Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

       REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 31. ožujka 2014. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
10.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
09. travnja 2014. godine (srijeda) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj za 2013. godinu
 2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
 Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godine
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu
3. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj,u likvidaciji, za 2013. godinu
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.g.
4. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje lipanj -prosinac 2013. godine
5. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu
6. Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj,u likvidaciji, za 2014.godinu
7. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014.godinu
8.  Izvješće o činjeničnim nalazima za Pesja Nautika d.o.o.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja PESJA NAUTIKA, Društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
10. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
11. Pokretanje postupka za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Omišalj
12. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj
13. Prijedlog odluke o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj
14. Informacija o zahtjevu DINA Petrokemija d.d. za smanjenje komunalne naknade
15. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
     
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijali za točke 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 dostavit će se naknadno.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                                               Krešimir Kraljić, v.r.
                                       
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije