Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 09. travnja 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
- Marijan Kraljić, predsjednik Savjeta mladih Općine Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Tomica Veljačić, direktor Pesja nautika d.o.o.,
- Smiljan Blažević, pomoćnik načelnika za sigurnost cestovnog prometa iz PP Krk,
- Dina Blažević i Dolores-Pujas Majurec, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnike sa 8. sjednice Općinskog vijeća od 24. veljače 2014. godine i 9. sjednice od 06. ožujka 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Ima li novih saznanja o zbrinjavanju kemikalija u DINA Petrokemiji? Gospodin Giacometti je na sjednici Vijeća u prosincu 2013.g. rekao da DINA može sama zbrinuti kemikalije kada se, između ostalog, temperatura ustali na 18ºC. Što se od tada dogodilo, odnosno poduzelo u vezi navedenog i ima li novih informacija po tom pitanju?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema novih informacija po tom pitanju, ali da je Općina Omišalj u ožujku 2014.g. uputila dopis u kojem zahtijeva izvješće o stanju postrojenja odnosno kemikalija u DINI, međutim do danas nije na njega dobila odgovor. Svakako će se zatražiti ponovno što hitniji odgovor.
2. „Neke jedinice lokalne samoupravesufinanciraju obnovu fasada u svrhu postizanja energetske učinkovitosti. Da li Općina Omišalj planira učiniti nešto po tom pitanju?“
      Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da se Općina Omišalj samostalno prijavila na natječaj koji je raspisao Fond za energetsku učnikovitost u vezi sa obnovom fasada, te da je u tijeku postupak kod Fonda po tom pitanju.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Kada će se maknuti preostale razbijene barke na Ćufu i da li su vlasnici tih barki uopće upoznati sa time da su barke razbijene i da bi ih trebalo ukloniti? Da li je komunalni redar poduzeo nešto po tom pitanju? Navedeno pitanje sam postavio još u veljači.“
Općinska načelnica odgovorila je da je komunalni redar obišao teren, sastavio zapisnik o zatečenom stanju te uputio dopis vlasnicima barki. Problem je u tome što se na tom predjelu izvode radovi koji se tiču Projekta Jadran, od strane izvođača GP Krk, a koji još nije poduzeo sve potrebno da bi se prostor vratio u prvobitno stanje, odnosno da bi se omogućio prolaz do tih barki. Međutim kontaktiran je izvođač radova koji je obećao da će u najkraćem mogućem roku to izvršiti.
Pročelnica Upravnog odjela je dodala da je ono što se moglo ukloniti ručno, prilikom čišćenja plaže već uklonjeno, ali da je do većih barki trenutno onemogućen pristup zbog navedenih radova.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li se ikada pokušala napraviti procjena mogućih prihoda od plovila koja su na vezu pod ingerencijom Pesja Nautike? Smatra da je riječ o velikim prihodima.“
    Općinska načelnica odgovorila je da nažalost ne može dati odmah odgovor na navedeno pitanje. Obrazložila je da se do njenog stupanja na dužnost nije donosio godišnji Financijski plan, ali da je trenutno Pesja Nautika u procesu donošenja navedenog plana za 2014. godinu, te će po prvi put imati procijenjene prihode od vezova.
2. „Da li se razmišljalo o tome da se za građane koji imaju objekte veće od 400 m³, na razliku preko te kvadrature, ako u tim objektima obavljaju određenu djelatnost kao npr. iznajmljivanje apartmana i sl, omoguće neke beneficije po pitanju plaćanja komunalnog doprinosa?“
     Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je navela da prema sadašnjoj Odluci o komunalnom doprinosu navedena mogućnost ne postoji te je jedino omogućeno 20% popusta investitoru ako ima sjedište obrta odnosno tvrtke na području općine Omišalj.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li je poznat točan datum završetka izgradnje objekta kod benzinske pumpe u Omišlju?“
    Općinska načelnica ovlastila je zamjenika Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da bi radovi trebali biti dovršeni polovicom 7. mjeseca.
2. „Da li Općinska načelnica ima informaciju koliko bi se ljudi moglo zaposliti u tom objektu i kome bi se ljudi mogli javiti u vezi zaposlenja?“
    Ranko Špigl odgovorio je da bi moglo biti zaposleno oko 20tak ljudi, dio u supermarketu, a dio u popratnim sadržajima, ali da nema informaciju oko kontakata za zapošljavanje, a ako dođe do iste, proslijedit će je vijećnicima.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se čini u vezi uređenja parka Dubec, posebno rasvjetnih tijela uz šetnicu? Tko je do sada to uređivao, a tko će u budućnosti to raditi?“
Općinska načelnica ovlastila je Natašu Domišljanović na davanje odgovora, a koja je odgovorila da se do sada jedino vršilo redovito uređivanje odnosno košnja staze, što je vršila Pirika, a nadalje će činiti Pesja Nautika. Manje popravke klupa i sl. na temelju jednogodišnjeg ugovora radio je Šehić. Rasvjetna tijela su bila kompletno uništena proteklih godina, te se to planiralo riješiti na drugačiji način, da se onemogući daljnje uništavanje. Također se uređenje parka planiralo kandidirati za sredstva iz EU fondova.
2. „Kako napreduju radovi GP Krk ispred Hotela Omišalj u vezi sa kolektorom i kada će biti okončani?“
    Općinska načelnica odgovorila je da je prethodnog tjedna GP Krk kao krajnji rok odredio 15.4.2014. godine, na što je Nataša Domišljanović nadodala da će rok ipak morati biti produžen do 18.4.2014. jer se javila potreba sa naše strane za još nekoliko priključaka za vodu.
 
 Nikola Brozić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Koliko udruga sa područja općine Omišalj se uključilo u čišćenje i uređivanje područja općine Omišalj i koje su to udruge?“
      Općinska načelnica odgovorila je da je prvi poziv bio upućen udrugama koje su se prethodno ponudile sudjelovati u volonterskim akcijama, obje karnevalske udruge, Lovačko društvo, Audio i CB klub, Boćarski klub Njivice itd. Nakon toga je upućen jedan opći poziv svim stanovnicima općine Omišalj da se u te akcije uključe. Pohvalila je aktivnost udruga koje su već sudjelovale u dosadašnjim volonterskim akcijama, ali je također napomenula da pojedine udruge koje broje velik broj članova i koje su bile jako aktivne oko predlaganja volonterskih akcija, su sudjelovale sa jako malim brojem članova, te da očekuje da se sljedeći put animira veći broj članova udruga.
        
Vjeran Piršić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U vezi sa pitanjem postavljenim na prošloj sjednici Vijeća u vezi UPU 2- Njivice, smatram da bi vijećnici trebali dobiti potpuniji odgovor i da bi dopis nadležnog Ministarstva kojim je UPU 2- Njivice odbijen, trebao biti dostavljen svim vijećnicima. Ključno pitanje je bilo da li se UPU 2- Njivice koji je odbačen još može popraviti na način da bude privremeno međuriješenje protiv objekata u nizu, što je veliki problem, pa bih molio da se dodatno obrazloži odgovor i dopuni dopisom Ministarstva.
Postavlja se pitanje što učiniti u vezi postojećeg UPU 2 Njivice? Da li moramo imati moratorij od 6. mjeseci da smijemo pokrenuti izmjene i dopune i kada će se pokrenuti?“
      Općinska načelnica odgovorila je da pitanje vijećnika nije uključivalo i dostavljanje dopisa, ali da svakako kao vijećnik ima pravo zatražiti i dobiti dopis. Također je napomenula da budući da Odbor za prostorno uređenje još nije dao konačan prijedlog u vezi UPU 2-Njivice, te akt nije bio na dnevnom redu Vijeća, ne može reći konkretno što će biti učinjeno u pogledu istaknutih problema, ali da stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije vezane za izmjene i dopune.
      Nikola Dujmović nadovezao se na odgovor te je napomenuo da je Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša održao sjednicu 5.3.2014.godine u 18,00h, a na kojoj je zauzeo stajalište da su izrađene Izmjene i dopune UPU 2- Njivice, kao što je uostalom i Ministarstvo utvrdilo, manjkave te da sadrže niz nedostataka što se tiče namjene i korištenja prostora, uz nedostatak javnih sadržaja. Iz tog razloga potrebno je donijeti novu Odluku o izradi Izmjena i dopuna UPU 2 Njivice sa jasnim ciljevima i ujedno prostor maksimalno zaštitit i racionalno koristiti.
2. „Što se tiče odnosa odbora i Općinskog vijeća, da li se stav odbora može interpretirati kao stav Vijeća i stav Općine? Jer je po njegovim informacijama stav Odbora za prostorno uređenje intepretiran kao stav Općine.“
     Krešimir Kraljić odgovorio je da jedino akti koje je Općinsko vijeće donijelo na sjednici predstavljaju stajalište Općinskog vijeća odnosno Općine Omišalj o pojedinom predmetu. Što se tiče urbanističkog planiranja, postupak predlaganja akata je takav da najprije prijedlog podnosi Općinska načelnica, a onda po uvrštenju prijedloga u dnevni red sjednice, Općinsko vijeće o njemu raspravlja i zauzima stav.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kakva je trenutna situacija sa radovima na izgradnji Dječjeg vrtića u Omišlju? Da li su radovi nastavljeni, u kojem opsegu i kojom brzinom?“
       Općinska načelnica ovlastila je Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da se radovi nastavljaju polaganijim tempom. Pojavio se problem oko izvođenja aluminijske bravarije, za koju su zatražene još neke ponude te su ponuđene cijene bile manje od onih koje je ponudio izvođač. Nađen je jeftiniji ponuđač za bravariju i ona bi trebala biti gotova za otprilike mjesec dana, a cjelokupni radovi bi trebali biti gotovi u 10. mjesecu, tako da se ne očekuje da će djeca krenuti u vrtić ove kalendarske godine.
2. „Molim bih odgovor u pisanom obliku: Što se tiče prostora odnosno nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj koje koriste druge osobe, a ne Općina, po kojoj osnovi se koriste (ugovor ili bez ugovora), koliko se plaća zakupnina (ukoliko se plaća) te tko snosi troškove režija?“
         Općinska načelnica odgovorila je da će se odgovor dostaviti u pisanom obliku.
    Nikola Brozić nadovezao se na navedeno pitanje te napomenuo da u nekim prostorima dok nitko ne boravi ostaje goriti svjetlo, radi klima i troše se resursi, te da li netko to kontrolira?
        Općinska načelnica odgovorila je da se to kontrolira, ali da je vijećnik, a i svaka druga osoba koja uoči navedeno, dužna na to upozoriti.
 
 Vijeće je na prijedlog Općinske načelnice jednoglasno izostavilo sa dnevnog reda točku 11.:
„Pokretanje postupka za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Omišalj" budući da je u razdoblju između slanja materijala vijećnicima i sjednice Vijeća stupio na snagu novi Zakon o savjetima mladih, sa kojim je potrebno uskladiti postojeću Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj.
 
Na prijedlog Općinske načelnice Općine Omišalj, Vijeće je jednoglasno uvrstilo u dnevni red sljedeću točku:
„Razno“
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.  Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj za 2013. godinu
2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
     Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godine
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu
3. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2013. godinu
     Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.g.
4. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje lipanj -prosinac 2013. godine
5. a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu
6. Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj,u likvidaciji, za 2014.godinu
7. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014.godinu
8.  Izvješće o činjeničnim nalazima za Pesja Nautika d.o.o.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja PESJA NAUTIKA, Društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
10. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
11. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj
12. Prijedlog odluke o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj
13. Informacija o zahtjevu DINA Petrokemija d.d. za smanjenje komunalne naknade
14. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
15. Razno
___ . ___
 
         Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće o stanju sigurnosti na području općine Omišalj za 2013. godinu
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno naknadno.
Izvješće je podnio pomoćnik načelnika za sigurnost cestovnog prometa iz PP Krk, Smiljan Blažević.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Mirela Ahmetović, Miljenka Justić, Josip Đurđević, Razim Muratović, Darko Žuvić, Vjeran Piršić i Smiljan Blažević.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje odakle policija prikuplja saznanja u vezi sa fiktivnim prebivalištima, te što je sa fiktivnim prebivalištima stanovnika ulice Homutno?
Pomoćnik načelnika PP Krk Smiljan Blažević odgovorio je da stanovništvo ulice Homutno nema fiktivno prebivalište jer ulica postoji, ali ako postoje saznanja o osobama koje su fiktivno prijavljene, da treba obavijestiti policiju i ona će po tom pitanju dalje postupiti.
Na postavljeno pitanje se nadovezala i Miljenka Justić koja je napomenula da je prilikom obilaska naselja Homutno sa članovima Odbora za socijalnu skrb zatekla dio ljudi koji nisu prijavljeni na navedenoj adresi, a koji tamo borave, često i u kamp kućicama koje su dovezli. Te je pitala na koji način se postupa sa ljudima koji neprijavljeno borave na nekom području?
Smiljan Blažević je odgovorio da treba obavijestiti policiju i ona poduzima represivne mjere u slučaju kada zatekne osobe bez prijavljenog prebivališta. Što se tiče kampera, ukoliko je riječ o javnoj površini nadležni su komunalni redari, kojima pritom može pomoći i policija. Kad je riječ o turističkim kamperima nadležni su turistički inspektori i turističke zajednice, ali je policiji svakako potrebna informacija u navedenim slučajevima.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje što se poduzima po pitanju remećenja javnog reda i mira od strane stanovnika te ulice, zbog čega trpi velik dio stanovništva Općine Omišalj?
Smiljan Blažević odgovorio je da Općinska načelnica uredno izvještava Načelnika PP Krk o navedenom, nakon čega policija odmah izađe na teren i primjeni potrebne mjere. Također je određena struktura operativno-taktičkih radnji primjenjena i u slučaju remećenja javnog reda i mira na Bljak festu.
Općinska načelnica se nadovezala te napomenula da redovito poziva policiju u slučajevima kada uoči remećenje javnog reda i mira te da je ona osobno, a i vijećnik Nikola Dujmović, svjedok da policija promptno reagira po pozivu i djeluje. Također poziva sve stanovnike koji zamjete remećenje javnog reda i mira kao i ostale kažnjive aktivnosti, da nazovu policiju na broj 112 i da će policija reagirati.
 
Josip Đurđević postavio je pitanje u vezi sa puštanjem životinja bez nadzora, na koji način policija tu reagira, posebno s obzirom na nedavni napad pasa na ženu u Njivicama?
Smiljan Blažević odgovorio je da prvo postupa komunalni redar. U slučaju napada pasa na ženu u Njivicama, najprije je reagirala policija i hitna pomoć, postupio je i komunalni redar, te je zatim izvršena prijava i veterinarskoj službi. U svakom slučaju može se obavijestiti policiju.
 
Darko Žuvić postavio je pitanje da li su sudionici remećenja javnog reda i mira na Bljak festu prijavljeni na području Općine Omišalj?
Smiljan Blažević odgovorio je da je preko 40 osoba zahvaćeno kriminalističkim istraživanjem te da su sve osobe evidentirane i protiv njih je podnesena prijava. U tom postupku izvršena je i pretraga stanova i drugih prostora, te su svi podaci dostavljeni nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje. Riječ je o naročito drskom ponašanju.
 
    Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Omišalj za 2013. godinu.
 
Točka 2.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
     Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godine
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu
 
Članovima Vijeća materijali su dostavljeni uz poziv za sjednicu.
Izvještaj i izvješća je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
      Vijeće je nakon rasprave, pojedinačno glasovalo o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu, Prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu i o svakom izvješću.
 
         Vijeće je jednoglasno donijelo
 
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i
    Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.godinu.
 
      Vijeće je jednoglasno usvojilo:
 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu,
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.g.,
 
Točka 3.
Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj,u likvidaciji, za 2013. godinu
            Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.g.
 
Članovima Vijeća izvješće i prijedlog odluke dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica, mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
      Vijeće je bez rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2013.godinu i Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.g.
 
Točka 4.
Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje lipanj -prosinac 2013. godine
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno uz poziv za sjednicu.
Izvješće je podnijela Općinska načelnica, mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
        
   Dunja Mihelec istaknula je da Načelnica nije dovoljno informirala javnost odnosno stanovnike Općine Omišalj o svojim značajnim financijskim uspjesima ostvarenim za Proračun Općine Omišalj, te da bi to trebala učiniti na način da ispravi ovo Izvješće. Sa čime su se složili i ostali vijećnici.
 
     Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje lipanj -prosinac 2013. godine, uz napomenu da se navedeno Izvješće dopuni sukladno navedenom prijedlogu vijećnice Dunje Mihelec.
 
Točka 5.
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu
 
Prijedlozi ovih akata dostavljeni su članovima Vijeća naknadno.
Općinska načelnica obrazložila je prijedloge Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, kao i prijedloge prvih izmjena i dopuna programa.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Josip Đurđević, Krešimir Kraljić, Miljenka Justić, Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
   Dunja Mihelec postavila je pitanje u vezi besplatnog financiranja prijevoza učenika. Prema informacijama koje je dobila pokrenuto je pitanje financiranja izbornih predmeta, u kojoj je to fazi i da li se u skladu sa preporukom Odbora za financije, ta sredstva mogu prenamijeniti  za financiranje prijevoza?
    Općinska načelnica odgovorila je da još nije dobila odgovarajući odgovor od ravnatelja OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, te je putem koordinacije načelnika zatražila objašnjenje od strane resornog Ministarstva, a u vezi sa člankom o financiranju izborne nastave. Ministarstvo se očitovalo na način da je navelo da se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, te da ih osnovna škola treba zatražiti. Sukladno navedenom mišljenju zatražila je i očitovanje od ravnatelja, kao i nadležne inspekcijske službe, međutim do današnjeg dana nije dobila odgovor. Odgovorila je da sredstva nisu prenamijenjena  iz razloga što OŠ Krk još nije osigurala sredstva za izbornu nastavu, pa da se ne bi dogodilo da na kraju ne bude sredstava. Te da će odmah po osiguravanja sredstava od strane OŠ, sredstva biti prenamijenjena.
 
         Krešimir Kraljić postavio je pitanje o čemu se radi kod stavke pojačanog održavanja javnih površina u iznosu od 500.000,00 kuna, te iznosa od 40.000,00 kuna za Zračnu luku Rijeka?
         Općinska načelnica odgovorila je da je kod pojačanog održavanja riječ o sredstvima potrebnim za hitnu sanaciju plaže Pod crikvun u Njivicama prije sezone, a kod Zračne luke riječ je o sredstvima za zajedničko oglašavanje letova niskotarifnih prijevoznika.       
 
         Miljenka Justić postavila je pitanje da li se sredstva predviđena za osobe starije od 80 godina, a koje imaju dobra primanja, mogu prenamijeniti za osobe kojima je to stvarno potrebno?
        Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je rekla da se takve osobe moraju javiti u Općinu Omišalj, pa će se vidjeti da li zadovoljavaju socijalne uvjete, te će im se po toj osnovi pomoći.
 
         Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu usvojen je jednoglasno,
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je jednoglasno,
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je jednoglasno,
d) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu usvojen je jednoglasno,
e) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijeće u predloženom tekstu donijelo:
a) Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu,
b)  Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
c) Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
d)  Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu,
e) Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu.
 
Točka 6.
Davanje suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu općine Omišalj,u likvidaciji, za 2014.godinu
 
Članovima Vijeća dostavljen je, uz poziv za sjednicu, Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu.
Uvodno obrazloženje podnijela jeOpćinska načelnica, mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno donijelo zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu.
 
Točka 7.
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014.godinu
 
Članovima Vijeća prijedlog izmjene Programa dostavljen je naknadno.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu.
 
Točka 8.
Izvješće o činjeničnim nalazima za Pesja Nautika d.o.o.
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno naknadno.
Uvodno obrazloženje podnio je direktor Pesja Nautike, Tomica Veljačić.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Josip Đurđević, Razim Muratović, Nikola Brozić, Vjeran Piršić i Tomica Veljačić.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje u vezi stavke potencijalno nenaplativa potraživanja u iznosu od 128.480,00 kuna, kako je moguće da je uopće došlo do situacije da taj iznos bude nenaplaćen, kad je riječ o luksuzu, a ne životno nužnoj potrebi. Ujedno je pitala i koji iznos potraživanja je već otpisan odlukom Vijeća u prethodne 4 godine, i da li su ti čija su potraživanja otpisana evidentirani i u popisu ovih potencijalno nenaplativih potraživanja?
Tomica Veljačić odgovorio je da su neki od dužnika u međuvremenu napustili vez i promijenili adrese, pa se i tu javio problem naplate dugovanja. A da će odgovor na otpisana potraživanja dostaviti u pisanom obliku.
Dunja Mihelec postavila je pitanje i u vezi 1.500 litara benzina kupljenog u 2012. godini kod tvrtke Mikić?
Tomica Veljačić odgovorio je da je to opravdan trošak, benzin kupovan za potrebe pometačice i kamiona, te da se mogu izvaditi svi računi da se utvrdi točno.
 
Miljenka Justić postavila je pitanje zašto se u vezi nabavke parkirnih aparata išlo u Međimurje, zašto tvrtka od koje se aparate nabavljalo nije iste donijela u Omišalj i da li se isto moglo nabaviti i od neke druge firme koja ima sjedište negdje bliže?
Tomica Veljačić odgovorio je da je riječ o firmi koja je u tom segmentu najkvalitetnija i da nije bila riječ samo o odlasku po aparate, već i o obuci, seminarima i usavršavanju u radu sa aparatima, te da smatra da su troškovi u odnosu na dobit, koju je Pesja imala od tih aparata, mali.
Općinska načelnica nadovezala se na odgovor te je napomenula da Pesja Nautika ne može procijeniti kolika je ostvarena dobit od aparata budući da se knjigovodstvo nije vodilo na taj način, odnosno po mjestu troška, i da je upravo nerealno iskazivanje dobiti ono što je problematično, te da je ujedno nelogično da se časti dobavljača, već da bi dobavljač trebao biti taj koji časti onoga koji je od njega nešto nabavio.
 
Josip Đurđević postavio je pitanje koji su to podkoncesionari koji rade, zarađuju novac, a dužni su od 2010. godine?
Tomica Veljačić je odgovorio da nema odgovor na navedeno pitanje.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje koliko je takvih dužnika kao što je Franci Urbić, čiji je dug ukupno oko 40.000,00 kuna, i koliko je takvih potraživanja otišlo u zastaru, a da se nije naplatilo?
Tomica Veljačić odgovorio je da će dati pisani odgovor.
 
Razim Muratović postavio je pitanje koliko se otprilike predviđa bruto prihod Pesja Nautike?
Tomica Veljačić odgovorio je da iznosi oko 3.000.000,00 kuna.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje u koju svrhu je izvršena isplata sa bankomata u 2012. godini u iznosu od 2.000,00 i 10.000,00 kuna?
Tomica Veljačić odgovorio je da je bila riječ o plaćanju kazne po nalogu inspektora te je plaćeno na taj način, o čemu postoje i računi.
Također je postavila pitanje zbog čega je Pesja Nautika sponzorirala BIG OM, odnosno ugošćavala ekipu BIG OM-a?
Tomica Veljačić je odgovorio da je to bila odluka Skupštine, ali da je i on sam smatrao da bi bilo dobro da se Pesja Nautika pojavljuje kao sponzor natjecanja.
Miljenka Justić postavila je pitanje da li o tome postoje zapisnici sa Skupštine?
Tomica Veljačić odgovorio je da zapisnici postoje, ali da nije sve evidentirano u njima.
 
Vjeran Piršić istaknuo je da su po njemu u ovom Izvješću o činjeničnim nalazima ključna dva elementa: smatra da je dobit neočekivano mala i da poslovanje nije uspješno, te da je neprihvatljivo nepostojanje procjene efikasnosti korištenja resursa i da je rastrošnost velika. Također smatra da se društvo ne vodi optimalno, već nekvalitetno i nepravilno, te predlaže da se promjeni uprava. Navedeni prijedlog podržali su i ostali vijećnici.
 
     Vijeće je, nakon rasprave,s 8 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojiloIzvješće o činjeničnim nalazima za Pesja nautiku d.o.o. za 2013.g., te donijelo sljedeći zaključak:
 
     1. Predlaže se Skupštini Pesja Nautike d.o.o. da donese odluku o opozivu uprave, odnosno direktora Pesja Nautike d.o.o., Tomice Veljačića.
  
Točka 9.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja PESJA NAUTIKA, Društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je naknadno.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić i Valentina Marohnić.
 
     Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja PESJA NAUTIKA, Društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća
 mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je naknadno.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić i Maja Mahulja.
 
     Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice.
 
Točka 11.
Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je naknadno.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović i Maja Mahulja.
 
         Nikola Dujmović napomenuo je da je već bio zatražio popis nerazvrstanih cesta od Upravnog odjela, zbog cesti koje su u lošem stanju, a koji još nije dobio, na što je Pročelnica Upravnog odjela napomenula da se vijećnik slobodno može obratiti Upravnom odjelu kad god želi i da će dobiti popis cesti.
 
        Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj.
 
Točka 12.
Prijedlog odluke o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je naknadno.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
       Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj.     
 
Točka 13.
Informacija o zahtjevu DINA Petrokemija d.d. za smanjenje komunalne naknade
 
Materijal za ovu točku dnevnog reda vijećnicima je dostavljen naknadno.
Informaciju je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
         Vijeće je, bez rasprave, primilo k znanju Informaciju.
 
Točka 14.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno naknadno.
Izvješće je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dujmović i Dunja Mihelec.
 
   Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu.
 
Točka 15.
Razno
 
Pod točkom razno vijećnik Vjeran Piršić izvijestio je vijećnike o posjeti predstavnika LAG-ova sa područja Dalmacije koji su došli u posjet otoku Krku radi razmjene iskustva sa otočnim LAG-om „Bjeloglavi sup“, te zajedničkom druženju koje će biti upriličeno tom prigodom.
Vijećnik Razim Muratović zamolio je Nikolu Dujmovića, kao predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, da informira vijećnike o novim lokacijama na kojima bi bilo omogućeno obavljanje djelatnosti zainteresiranim osobama. Nikola Dujmović istaknuo je da Odbor samo daje svoje mišljenje u vezi sa pojedinim lokacijama, odnosno eventualnim pismima namjere zainteresiranih osoba, a da je Općinska načelnica ta koja podnosi prijedlog akta, u ovom slučaju prijedloge izmjene ili dopune lokacija. Ali da će Odbor dati Načelnici stanovite prijedloge o lokacijama o kojima se ukratko i izjasnio.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 21,58 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
         Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj

      Valentina Marohnić, v.r.                                                      Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije