobrilo obročnu otplatu komunalnog doprinosa tvrtki PONGRA-GORICA d.o.o.
 
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 18,18 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/4
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
        Zapisnik vodila:                                                                      Predsjednik
                                                                                         Općinskog vijeća Općine Omišalj

      Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije